Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

Η βελτίωση των κανόνων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές θα ωφελήσει τον κλάδο, τους οδηγούς και το περιβάλλον, δηλώνει η Επιτροπή

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, ζήτησε να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες της ΕΕ για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο κ. Kallas έκανε τις παρατηρήσεις αυτές σήμερα μετά τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών. Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι έχει σημειωθεί ορισμένη πρόοδος, η άρση των εναπομενόντων περιορισμών θα βοηθούσε την ευρωπαϊκή οικονομία και θα συνέβαλλε στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Καθημερινά, το ένα τέταρτο σχεδόν των φορτηγών στην Ευρώπη κυκλοφορεί χωρίς φορτίο, είτε κατά την επιστροφή είτε μεταξύ φορτώσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, το άνοιγμα των εθνικών αγορών οδικών μεταφορών σε περισσότερο ανταγωνισμό θα συνέβαλλε στη μείωση των διαδρομών οχημάτων χωρίς φορτίο και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του τομέα.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas παρατήρησε: «Οι ισχύοντες κανόνες οδηγούν σε σπατάλες πόρων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, έχουν αντίκτυπο σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου και είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε, αφενός, σαφείς κανόνες για τον κλάδο και, αφετέρου, καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς. Ελπίζω να συνεχίσει η επόμενη Επιτροπή να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση».

Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για αποτελεσματικότερη και συστηματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Επιτροπή και η ΕΕ μπορούν να συμβάλουν με την αποσαφήνιση των κανόνων οι οποίοι κατανοούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη.

Η κοινωνική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται καλύτερα στις οδικές μεταφορές προκειμένου ο τομέας να προσελκύσει νέους οδηγούς και να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην αναμενόμενη μελλοντική ζήτηση εμπορευματικών μεταφορών.

Η ΕΕ έχει τώρα μια ευκαιρία να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας της και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές.

Στοιχεία και αριθμοί:

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των εμπορευμάτων στις εσωτερικές μεταφορές στην ΕΕ διακινούνται μέσω των οδικών μεταφορών, οι οποίες εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών 300 δισεκ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 2% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ.

Οι χερσαίες μεταφορές, μέρος των οποίων αποτελούν οι οδικές μεταφορές, είναι ο μοναδικός τρόπος μεταφοράς στον οποίον η παραγωγικότητα της εργασίας εμφανίζει πτώση από το 2001 (-0,2%).

Οι εθνικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 67% των οδικών μεταφορών στην ΕΕ. Ωστόσο, η πρόσβαση των αλλοδαπών μεταφορέων στις εθνικές αγορές παραμένει πολύ περιορισμένη.

Τα βαρέα φορτηγά οχήματα συχνά κυκλοφορούν χωρίς φορτίο: το 20% των φορτηγών στην ΕΕ κυκλοφορεί χωρίς φορτίο. Στις εθνικές μεταφορές, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 25%.

Περίπου 600.000 εταιρείες, πάρα πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ, δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οδικών μεταφορών, ο οποίος απασχολεί περίπου 3 εκατομμύρια εργαζομένους.

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειψη οδηγών στο εγγύς μέλλον. Η ηλικία των οδηγών αυξάνεται διαρκώς ενώ οι οδικές μεταφορές δεν θεωρούνται ελκυστικό επάγγελμα. Οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται δύσκολες και τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν με συνέπεια τις κοινωνικές διατάξεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, το κόστος των εναπομενόντων περιορισμών στις ενδομεταφορές2 ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η άρση των περιορισμών στις ενδομεταφορές θα συμβάλει στη μείωση των δρομολογίων οχημάτων χωρίς φορτίο, διότι οι μεταφορείς θα διευκολυνθούν να συνδυάζουν φορτία και να αξιοποιούν δρομολόγια μετ’ επιστροφής.

Η άρση των περιορισμών θα επιτρέψει επίσης τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οχημάτων, ώστε να αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η συνολική αποδοτικότητα της εφοδιαστικής στην οικονομία της ΕΕ. Αυτό θα συντελέσει και στη διατήρηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως τόπου μεταποίησης και εμπορίου.

Τα επόμενα βήματα

Η έκθεση θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/atoz_el.htm

MEMO/14/286

Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο Κάλλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 :

Όταν οι εταιρείες εκτελούν εθνικές μεταφορές σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους.


Side Bar