Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 januari 2014

Commissie roept op tot onmiddellijke actie voor heropleving van de Europese industrie

De Europese Commissie roept de lidstaten op om te erkennen dat de industrie van cruciaal belang is voor het creëren van nieuwe banen en groei, en om op alle relevante beleidsterreinen rekening te houden met industriegerelateerd concurrentievermogen. Dat is de centrale boodschap van de mededeling "Voor een Europese industriële renaissance", die vandaag is goedgekeurd. De Commissie roept de Raad en het Parlement op om voorstellen goed te keuren met betrekking tot energie, vervoer, ruimtevaart en digitale communicatienetwerken, en wetgeving uit te voeren en te handhaven betreffende de voltooiing van de interne markt. Bovendien moet naar modernisering van de industrie worden gestreefd, door te investeren in innovatie, efficiënter gebruik van hulpbronnen, nieuwe technologieën, vaardigheden, en toegang tot financiering, waarbij een en ander versneld moet worden door gebruik te maken van daarvoor bestemde EU-fondsen. De mededeling bevat aanbevelingen voor een meer ondernemingsvriendelijk Europa, door acties ter vereenvoudiging van het regelgevend kader en ter verbetering van de efficiëntie van overheidsdiensten op EU-, nationaal en regionaal niveau. Betere toegang tot de markten van derde landen door harmonisatie van internationale normen, open overheidsaanbestedingen, bescherming van patenten en economische diplomatie zijn eveneens belangrijke onderwerpen.

Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor industrie en ondernemerschap, verklaarde: “Europa is nog ver af van het doel van een aandeel van 20% van de industrie in het Europese bbp tegen 2020. Het concurrentievermogen van de industrie dient dan ook hoog op de politieke agenda van de Europese Raad van maart 2014 te staan. Met het initiatief van vandaag geeft de Commissie een duidelijk signaal dat herindustrialisatie en modernisering van onze economie dringend noodzakelijk is als we nieuwe banen willen creëren. Een duidelijk politiek engagement op EU- en nationaal niveau is noodzakelijk om de nodige coherentie en prioritisering van alle instrumenten waarover we beschikken te waarborgen. Een industriestrategie moet ook talrijke andere sectoren omvatten, aangezien die onderling verweven zijn en van grote invloed zijn op de prestaties van de industrie.”

Voor meer informatie:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Een sterke industriële basis is een voorwaarde voor groei en banen

De EU komt langzaam omhoog uit het dal van de langste recessie in haar geschiedenis, die duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk een sterke industriële sector is voor ons economische weerstandsvermogen. De rol van de Europese industrie gaat veel verder dan fabricage en strekt zich uit van grondstoffen en energie tot zakelijke diensten (bv. logistiek), consumentendiensten (bv. klantenservice voor duurzame goederen) en toerisme. De industrie vertegenwoordigt meer dan 80% van de uitvoer van Europa en van onderzoek en innovatie in de particuliere sector, waaruit blijkt dat de be- en verwerkende industrie van veel groter belang is dan is af te leiden uit het aandeel daarvan in het bbp. Bijna een op de vier banen in de particuliere sector is in de industrie, en dit betreft vaak hooggeschoold werk; bovendien leidt iedere nieuwe arbeidsplaats in de industrie tot 0,5 à 2 nieuwe banen in andere sectoren. Helaas is de bijdrage van de be- en verwerkende industrie aan het bbp van de EU verder gedaald, tot 15,1% in de zomer van 2013, en het doel van 20% in 2020, dat de Commissie in 2012 heeft voorgesteld, ligt nog ver weg.

Een concurrerende industrie bovenaan de Europese agenda

De uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt, zijn zo belangrijk dat de richting van het beleid op het hoogste niveau bepaald moet worden, namelijk de Europese Raad. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat alle instrumenten waarover de EU beschikt op coherente wijze en op basis van duidelijke prioriteiten worden ingezet. De Europese Commissie roept de lidstaten op om het cruciale belang van de industrie voor het bevorderen van concurrentievermogen en duurzame groei in Europa te erkennen en op alle beleidsterreinen meer systematisch rekening te houden met aspecten in verband met concurrentievermogen.

De Commissie is van mening dat de volgende prioriteiten moeten worden nagestreefd om het concurrentievermogen van de Europese industrie te verbeteren:

  • Meer mainstreaming van (systematische aandacht voor) het thema industrieel concurrentievermogen op alle beleidsterreinen, gezien het belang van de bijdrage van de industrie aan de algemene economische prestaties van de EU.

  • Optimaal gebruik maken van het potentieel van de interne markt door ontwikkeling van de noodzakelijke infrastructuur en door een stabiel, vereenvoudigd en voorspelbaar regelgevend kader te bieden dat ondernemerschap en innovatie begunstigt, kapitaalmarkten integreert, burgers meer mogelijkheden voor opleiding en mobiliteit biedt, en de interne markt voor diensten voltooit, als een belangrijke bijdrage aan het concurrentievermogen van de industrie.

  • Maatregelen nemen, in de interne markt en op internationaal niveau, om de toegang tot energie en grondstoffen veilig te stellen, tegen betaalbare prijzen die internationale condities weerspiegelen.

  • Het inzetten van Europese financieringsinstrumenten, gebaseerd op effectieve combinaties van Cosme, Horizon 2020, de structuurfondsen (regionale fondsen ten minste 100 miljard euro) en nationale financiering om innovatie, investeringen en herindustrialisatie te bevorderen.

  • Normale kredietverlening aan de reële economie opnieuw opstarten. De Europese Investeringsbank zou in dat opzicht een meer strategische rol moeten spelen door meer doelgericht leningen te verstrekken voor innovatie en industriële projecten. De EU zou de nog bestaande bottlenecks als gevolg van de fragmentering van de financiële markten moeten aanpakken en de noodzakelijke voorwaarden moeten creëren voor de ontwikkeling van alternatieve financieringsbronnen.

  • Het vergemakkelijken van de geleidelijke integratie van ondernemingen in de EU, en van kmo's in het bijzonder, in wereldwijde waardeketens, teneinde hun concurrentievermogen te verbeteren en hen toegang te bieden tot de wereldmarkt onder gunstigere concurrentievoorwaarden.

  • Het verbeteren van het concurrentievermogen van de industrie is van vitaal belang voor een nieuwe start voor groei en werkgelegenheid met het oog op een aandeel van 20% van het bbp voor de be- en verwerkende industrie tegen 2020.


Side Bar