Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. april 2014

Kommissionen vil have bedre regler for vejtransport af hensyn til erhvervslivet, chaufførerne og miljøet

Transportkommissær Siim Kallas, næstformand for Kommissionen, opfordrer til, at EU's regler for vejtransport forenkles og præciseres. Siim Kallas' bemærkninger kommer efter dagens offentliggørelse af en rapport om integrering af det indre marked for vejtransport. Rapporten konkluderer, at nok er der gjort visse fremskridt, men det ville gavne både europæisk økonomi og miljøet at ophæve de tilbageværende restriktioner.

På en given dag er næsten en fjerdedel af lastbilerne på Europas veje tomme, enten fordi de er på vej hjem eller undervejs mellem ladninger. Det vil ifølge rapporten kunne bidrage til at mindske tomkørslen og øge effektiviteten i sektoren, hvis de nationale vejtransportmarkeder åbnes op for større konkurrence.

Næstformand Siim Kallas udtaler: "De nuværende regler er uhensigtsmæssige for europæiske virksomheder, påvirker alle trafikanter og er dårlige for miljøet. Branchen har brug for klare regler, og samtidig er der behov for gode arbejdsvilkår for chaufførerne. Jeg håber, at den næste Kommission vil fortsætte ad denne vej."

Rapportens hovedkonklusioner:

De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne må øge indsatsen for at håndhæve den eksisterende lovgivning på en mere effektiv og ensartet måde.

Kommissionen og EU kan hjælpe ved at præcisere de regler, som forstås, fortolkes og gennemføres forskelligt i de forskellige medlemsstater.

Arbejdsmiljøbestemmelserne skal anvendes bedre i vejtransportsektoren, hvis den skal kunne tiltrække nye chauffører og være i stand til at imødekomme den forventede efterspørgsel efter godstransport i fremtiden.

EU har muligheden for at forbedre effektiviteten af sin økonomi og reducere drivhusgasemissionerne fra transport.

Fakta og tal:

Næsten tre fjerdedele (72 %) af al varetransport i EU foregår som vejtransport, hvor den årlige omsætning er 300 mia. EUR, svarende til ca. 2 % af EU's BNP.

Landtransport, som vejgodstransport er en del af, er den eneste transportform, hvor produktiviteten er faldet siden 2001 (-0,2 %).

National transport tegner sig for 67 % af vejtransporten i EU. Udenlandske godstransportvirksomheders adgang til nationale markeder er imidlertid meget begrænset.

Tunge godskøretøjer kører ofte tomme. 20 % af alle lastbiler i EU kører tomme. Inden for national transport stiger denne andel til 25 %.

Der er ca. 600 000 virksomheder i vejtransportsektoren, hvoraf en stor del små og mellemstore, og den beskæftiger op mod tre millioner mennesker.

Vejtransporten står over for en mangel på chauffører i den nærmeste fremtid. Chauffører er en aldrende befolkning, og vejtransport anses ikke for at være et attraktivt erhverv. Arbejdsvilkårene opfattes som svære, og medlemsstaterne gennemfører ikke arbejdsmiljøbestemmelserne konsekvent.

Ifølge en nylig undersøgelse fra Europa-Parlamentet1 er omkostningerne ved de resterende begrænsninger for cabotagekørsel2 ca. 50 mio. EUR pr. år.

Ved at ophæve begrænsningerne for cabotagekørsel, så det bliver nemmere for vejtransportvirksomhederne at kombinere ladninger og udnytte returkørslen, kan man bidrage til at nedbringe antallet af tomkørsler.

Fjernes disse begrænsninger, bliver det også muligt at optimere styringen af vognparkerne og dermed samlet set gøre logistikken inden for EU's økonomi mere effektiv. Dette vil være med til at sikre, at EU fortsat er et attraktivt sted for produktion og handel.

De næste skridt:

Rapporten sendes til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på yderligere drøftelser.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Pressehenvendelser:

Helen Kearns (+32 2 2987638)

Dale Kidd (+32 2 2957461)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

2 :

Når transportvirksomheder udfører national transportvirksomhed i en anden medlemsstat end deres egen.


Side Bar