Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 april 2014

Kommissionen vill förbättra vägtransportreglerna för industrin, förarna och miljön

Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, Siim Kallas, har uppmanat till förenkling och förtydligande av gemenskapslagstiftningen om vägtransporter. Siim Kallas yttranden följer på offentliggörandet i dag av en rapport om att integrera den inre marknaden för vägtransporter. I rapporten dras slutsatsen att även om det har gjorts vissa framsteg, skulle miljön förbättras och den europeiska ekonomin gynnas om restriktionerna försvann.

Varje dag går nästan en fjärdedel av alla lastbilar på Europas vägar tomma, antingen när de är på väg hem eller mellan lasterna. Att öppna de nationella vägtransportmarknaderna för mer konkurrens skulle bidra till att minska tomtransporterna och öka effektiviteten inom sektorn, enligt rapporten.

xx – De nuvarande reglerna är oekonomiska för de europeiska företagen, de påverkar alla väganvändare och de är dåliga för miljön. Vi behöver tydliga regler för industrin och samtidigt behöver vi bra arbetsvillkor för förarna. Jag hoppas att den nya kommissionen kommer att fortsätta med detta, säger vice ordförande Siim Kallas.

De viktigaste resultaten i rapporten är följande:

De brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna måste öka sina ansträngningar för att lagstiftningen ska efterlevas på ett mer effektivt och konsekvent sätt.

Kommissionen och EU kan bidra genom att förtydliga bestämmelser som tolkas och genomförs på olika sätt i olika medlemsstater.

Sociala regler måste tillämpas bättre inom vägtransportsektorn om sektorn ska kunna locka nya förare och kunna hantera den förväntade efterfrågan på godstransporter.

EU har möjlighet att förbättra effektiviteten i ekonomin och minska utsläppen av växthusgaser från transporter.

Fakta och siffror

Nästan tre fjärdedelar (72 %) av de landtransporterade varorna i EU transporteras på väg och vägtransportsektorn har en årlig omsättning på 300 miljarder euro och står för cirka 2 % av EU:s BNP.

Landtransport, varav vägtransport utgör en del, är det enda transportsätt där arbetskraftens produktivitet har minskat sedan 2001 (- 0,2 %).

Nationella transporter står för 67 % av vägtransporterna inom EU. De utländska åkarnas tillträde till de nationella marknaderna är emellertid fortfarande mycket begränsad.

Tunga lastbilar kör ofta tomma: 20 % av alla lastbilar inom EU kör tomma. För nationella transporter är siffran 25 %.

Det finns ca 600 000 företag, varav en mycket stor andel är små och medelstora företag inom vägtransportsektorn, som sysselsätter nästan tre miljoner människor.

Inom en snar framtid kommer vägtransportsektorn att ha brist på förare. Förarna tillhör en åldrande befolkning och arbete inom vägtransportbrasnchen betraktas inte som ett attraktivt yrke. Arbetsvillkoren anses vara svåra och medlemsstaterna tillämpar inte de sociala bestämmelserna på ett enhetligt sätt.

Enligt en studie som nyligen gjorts av Europaparlamentet1 uppgår kostnaderna för de återstående cabotageresriktionerna2 till cirka 50 miljoner euro per år.

Att undanröja cabotagerestriktionerna skulle bidra till att minska antalet tomkörningar genom att det blir lättare för transportföretagen att kombinera laster och även frakta gods under returresorna.

Att ta bort restriktionerna skulle också göra det möjligt att optimera förvaltningen av fordonsflottan, för att därigenom effektivisera logistiken i EU:s ekonomi. Detta skulle bidra till att EU även i fortsättningen är en attraktiv plats för tillverkning eller handel.

Nästa steg

Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet för vidare diskussion.

Mer information:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Följ EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

För allmänheten: Europa direkt via telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

2 :

Om transportföretagen utför nationella transporter i en annan medlemsstat än sin egen.


Side Bar