Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 januari 2014

EU-kommissionen vill se industriell renässans nu

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att inse industrins centrala betydelse för att skapa jobb och tillväxt och att integrera industrirelaterade konkurrensfrågor i alla politikområden. Det är budskapet i det meddelande om en europeisk industriell renässans som kommissionen lade fram i dag. Kommissionen uppmanar rådet och Europaparlamentet att anta förslag om energi, transport, rymdfart och digitala kommunikationsnät. De uppmanas också att genomföra och skärpa lagstiftning för att fullborda den inre marknaden. Industrin måste dessutom moderniseras genom att man investerar i innovation, resurseffektivitet, ny teknik, kompetens och tillgång till finansiering och påskyndar utvecklingen med hjälp av särskilda EU-medel. I sitt meddelande slår kommissionen ett slag för ett mer företagsvänligt EU med enklare lagstiftning och effektivare förvaltning på europeisk, nationell och regional nivå. Andra viktiga punkter är enklare tillgång till marknader utanför EU genom enhetliga internationella standarder, öppen upphandling, patentskydd och ekonomisk diplomati.

– Europa har fortfarande långt kvar till 20-procentsmålet för industrins andel av BNP fram till 2020, säger näringslivskommissionär Antonio Tajani. Därför måste industrins konkurrenskraft vara huvudfrågan på Europeiska rådets möte i mars 2014. Med dagens initiativ ger kommissionen en tydlig signal att en snabb förnyelse av industrin och en modernisering av ekonomin är absolut nödvändiga för att skapa nya jobb. Vi behöver ett kraftfullt åtagande på europeisk och nationell nivå, så att vi drar åt samma håll och använder alla instrument som står till vårt förfogande. En industriell strategi måste också omfatta många andra sektorer, eftersom de är allt mer sammanflätade och avsevärt påverkar industrins framgång.

Mer information

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

En stark industribas är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning

EU är på väg ur sin hittills längsta recession. Krisen har visat hur viktig en stark industrisektor är för att man ska vara ekonomiskt motståndskraftig. Industrins roll i EU handlar inte bara om tillverkning utan omfattar allt från råvaror och energi till företagstjänster (t.ex. logistik), konsumenttjänster (t.ex. kundservice) och turism. Industrin står för över 80 procent av EU:s export, privata forskning och innovation. Industrin har alltså mycket större betydelse än vad dess andel av BNP antyder. Nästan vart fjärde jobb i den privata sektorn är ett industrijobb, ofta högkvalificerat. Dessutom skapar varje nytt jobb i tillverkningsindustrin mellan 0,5 och 2 jobb i andra sektorer. Under sommaren 2013 minskade emellertid tillverkningsindustrins bidrag till EU:s BNP ytterligare och låg på 15,1 procent, vilket är en bra bit från det mål på 20 procent för 2020 som kommissionen satte upp 2012.

En konkurrenskraftig industri överst på EU:s dagordning

De utmaningar som EU står inför är så stora att de kräver diskussioner och politisk vägledning från högsta ort, dvs. från Europeiska rådet. Det är viktigt att vi drar åt samma håll och använder alla instrument som står till EU:s förfogande. EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att inse industrins centrala betydelse för ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i EU och att mer systematiskt integrera konkurrensfrågor i alla politikområden.

Kommissionen anser att EU bör prioritera följande frågor för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft:

  • Bättre integrera industrins konkurrenskraft i alla politikområden, med tanke på industrins bidrag till EU:s samlade ekonomiska utveckling.

  • Maximera den inre marknadens potential genom att utveckla nödvändig infrastruktur, sörja för ett stabilt, förenklat och förutsägbart regelverk som gynnar företagande och innovation, integrera kapitalmarknaderna, förbättra utbildningsmöjligheterna, underlätta människors rörlighet över gränserna och fullborda den inre marknaden för tjänster som den viktigaste bidragande faktorn till industrins konkurrenskraft.

  • Vidta åtgärder på den inre marknaden och på internationell nivå för att säkra energiförsörjningen och tillgången till råvaror till överkomliga priser och i enlighet med internationella förhållanden.

  • Utnyttja europeiska finansieringsinstrument genom en effektiv kombination av Cosme, Horisont 2020, strukturfonderna (minst 100 miljarder euro från regionala källor) och nationell finansiering för att främja innovation, investeringar och industriell förnyelse.

  • Återställa en normal utlåning till näringslivet. Europeiska investeringsbanken bör få en mer strategisk roll och inrikta utlåningen mer på innovation och industriprojekt. EU bör ta itu med kvarstående flaskhalsar till följd av den finansiella fragmenteringen och skapa gynnsamma förutsättningar för alternativa finansieringskällor.

  • Underlätta den stegvisa integrationen av europeiska företag, framför allt små och medelstora företag, i den globala värdekedjan för att öka deras konkurrenskraft och ge dem tillgång till globala marknader på bättre konkurrensvillkor.

  • Stärka industrins konkurrenskraft som viktig förutsättning för förnyad tillväxt och sysselsättning, så att vi når upp till så mycket som 20 procent för industrins andel av BNP fram till 2020.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar