Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. dubna 2014

Internetové stránky týkající se cestování nyní lépe odpovídají spotřebitelskému právu díky koordinovanému prosazování

Překvapivý výsledek přinesla společná akce národních úřadů pro ochranu spotřebitele koordinovaná Evropskou komisí v roce 2013. Až 382 z 552 kontrolovaných internetových stránek neodpovídalo evropskému spotřebitelskému právu. Díky striktnímu prosazování nyní 62 % prověřených stránek poskytuje spotřebitelům odpovídající služby. Zbývajících 38 % může počítat s dalšími kroky, jelikož evropské orgány se nadále snaží zajistit, aby byla práva spotřebitelů plně respektována.

„Jeden ze tří uživatelů internetu v Evropské unii si rezervuje cestu a ubytování online. Tito uživatelé si zaslouží ujištění, že rezervace online je bezpečná a spolehlivá. Z 552 stránek týkajících se cestování, které jsme prověřili, je nyní 62 % v souladu s právními předpisy EU týkajícími se ochrany spotřebitele, a to díky společnému úsilí členských států a Komise. Ve svém úsilí nepolevím, dokud nebudou práva spotřebitelů plně respektována, a k dosažení tohoto cíle se budu snažit využít stávající struktury,“ řekl komisař EU pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica.

Společné kontroly internetových stránek (známé také jako „sweeps“) pravidelně koordinuje Evropská komise a provádějí je národní donucovací úřady, aby odhalily porušování spotřebitelského práva a následně zajistily jeho prosazování. V létě 2013 prověřovaly národní úřady internetové stránky prodávající letenky a hotelové ubytování, a to jak stránky obchodníků, tak zprostředkovatelů. Celkem bylo zkontrolováno 552 internetových stránek.

Díky těmto kontrolám a ověřování zjistily národní úřady, že celkem 382 internetových stránek nevyhovuje předpisům EU pro ochranu spotřebitele a že pravidla EU dodržuje pouze 31 % stránek. Národní úřady poté kontaktovaly buď domácí firmy, které tyto nevyhovující internetové stránky provozují, a upozornily je, aby své stránky uvedly do souladu se spotřebitelským právem EU, nebo, v případě společností z jiných členských států, požádaly o pomoc příslušný členský stát. K dnešnímu dni bylo opraveno 173 internetových stránek, takže celkový počet vyhovujících stránek nyní představuje 62 % všech zkontrolovaných internetových stránek. U 209 internetových stránek ještě řízení probíhá, včetně 52 obchodníků, kteří se zavázali své stránky opravit.

Co přesně se kontrolovalo?

Cílem kontrol internetových stránek bylo určit, zda jsou údaje o hlavních vlastnostech služeb snadno dostupné, zda byla cena uvedena již v počáteční fázi nákupu a zahrnovala volitelné příplatky, zda internetové stránky uváděly e-mailovou adresu, kterou lze využít k dotazům a stížnostem, a zda stránky obsahovaly smluvní podmínky, které jsou dostupné před nákupem a jsou formulovány jednoduchým a srozumitelným jazykem. Byly zjištěny tyto hlavní problémy:

Chybí povinné údaje o totožnosti obchodníka, zejména jeho e-mailová adresa, čímž spotřebitelé přicházejí o účinný způsob kontaktu. Tuto informaci neobsahovalo 162 internetových stránek (30 %).

Chybí jasné instrukce, jak podat stížnost. Tuto informaci neposkytovalo 157 internetových stránek (28 %).

Volitelné příplatky, jako je poplatek za zavazadla, pojištění, poplatek za přednostní nástup do letadla, nebyly uvedeny jako příplatky, pro něž se spotřebitel musí rozhodnout aktivně. Tento problém byl odhalen u 133 internetových stránek (24 %).

Celková cena za službu není uvedena předem v momentě, kdy se poprvé zobrazí hlavní prvky rezervace. Tuto informaci neposkytovalo 112 internetových stránek (20 %).

Co bude následovat?

