Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 22. tammikuuta 2014

Komissio perää nopeita toimia Euroopan teollisuuden nostamiseksi uuteen kukoistukseen

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan teollisuuden keskeisen merkityksen työpaikkojen ja kasvun luomisessa ja ottamaan huomioon teollisuuteen liittyvät kilpailunäkökohdat kaikilla politiikanaloilla. Tämä on tänään annetun Euroopan teollista renessanssia koskevan tiedonannon keskeinen viesti. Komissio kehottaa neuvostoa ja parlamenttia hyväksymään energiaa, liikennettä, avaruusteknologiaa ja digitaalisia viestintäverkkoja koskevat ehdotukset sekä panemaan täytäntöön lainsäädäntöä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Teollisuuden nykyaikaistamiseksi on tarpeen panostaa innovointiin, resurssien käytön tehostamiseen, uusiin teknologioihin, ammattitaitoon sekä rahoituksen saannin parantamiseen hyödyntämällä kohdennettua EU:n rahoitusta. Tiedonannossa peräänkuulutetaan suotuisamman liiketoimintaympäristön aikaansaamista Eurooppaan yksinkertaistamalla sääntelyä ja parantamalla julkishallinnon tehokkuutta EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla. Tärkeätä on myös kolmansien maiden markkinoille pääsyn helpottaminen, jossa keskeisiä tekijöitä ovat kansainvälisten standardien yhdenmukaistaminen, julkisten hankintojen avoimuus, patenttisuoja ja talousdiplomatia.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi, että "Eurooppa on vielä kaukana tavoitteesta, jonka mukaan teollisuuden osuuden Euroopan BKT:stä pitäisi olla 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Siksi teollisuuden kilpailukyky on otettava maaliskuun 2014 Eurooppa-neuvoston poliittisen asialistan lähtökohdaksi. Tänään julkistettava aloite on komissiolta selkeä viesti siitä, että taloutemme jälleenteollistaminen ja modernisointi on välttämätöntä, jotta voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Tarvitaan vahvaa sitoutumista sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa kaikkien käytettävissä olevien keinojen johdonmukaisuus ja asianmukainen priorisointi. Teollisuuspoliittiseen strategiaan tulee sisällyttää monia muitakin aloja, sillä eri toimialat ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat merkittävästi teollisuuden menestymiseen."

Lisätietoja:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Vankka teollisuuspohja on kasvun ja työpaikkojen edellytys

EU on toipumassa kaikkien aikojen pisimmästä taantumasta, jonka aikana on korostunut se, että talouden kestokyvyn peruskivi on vahva teollisuus. Teollisuuden asema Euroopassa ei suinkaan rajoitu valmistukseen, vaan sen vaikutukset ulottuvat raaka-aineista ja energiasta liike-elämän palveluihin (kuten logistiikkaan), kuluttajapalveluihin (kuten kestokulutushyödykkeiden toimituksen jälkeisiin palveluihin) ja matkailuun. Teollisuuden osuus on yli 80 % EU:n viennistä ja yksityisestä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta, mikä korostaa sitä, että alan merkitys on paljon suurempi kuin sen osuus BKT:stä näyttää osoittavan. Lähes joka neljäs yksityisen sektorin työpaikka on teollisuudessa, ne ovat usein erittäin korkeaa ammattitaitoa vaativia, ja jokainen uusi työpaikka valmistusteollisuudessa luo 0,5-2 työpaikkaa muilla aloilla. Kuitenkin valmistusteollisuuden osuus EU:n BKT:stä on edelleen pienentynyt ja oli 15,1 prosenttia kesällä 2013. Se on vielä kaukana komission vuonna 2012 asettamasta 20 prosentin tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä.

Kilpailukykyinen teollisuus Euroopan politiikan keskeisenä tavoitteena

Edessä olevien haasteiden merkitys Euroopan tulevaisuuden kannalta on suuri ja edellyttää huomiota ja poliittista ohjausta korkeimmalta poliittiselta tasolta, toisin sanoen Eurooppa-neuvostolta. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata kaikkien EU:n käytettävissä olevien välineiden johdonmukaisuus ja asianmukainen priorisointi. Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan teollisuuden keskeisen merkityksen kilpailukyvyn parantamisessa ja kestävän kasvun vauhdittamisessa sekä ottamaan kilpailunäkökohdat entistä systemaattisemmin huomioon kaikilla politiikanaloilla.

Komissio katsoo, että seuraavat pyrkimykset olisi asetettava etusijalle Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi:

  1. Teollisuuden kilpailukyvyn ottaminen paremmin huomioon kaikilla politiikan aloilla, sillä teollisuuden merkitys EU:n talouden yleiseen suorituskykyyn on suuri.

  2. Sisämarkkinoiden mahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen siten, että kehitetään tarvittavia infrastruktuureja, tarjotaan vakaat, yksinkertaistetut ja ennakoitavat yrittäjyyttä ja innovointia tukevat sääntelypuitteet, syvennetään pääomamarkkinoiden integraatiota, parannetaan kansalaisten koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia ja toteutetaan palvelujen sisämarkkinat, jotka ovat merkittävä tekijä teollisuuden kilpailukyvyn kannalta.

  3. Toimet sisämarkkinoilla ja kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan turvata energian ja raaka-aineiden saatavuus kohtuulliseen hintaan, joka vastaa kansainvälisiä olosuhteita.

  4. EU:n rahoitusvälineiden käyttöönotto ja täytäntöönpano, joka perustuu COSME- ja Horisontti 2020 -ohjelmien sekä rakennerahastojen (alueelliset rahastot vähintään 100 miljardia euroa) ja kansallisen rahoituksen tehokkaaseen yhdistämiseen innovaatioiden, investointien ja uudelleenteollistamisen edistämiseksi.

  1. Reaalitalouden normaalin luotottamisen palauttaminen Euroopan investointipankin olisi otettava entistä strategisempi rooli lisäämällä luototusta innovointiin ja teollisiin hankkeisiin. EU:n olisi poistettava jäljellä olevat rahoitusmarkkinoiden pirstaleisuuden aiheuttamat pullonkaulat ja luotava edellytykset vaihtoehtoisten rahoituslähteiden kehittämiselle.

  2. EU:n yritysten ja erityisesti pk-yritysten asteittaisen maailmanlaajuisiin arvoketjuihin integroitumisen helpottaminen, mikä parantaa niiden kilpailukykyä ja takaa pääsyn maailmanlaajuisille markkinoille suotuisissa kilpailuolosuhteissa.

  3. On välttämätöntä parantaa teollisuuden kilpailukykyä, jotta kasvu ja työllisyyden lisääntyminen saadaan uudelleen vauhtiin ja jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan valmistusteollisuuden osuus BKT:stä nousee 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar