Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. aprīlī

Komisija vēlas uzlabot kravu autopārvadājumu noteikumus uzņēmumu, autovadītāju un vides interesēs

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kas atbild par transporta politiku, ir aicinājis vienkāršot un precizēt ES noteikumus par kravu autopārvadājumiem. Sīma Kallasa piezīmes tiek darītas zināmas sakarā ar šāsdienas ziņojumu par autotransporta nozares iekšējā tirgus integrāciju. Ziņojumā secināts: lai gan ir panākts zināms progress, atlikušo ierobežojumu likvidēšana palīdzētu Eiropas ekonomikai un uzlabotu vidi.

Ik dienas pa Eiropas ceļiem turpat ceturtdaļa visu kravas automobiļu brauc tukši: atceļā uz mājām vai ceļā pēc jaunas kravas. Ziņojumā teikts, ka valstu autopārvadājumu tirgu atvēršana lielākai konkurencei palīdzētu samazināt braukšanu bez kravas un palielināt nozares efektivitāti.

Priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass piezīmē: “Spēkā esošie noteikumi nelietderīgi tērē Eiropas uzņēmumu līdzekļus, ietekmē visus satiksmes dalībniekus un kaitē videi. Mums ir vajadzīgi skaidri nozares noteikumi, un tajā pašā laikā mums ir vajadzīgi labi darba apstākļi autovadītājiem. Ceru, ka nākamā Komisija ies šo pašu ceļu.”

Ziņojuma galvenie secinājumi ir šādi:

Dalībvalstu izpildiestādēm ir jāpieliek vairāk pūļu, lai efektīvāk un konsekventāk īstenotu spēkā esošos tiesību aktus.

Komisija un ES var palīdzēt, padarot skaidrākus noteikumus, kas dažādās dalībvalstīs tiek uztverti, interpretēti un īstenoti atšķirīgi.

Ir labāk jāpiemēro sociālie noteikumi autotransporta jomā, lai piesaistītu nozarei jaunus autovadītājus, un ir jāspēj apmierināt paredzamo turpmāko pieprasījumu pēc kravas pārvadājumiem.

Eiropas Savienībai ir iespēja uzlabot tautsaimniecības efektivitāti un samazināt transporta radīto siltumnīcefekta gāzu izmeti.

Fakti un skaitļi

Autotransports veic turpat trīs ceturtdaļas (72 %) no visiem ES preču iekšējiem pārvadājumiem, tā gada apgrozījums ir 300 miljardi eiro, un tas veido aptuveni 2 % no ES IKP.

Sauszemes transports, kurā ietilpst autotransports, ir vienīgais transporta veids, kurā darba ražīgums kopš 2001. gada ir samazinājies (−0,2 %).

Iekšzemes transports veido 67 % no visa ES autotransporta. Tomēr ārvalstu pārvadātāju iekļūšana valstu tirgos joprojām ir ļoti ierobežota.

Smagie kravas transportlīdzekļi bieži brauc tukšā — 20 % no visiem kravas automobiļiem ES brauc bez kravas. Iekšzemes pārvadājumos šis rādītājs palielinās līdz 25 %.

Autotransporta nozarē, kas nodarbina gandrīz 3 miljonus cilvēku, ir aptuveni 600 000 uzņēmumu, ļoti liela daļa no tiem — MVU.

Tuvākajā nākotnē autotransportu piemeklēs vadītāju trūkums. Šoferi ir novecojoša iedzīvotāju daļa, un darbs autotransportā netiek uzskatīts par pievilcīgu arodu. Darba apstākļi tiek uztverti kā grūti, un dalībvalstis nekonsekventi īsteno sociālos noteikumus.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta nesena pētījuma1 datiem atlikušie kabotāžas2 ierobežojumi izmaksā ap 50 miljonu eiro gadā.

Kabotāžas ierobežojumu atcelšana palīdzētu samazināt braukšanu bez kravas, ļaujot pārvadātājiem vieglāk kombinēt kravas un izmantot atpakaļbraucienus.

Atceļot ierobežojumus, būtu arī vieglāk optimizēt autoparka apsaimniekošanu, tādējādi paaugstinot ES tautsaimniecības vispārējo loģistikas efektivitāti. Tas palīdzētu saglabāt ES kā pievilcīgāku vietu ražošanai un tirdzniecībai.

Turpmākie pasākumi

Ziņojums tiks nodots Eiropas Parlamentam un Padomei tālākai apspriešanai.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm.

MEMO/14/286

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam Tviterī!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Sabiedrībai — Europe Direct pa telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-­pastu.

2 :

Gadījumos, kad transporta uzņēmumi veic iekšzemes pārvadājumus kādā citā dalībvalstī.


Side Bar