Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 stycznia 2014 r.

Odnowa przemysłu w Europie wymaga natychmiastowych działań

Komisja Europejska ponagla państwa członkowskie, przekonując rządzących do uznania krytycznej wagi przemysłu jako dźwigni wzrostu gospodarki i tworzenia miejsc pracy oraz do priorytetowego traktowania – niezależnie od dziedziny polityki –problemu konkurencyjności przemysłu. To myśl przewodnia przyjętego w dniu dzisiejszym komunikatu o działaniach na rzecz odnowy przemysłu europejskiego. Komisja apeluje w nim do Rady i Parlamentu o przyjęcie wniosków legislacyjnych w dziedzinach energii, transportu, przestrzeni kosmicznej oraz cyfrowych sieci komunikacyjnych, a jednocześnie o sprawne wprowadzanie w życie bądź egzekwowanie przepisów zmierzających do budowy pełnego rynku wewnętrznego. Konieczne są działania na rzecz modernizacji przemysłu poprzez inwestycje w sferze innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami, nowych technologii, kwalifikacji pracowników oraz ułatwienia dostępu do środków finansowych dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych funduszy unijnych. Celem komunikatu jest bardziej przyjazna dla przedsiębiorców Europa, a proponowane konkretne kroki polegają na uproszczeniu ram prawnych i poprawie efektywności administracji publicznej na szczeblu Unii, kraju i regionu. Niemniej istotnym zagadnieniem jest łatwiejszy dostęp do rynków krajów trzecich poprzez harmonizację norm międzynarodowych, otwartych zamówień publicznych, ochrony patentowej oraz aktywność w obszarze dyplomacji gospodarczej.

Jak to ujął Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę w dziedzinie przedsiębiorstw i przemysłu: „Przemysł w Europie jest wciąż daleko od wyznaczonego na rok 2020 celu: 20% udziału w unijnym PKB. Dlatego też kwestia konkurencyjności naszego przemysłu musi znaleźć się, w marcu 2014 r., wśród priorytetów politycznych Rady Europejskiej. Dzisiejszym komunikatem Komisja daje czytelny sygnał, że dla poprawy sytuacji na rynku pracy niezbędna jest ponowna fala uprzemysłowienia i unowocześnienia naszej gospodarki. Potrzebujemy silnego zaangażowania na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym, aby zapewnić spójność i odpowiednią rangę wszelkich dostępnych nam instrumentów. Strategia odnowy przemysłu musi obejmować wiele innych sektorów gospodarki, która jest systemem naczyń połączonych, co w coraz większym stopniu warunkuje powodzenie przemysłu w Europie”.

Bliższe informacje:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Silna baza przemysłowa warunkiem wzrostu gospodarki i rynku pracy

Unia wychodzi z najdłuższej w swoich dziejach recesji, która uwypukliła istotną rolę silnego przemysłu dla odporności całej gospodarki. Rola przemysłu w Europie wykracza daleko poza samą produkcję, obejmując rynek surowców i energii, sektory usług – tak dla przedsiębiorstw (np. logistykę), jak i dla konsumentów (np. obsługę posprzedażną dóbr trwałych) – oraz turystykę. Na przemyśle opiera się ponad 80% europejskiego eksportu i inwestycji prywatnych w badania i innowacje. To wskazuje, że rzeczywisty wpływ przemysłu na gospodarkę znacznie przewyższa jego bezpośredni udział w PKB. Niemal co czwarty zatrudniony w sektorze prywatnym jest pracownikiem przemysłu, często wysoko wykwalifikowanym, a do tego każde nowe miejsce pracy w produkcji przyczynia się do utworzenia od 0,5 do 2 etatów w sektorach pokrewnych. Tymczasem udział przemysłu w łącznym unijnym PKB, który latem ubiegłego roku kształtował się na poziomie 15,1%, w dalszym ciągu spada, zwiększając dystans do poziomu 20%, założonego przez Komisję w 2012 r. jako cel do osiągnięcia w perspektywie roku 2020.

Konkurencyjny przemysł priorytetem polityki europejskiej

Wyzwania przyszłości, jaka rysuje się przed Europą, wymagają wytycznych dla wspólnej polityki, uzgodnionych na najwyższym politycznym szczeblu: na forum Rady Europejskiej. Jest to konieczne, jeśli mamy zapewnić spójność i odpowiednią rangę wszelkich dostępnych Unii instrumentów. Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich, przekonując rządzących do uznania podstawowej roli przemysłu jako dźwigni konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej oraz do priorytetowego traktowania – bez względu na dziedzinę polityki – problemu konkurencyjności przemysłu.

Komisja uważa, że w dążeniu do umocnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego należy konsekwentnie egzekwować następujące priorytety:

  • Szczególnie priorytetowe traktowanie, w każdej dziedzinie polityki, problemu konkurencyjności przemysłowej, przez wzgląd na wagę wkładu przemysłu w ogólne wyniki gospodarcze UE.

  • Maksymalne zwiększenie potencjału rynku wewnętrznego, poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury, przy zapewnieniu ciągłości, prostoty i przewidywalności ram prawnych sprzyjających przedsiębiorczości i innowacji, przez dalszą integrację rynków finansowych, zwiększenie możliwości w zakresie szkoleń i swobody przemieszczania się obywateli, a także uzupełniając wewnętrzny rynek usług, będący istotnym czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność przemysłu.

  • Podejmowanie kroków, tak na rynku wewnętrznym, jak i na arenie międzynarodowej, zmierzających do zapewnienia dostępu do surowców i energii w korzystnej, lecz stosownej do globalnej sytuacji cenie.

  • Efektywne wdrożenie i wykorzystanie wszelkich instrumentów finansowych UE poprzez kombinację funduszy regionalnych i finansowania w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME), środków na badania naukowe („Horyzont 2020”), funduszy strukturalnych (nie mniej niż 100 mld EUR ze środków regionalnych) oraz budżetów krajowych z korzyścią dla innowacji, inwestycji i odnowy przemysłu.

  • Przywrócenie normalnego kredytowania dla realnej gospodarki. W szczególności Europejski Bank Inwestycyjny ma tu do odegrania strategiczną rolę poprzez ściślejsze ukierunkowanie pożyczek na rzecz innowacyjnych i przemysłowych projektów. Unia musi w dalszym ciągu pokonywać trudności wynikające z rozdrobnienia rynków finansowych, tworząc warunki dla rozwoju alternatywnych źródeł finansowania.

  • Usprawnienie dalszej integracji unijnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w ramach globalnych łańcuchów wartości, dążąc do zwiększenia ich konkurencyjności i ułatwionego dostępu do rynków światowych na dogodniejszych warunkach konkurencji.

  • Umacnianie konkurencyjności przemysłu ma żywotne znaczenie dla ożywienia gospodarki i wzrostu zatrudnienia w perspektywie wyznaczonego na rok 2020 celu: nie mniej niż dwudziestoprocentowego udziału przemysłu w unijnym PKB.


Side Bar