Správní nebo soudní řízení pokračuje na vnitrostátní úrovni v případě 209 internetových stránek, které stále ještě nejsou vyhovující. Kromě toho se dále přezkoumávají některé praktiky v odvětví cestovního ruchu, aby spotřebitelé měli všechny příslušné informace a mohli se rozhodovat se znalostí věci.

Souvislosti

„Kontrolní akce“ („sweep“) je průzkum internetových stránek v celé EU, jehož cílem je odhalit případy nedodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele a následně jejich dodržování prosadit. Tuto akci koordinuje Evropská komise a provádí ji současně národní donucovací úřady na základě nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Travel Services Sweep („kontrola cestovních služeb“) se uskutečnil v 27 členských státech EU(1), Norsku a Islandu v červnu 2013. Fáze donucování stále probíhá. Jednalo se o již 7. „sweep“ od roku 2007. Kontrolovaly se internetové stránky nabízející leteckou dopravu nebo ubytování nebo obojí; internetové stránky, které nabízely obě služby, byly započteny dvakrát.

Stále více evropských občanů nakupuje cestovní služby přes internet: v roce 2012 si 32 % evropských spotřebitelů s přístupem na internet rezervovalo letenky nebo ubytování v hotelu online (údaje z průzkumu Eurostatu týkajícího se internetových nákupů z roku 2012). Cestování, cestovní ruch a související odvětví představují přibližně 10 % HDP EU. Evropané podnikli v roce 2011 více než 1 miliardu rekreačních cest, přičemž téměř 80 % z nich se uskutečnilo v EU.

Další informace:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Kontaktní osoby:

David Hudson (+32 22968335)

Andreana Stankova (+32 22957857)

Pro veřejnost: Europe Direct – telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail

Země

Zkontrolované internetové stránky(2)

Travel services sweep

Vyhovující internetové stránky ke dni 3. dubna 2014, jako procento zkontrolovaných stránek v roce 2013

Internetové stránky již vyhovující

Internetové stránky, u nichž se potvrdily nesrovnalosti

Vyhovující internetové stránky ke dni 3. dubna 2014(3)

Internetové stránky, jež jsou předmětem dalšího řízení

Rakousko

9

3

6

4

5

44 %

Belgie

28

11

17

18

10

64 %

Bulharsko

17

17

0

17

0

100 %

Kypr

14

4

10

4

10

29 %

Česká republika

14

5

9

7

7

50 %

Dánsko

10

7

3

9

1

90 %

Estonsko

11

2

9

6

5

55 %

Finsko

10

0

10

0

10

0 %

Francie

33

0

33

15

18

45 %

Německo

33

19

14

22

11

67 %

Řecko

10

2

8

6

4

60 %

Maďarsko

8

5

3

8

0

100 %

Island

10

0

10

9

1

90 %

Irsko

26

5

21

12

14

46 %

Itálie

17

9

8

10

7

59 %

Lotyšsko

12

0

12

1

11

8 %

Litva

16

11

5

12

4

75 %

Lucembursko

11

5

6

7

4

64 %

Malta

10

3

7

8

2

80 %

Nizozemsko

41

1

40

33

8

80 %

Norsko

32

28

4

32

0

100 %

Polsko

17

12

5

14

3

82 %

Portugalsko

10

6

4

6

4

60 %

Rumunsko

10

3

7

10

0

100 %

Slovensko

9

2

7

6

3

67 %

Slovinsko

14

2

12

8

6

57 %

Španělsko

32

8

24

18

14

56 %

Švédsko

14

0

14

11

3

79 %

Spojené království

74

0

74

30

44

41 %

Celkem

552

170

382

343

209

62 %

1. Chorvatsko se této kontrolní akce neúčastnilo, jelikož fáze průzkumu (červen 2013) se konala před jeho vstupem do EU.

2. Kontrolovaly se internetové stránky nabízející leteckou dopravu nebo ubytování nebo obojí; internetové stránky, které nabízely obě služby, byly započteny dvakrát. Po počáteční kontrole ukončilo šest internetových stránek svou činnost a již neexistují: tři na Kypru, dvě v Polsku a jedna na Slovensku.

3. Údaje nezahrnují závazky ze strany obchodníků v ještě neukončených případech.


Side Bar