Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 14 d.

Komisija ragina sektoriaus, vairuotojų ir aplinkos labui tobulinti krovinių vežimo keliais taisykles

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas ragina paprastinti ES krovinių vežimo keliais taisykles ir padaryti jas aiškesnes. Savo pastabas S. Kallasas pateikė šiandien paskelbus kelių transporto vidaus rinkos integravimo ataskaitą. Konstatavus tam tikrą pažangą, taip pat daroma išvada, kad Europos ūkiui ir aplinkai būtų naudinga, jei likę apribojimai būtų pašalinti.

Iš visų kiekvieną dieną Europos keliais į garažus arba paimti krovinių važiuojančių sunkvežimių maždaug ketvirtadalis yra tušti. Ataskaitos duomenimis, reisų be krovinių skaičius sumažėtų, o sektoriaus našumas būtų didesnis, jei nacionalinės krovinių vežimo keliais rinkos būtų atviresnės konkurencijai.

Komisijos pirmininko pavaduotojas paaiškino: „Dabartinė tvarka verčia Europos įmones eikvoti išteklius, apsunkina visus kelių naudotojus ir turi neigiamos įtakos aplinkai. Mums reikia aiškių šio sektoriaus taisyklių ir sykiu turime užtikrinti geras darbo sąlygas vairuotojams. Tikiuosi, kad šį darbą tęs būsima Komisija.“

Pagrindinės ataskaitos išvados

Vykdomosios valstybių narių įstaigos turi labiau pasistengti veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti galiojančių teisės aktų vykdymą.

Komisija ir ES gali būti naudingos, aiškindamos valstybėse narėse nevienodai suprantamas, interpretuojamas ir taikomas taisykles.

Reikėtų geriau taikyti kelių transporto socialinės apsaugos taisykles, kad sektoriuje įsidarbintų naujų vairuotojų ir užtektų pajėgumų tikėtinai būsimai krovinių vežimo paklausai patenkinti.

ES gali gerinti ūkio našumą ir mažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Faktai ir skaičiai

Keliais vežami beveik trys ketvirtadaliai (72 proc.) ES sausumos transporto krovinių, 300 mlrd. EUR metinė apyvarta prilygsta 2 proc. ES BVP.

Sausumos transportas (prie jo priskiriamas ir kelių transportas) yra vienintelė transporto rūšis, kurios darbo našumas sumažėjo, palyginti su 2001 m. (-0,2 proc.).

Transportas šalių viduje sudaro 67 proc. ES kelių transporto. Tačiau užsienio vežėjų galimybės patekti į nacionalines rinkas tebėra labai ribotos.

Sunkiasvorės krovininės transporto priemonės dažnai važiuoja tuščios – 20 proc. ES sunkvežimių važiuoja be krovinio. Pervežant krovinius šalių viduje, šis rodiklis siekia 25 proc.

Kelių transporto sektoriuje veikiančiose apie 600 tūkst. įmonių (daug jų yra mažosios ir vidutinės įmonės) dirba apie 3 mln. žmonių.

Artimiausioje ateityje kelių transportui ims trūkti vairuotojų. Vairuotojai sensta, kelių transporto profesijos nelaikomos patraukliomis. Manoma, kad darbo sąlygos sunkios, o socialines nuostatas valstybės narės įgyvendina nenuosekliai.

Neseniai atlikto Europos Parlamento tyrimo duomenimis1, likę kabotažo2 apribojimai kainuoja maždaug 50 mln. EUR per metus.

Panaikinus kabotažo apribojimus sumažėtų tuščių reisų skaičius, nes vežėjai lengviau galėtų derinti krovinių vežimą ir išnaudoti grįžimo reisus.

Jei neliktų apribojimų, būtų optimizuotas transporto priemonių parko valdymas, todėl padidėtų bendrasis ES ūkio logistikos našumas. Taip Europos Sąjungoje būtų užtikrintos palankios gamybos ir prekybos sąlygos.

Tolesni veiksmai

Ataskaita bus perduota aptarti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas

2 :

T. y., kai transporto įmonės nacionalinę veiklą vykdo ne savo valstybėje narėje.


Side Bar