Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2014

Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για άμεση δράση με σκοπό την ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την καίρια σημασία της βιομηχανίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη και να συνεκτιμήσουν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας στον τομέα της βιομηχανίας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση», που εγκρίθηκε σήμερα. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν προτάσεις σχετικά με την ενέργεια, τις μεταφορές, το διάστημα και τα ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας, καθώς και να εφαρμόσουν και να εκτελέσουν τη νομοθεσία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός πρέπει να επιδιώκεται με την επένδυση στην καινοτομία, την αποδοτικότητα των πόρων, τις νέες τεχνολογίες, τις δεξιότητες και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και να επιταχυνθεί με τη χρήση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ. Η ανακοίνωση προωθεί μια πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις Ευρώπη με μέτρα για την απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης τόσο στην ΕΕ όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Βασικά θέματα επίσης αποτελούν η ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών μέσω της εναρμόνισης των διεθνών προτύπων, των ανοικτών δημόσιων συμβάσεων, της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της οικονομικής διπλωματίας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Η Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξη του στόχου να αυξηθεί στο 20% το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ευρώπης έως το 2020. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2014. Με τη σημερινή πρωτοβουλία, η Επιτροπή στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αναβιομηχάνιση και εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή δέσμευση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή και η ιεράρχηση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Μια βιομηχανική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει πολλούς άλλους τομείς, δεδομένου ότι διασυνδέονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους και επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική επιτυχία.»

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Μια ισχυρή βιομηχανική βάση αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η ΕΕ βγαίνει από την πιο μακροχρόνια στα χρονικά της ύφεση η οποία υπογράμμισε τη σημασία μιας ισχυρής βιομηχανίας για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο ρόλος της βιομηχανίας στην Ευρώπη δεν περιορίζεται απλά στη μεταποίηση αλλά εκτείνεται από τις πρώτες ύλες και την ενέργεια μέχρι τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων (π.χ. υλικοτεχνική υποστήριξη), την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές (π.χ. παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση για διαρκή αγαθά) ή τον τουρισμό. Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω από το 80 % των εξαγωγών της Ευρώπης και της έρευνας και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας έτσι την πολύ μεγαλύτερη σημασία της βιομηχανίας από αυτή που υποδηλώνει το μερίδιο της στο ΑΕΠ. Σχεδόν μία στις τέσσερις, συχνά υψηλής εξειδίκευσης, θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα είναι στη βιομηχανία, ενώ κάθε επιπλέον θέση εργασίας στον μεταποιητικό τομέα δημιουργεί 0,5-2 θέσεις απασχόλησης σε άλλους τομείς. Ωστόσο, με ένα ποσοστό 15,1 % το καλοκαίρι του 2013, η συνεισφορά του μεταποιητικού τομέα στο ΑΕΠ της ΕΕ έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο και απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου του 20 % για το 2020 που προτάθηκε από την Επιτροπή το 2012.

Η ανταγωνιστική βιομηχανία στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας

Η σημασία των μελλοντικών προκλήσεων για το μέλλον της Ευρώπης απαιτεί προσοχή και πολιτική καθοδήγηση από το ύψιστο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνοχής και της ιεράρχησης όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την καίρια σημασία της βιομηχανίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης και να συνεκτιμήσουν με πιο συστηματικό τρόπο τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ακόλουθες προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιώκονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας:

  • Ενίσχυση της συνεκτίμησης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της πολιτικής, λόγω της σημαντικής συνεισφοράς της βιομηχανίας στο σύνολο των οικονομικών επιδόσεων της ΕΕ.

  • Μεγιστοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς με την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, την παροχή σταθερού, απλουστευμένου και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου ευνοϊκού για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την ενσωμάτωση των αγορών κεφαλαίων, τη βελτίωση των δυνατοτήτων κατάρτισης και κινητικότητας για τους πολίτες και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες, ως τον σημαντικότερο παράγοντα που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

  • Λήψη μέτρων στην εσωτερική αγορά και σε διεθνές επίπεδο για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες σε προσιτές τιμές που αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς συνθήκες.

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης, με βάση αποτελεσματικούς συνδυασμούς των προγραμμάτων COSME και «Ορίζοντας 2020», των διαρθρωτικών ταμείων (περιφερειακά ταμεία τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ) και της εθνικής χρηματοδότησης με στόχο την καινοτομία, τις επενδύσεις και την αναβιομηχάνιση.

  • Αποκατάσταση της κανονικής δανειοδότησης προς την πραγματική οικονομία Από αυτή την άποψη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να διαδραματίσει έναν πιο στρατηγικό ρόλο, με τη χορήγηση περισσότερων δανείων σε έργα καινοτομίας και βιομηχανικής ανάπτυξης. Η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα εναπομένοντα σημεία συμφόρησης που δημιουργήθηκαν από τον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

  • Διευκόλυνση της προοδευτικής ένταξης των επιχειρήσεων της ΕΕ και ειδικότερα των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές με ευνοϊκότερους όρους ανταγωνισμού.

Eνίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας που έχει ζωτική σημασία για να δοθεί νέα ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με σκοπό να ανέλθει έως το 20 % το μερίδιο του μεταποιητικού τομέα στο ΑΕΠ με ορίζοντα το 2020.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar