Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. januára 2014

Komisia požaduje, aby sa okamžite podnikli kroky na obnovenie európskeho priemyslu

Európska komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali zásadný význam priemyslu pri vytváraní pracovných miest a rastu a aby otázky týkajúce sa konkurencieschopnosti priemyslu začlenili do všetkých oblastí politiky. Toto je hlavný odkaz dnes prijatého oznámenia s názvom Za obnovu európskeho priemyslu. Komisia vyzýva Radu a Parlament, aby prijali návrhy týkajúce sa energetických, dopravných, vesmírnych a digitálnych komunikačných sietí, ako aj aby vykonali a presadzovali právne predpisy na dokončenie vnútorného trhu. Okrem toho sa modernizácia priemyslu musí realizovať prostredníctvom investícií do inovácií, efektívneho využívania zdrojov, nových technológií, zručností a prístupu k financovaniu a musí sa urýchliť využívaním špecializovaných fondov EÚ. V oznámení sa presadzuje, aby sa v Európe vytvorilo prostredie priaznivejšie pre podnikanie, a to pomocou opatrení na zjednodušenie legislatívneho rámca a zlepšenie efektívnosti verejnej správy na vnútroštátnej a regionálnej úrovni i na úrovni EÚ. Medzi kľúčové otázky patrí aj ľahší prístup na trhy tretích krajín prostredníctvom harmonizácie medzinárodných noriem, otvorené verejné obstarávanie, ochrana patentov a hospodárska diplomacia.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, vyhlásil: „Do roku 2020 by mal byť podiel priemyslu na HDP Európy vo výške 20 %, no od tohto cieľa je Európa stále veľmi vzdialená. To je dôvod, prečo musí byť konkurencieschopnosť priemyslu na prvom mieste politického programu zasadnutia Európskej rady v marci 2014. Prostredníctvom dnešnej iniciatívy Komisia vysiela jasný signál, že na vytvorenie nových pracovných miest je nevyhnutná okamžitá reindustrializácia a modernizácia nášho hospodárstva. Na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni je potrebný silný záväzok, ktorým sa zabezpečí súdržnosť a prioritizácia všetkých našich nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Priemyselná stratégia musí zahŕňať mnohé ďalšie odvetvia, keďže sú stále previazanejšie a majú značný vplyv na úspech priemyslu.“

Ďalšie informácie:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Silná priemyselná základňa je podmienkou pre rast a zamestnanosť

Európa sa postupne dostáva z najdlhšej recesie vo svojej histórii, ktorá zdôraznila význam silného priemyselného odvetvia pre hospodársku odolnosť. Úloha priemyslu v Európe presahuje rámec výrobného odvetvia a siaha od surovín a energetiky až po podnikateľské služby (napr. logistika), spotrebiteľské služby (napr. záručný a pozáručný servis pre tovar dlhodobej spotreby) alebo cestovný ruch. Na priemysel pripadá viac než 80 % európskeho vývozu a súkromnej výskumnej a inovačnej činnosti a jeho význam je oveľa väčší, než ukazuje jeho podiel na HDP. Takmer každý štvrtý zamestnanec v súkromnom sektore je činný v priemysle, a to často na vysoko kvalifikovanom pracovnom mieste, pričom každé ďalšie pracovné miesto vo výrobe vytvára 0,5 až 2 pracovné miesta v iných odvetviach. Podiel výroby na HDP EÚ, ktorý naďalej klesá a v lete 2013 dosiahol úroveň 15,1 %, je však veľmi vzdialený od cieľa vo výške 20 % pre rok 2020, ktorý stanovila Komisia v roku 2012.

Konkurencieschopný priemysel ako hlavná priorita európskej agendy

Vzhľadom na svoj význam si výzvy stojace pred Európou vyžadujú pozornosť a politické vedenie na najvyššej politickej úrovni, t. j. na úrovni Európskej rady. To je dôležité na zabezpečenie toho, aby sa všetky nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii, použili súdržne a v súlade s prioritami. Európska komisia vyzýva členské štáty, aby uznali zásadný význam priemyslu pri posilňovaní konkurencieschopnosti a udržateľného rastu v Európe a systematickejšie zahŕňali otázky týkajúce sa konkurencieschopnosti priemyslu do všetkých oblastí politiky.

Podľa Komisie by sa mali na podporu konkurencieschopnosti presadzovať tieto priority:

  • Posilnenie začleňovania konkurencieschopnosti priemyslu do všetkých oblastí politiky vzhľadom na význam príspevku priemyslu k celkovému výkonu hospodárstva EÚ.

  • Maximalizácia potenciálu vnútorného trhu vytvorením potrebnej infraštruktúry, stabilného, zjednodušeného a predvídateľného regulačného rámca priaznivého pre podnikanie a inovácie, integráciou kapitálových trhov, zlepšením možností odbornej prípravy a mobility pre občanov a dokončením vnútorného trhu so službami ako hlavného faktora prispievajúceho ku konkurencieschopnosti priemyslu.

  • Prijatie opatrení na vnútornom trhu a na medzinárodnej úrovni na zabezpečenie prístupu k energetickým zdrojom a surovinám za prijateľné ceny, ktoré odrážajú medzinárodné podmienky.

  • Zavedenie a používanie európskych nástrojov financovania vychádzajúc z účinnej kombinácie programov COSME, Horizont 2020, štrukturálnych fondov (regionálnych fondov najmenej vo výške 100 miliárd EUR) a vnútroštátneho financovania na podporu inovácie, investícií a reindustrializácie.

  • Obnovenie bežného poskytovania úverov do reálnej ekonomiky. V tomto ohľade by mala Európska investičná banka zohrávať strategickejšiu úlohu cieleným poskytovaním väčšieho množstva úverov na inovačné a priemyselné projekty. EÚ by mala riešiť zostávajúce prekážky, ktoré vznikli roztrieštenosťou finančných trhov, a vytvoriť podmienky pre rozvoj alternatívnych zdrojov financovania.

  • Uľahčenie postupnej integrácie podnikov EÚ, a najmä MSP, do globálneho hodnotového reťazca s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zabezpečiť prístup na svetové trhy za priaznivejších konkurenčných podmienok.

  • Posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu má zásadný význam pre obnovu rastu a zamestnanosť s cieľom dosiahnuť, aby bol do roku 2020 podiel výroby na HDP až na úrovni 20 %.


Side Bar