Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14.4.2014

Komissio haluaa parantaa maanteiden tavaraliikenteen sääntöjä yritysten, kuljettajien ja ympäristön eduksi

Liikenteestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas haluaa yksinkertaistaa ja selkeyttää maanteiden tavaraliikennettä koskevia EU:n sääntöjä. Komissaari Kallas puhui asiasta tänään maantieliikenteen sisämarkkinoiden yhdentämisestä laaditun raportin julkaisemisen yhteydessä. Raportin mukaan edistystä on tapahtunut jonkin verran, mutta vielä esiintyvien rajoitusten poistaminen auttaisi Euroopan taloutta ja parantaisi ympäristöä.

Jokaisena päivänä lähes neljännes Euroopan teillä kulkevista rekoista on tyhjiä, joko matkalla kotiin tai kuormaamaan. Maantieliikenteen kansallisten markkinoiden avaaminen kilpailulle auttaisi vähentämään tyhjänäajoa ja lisäisi alan tehokkuutta, raportissa todetaan.

Varapuheenjohtaja Kallas totesi nykyisten sääntöjen olevan epätaloudellisia eurooppalaisille yrityksille ja haitallisia ympäristölle. ”Säännöt vaikuttavat kaikkiin tienkäyttäjiin. Toimiala tarvitsee selkeät säännöt, ja samalla on taattava kuljettajille kunnolliset työolosuhteet. Toivon, että seuraava komissio tulee jatkamaan tällä tiellä”, hän sanoi.

Raportissa esitetään seuraavat keskeiset havainnot:

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten on tehostettava pyrkimyksiään panna täytäntöön nykyinen lainsäädäntö entistä tehokkaammin ja johdonmukaisemmin.

Komissio ja EU voivat auttaa tässä selkeyttämällä sääntöjä, jotta niitä ei tulkittaisi ja sovellettaisi eri tavoin eri jäsenvaltioissa.

Sosiaalisten sääntöjen soveltamista tieliikenteessä on parannettava, jotta ala houkuttelisi uusia kuljettajia ja odotettavissa olevaan rahtiliikenteen kysyntään voidaan vastata.

EU:lla on tilaisuus parantaa talouden tehokkuutta ja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Tietoja ja lukuja

Lähes kolme neljäsosaa tavaroista EU:ssa kuljetetaan sisämaan tieliikenteessä (72 %). Maantieliikenteen vuotuinen liikevaihto on 300 miljardia euroa, ja sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 2 %.

Maaliikenne, jonka osa maantieliikenne on, on ainoa liikennemuoto, jossa työn tuottavuus on laskenut vuodesta 2001 (- 0.2 %).

Kansallisen liikenteen osuus on 67 % EU:n maantieliikenteestä. Ulkomaisten tavaraliikenteen harjoittajien pääsy kansallisille markkinoilla on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä.

Raskaat tavarankuljetusajoneuvot ajavat usein tyhjinä: 20 % kaikista kuorma-autoista EU:ssa ajaa tyhjinä. Kansallisessa liikenteessä tyhjänä ajavien ajoneuvojen osuus on 25 %.

Maantieliikennealalla on noin 600 000 yritystä, joista erittäin suuri osuus pk-yrityksiä, ja ala työllistää noin 3 miljoonaa ihmistä.

Maantieliikenteen kuljettajista tulee puute lähitulevaisuudessa. Kuljettajat ikääntyvät, eikä tieliikennekuljetusta pidetä houkuttelevana ammattina. Työolot ovat vaikeat, eivätkä jäsenvaltiot ole panneet sosiaalisia säännöksiä täytäntöön johdonmukaisesti.

Euroopan parlamentin tuoreen tutkimuksen1 mukaan kabotaasikuljetusten2 jäljellä olevista rajoituksista aiheutuu vuosittain noin 50 miljoonan euron kustannukset.

Kabotaasiliikenteen rajoitusten poistaminen auttaisi vähentämään tyhjänäajoa, koska liikenteenharjoittajien olisi helpompi yhdistää kuormia ja hyödyntää edestakaisia ajoja.

Rajoitusten poistaminen mahdollistaisi myös kaluston optimoinnin ja lisäisi siten EU:n talouden yleisen logistiikan tehokkuutta. Tämä auttaisi pitämään EU:n houkuttelevana sijoittautumispaikkana tuotannon ja kaupan kannalta.

Seuraavat vaiheet

Raportti toimitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

2 :

Tällä tarkoitetaan sitä, että yritykset hoitavat kansallisia kuljetuksia jäsenvaltion alueella muualla kuin kotimaassaan.


Side Bar