Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. dubna 2014

Komise žádá lepší pravidla v oblasti silniční nákladní dopravy

Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas vyzval ke zjednodušení a vyjasnění pravidel EU o silniční přepravě. Jeho vyjádření navazuje na zprávu o integraci vnitřního trhu silniční dopravy, která byla dnes zveřejněna. Ve zprávě se uvádí, že v této oblasti sice došlo k jistému pokroku, ale odstranění zbývajících omezení by pomohlo evropskému hospodářství a zlepšilo by stav životního prostředí.

Každý den je téměř čtvrtina nákladních aut na evropských silnicích prázdná: jsou na zpáteční cestě nebo mezi vykládkou a další nakládkou zboží. Kdyby se vnitrostátní trhy silniční dopravy více otevřely konkurenci, pomohlo by to podle zprávy omezit jízdy bez nákladu a zvýšit efektivnost v tomto odvětví.

„Současná pravidla vedou k plýtvání v evropských firmách, negativně ovlivňují všechny účastníky silničního provozu a škodí životnímu prostředí,“ uvedl místopředseda Kallas. „Potřebujeme pro odvětví nákladní dopravy jasné předpisy a zároveň dobré pracovní podmínky pro řidiče. Doufám, že příští Komise bude pokračovat tímto směrem.“

Hlavní závěry zprávy:

Donucovací orgány členských států musí zvýšit své úsilí a účinněji a důsledněji prosazovat stávající právní předpisy.

Komise a EU mohou přispět tím, že vyjasní pravidla, která jsou dnes v různých členských státech chápána, vykládána a prováděna různým způsobem.

V silniční dopravě je třeba lépe uplatňovat předpisy ze sociální oblasti, aby toto odvětví přilákalo nové řidiče a dokázalo zvládnout předpokládanou budoucí poptávku po nákladní dopravě.

EU má příležitost zlepšit účinnost své ekonomiky a snížit emise skleníkových plynů z dopravy.

Fakta a čísla:

Silniční doprava představuje téměř tři čtvrtiny (72 %) vnitrozemské přepravy zboží v EU, má roční obrat 300 miliard eur a tvoří zhruba 2 % HDP Unie.

Pozemní doprava, pod niž silniční doprava spadá, je jediným druhem dopravy, kde od roku 2001 poklesla produktivita práce (–0,2 %).

Vnitrostátní doprava tvoří 67 % veškeré silniční dopravy v EU. Přístup zahraničních dopravců na vnitrostátní trhy však zůstává velmi omezený.

Těžká nákladní vozidla často jezdí prázdná: bez nákladu jezdí 20 % všech nákladních aut v EU. Ve vnitrostátní dopravě tento podíl dosahuje 25 %.

V odvětví silniční dopravy působí přibližně 600 000 společností, převážně malých a středních podniků, které zaměstnávají téměř 3 miliony osob.

Silniční doprava bude v blízké budoucnosti čelit nedostatku řidičů. Řidiči stárnou a práce v silniční dopravě se nepovažuje za atraktivní povolání. Pracovní podmínky se zdají být náročné a členské státy neprovádějí jednotně předpisy v sociální oblasti.

Podle nedávné studie Evropského parlamentu1 stojí přetrvávající omezení kabotáže2 přibližně 50 milionů eur ročně.

Kdyby se omezení kabotáže zrušilo, pomohlo by to snížit jízdy bez nákladu, protože by dopravci mohli snadněji kombinovat několik nákladů a produktivně využívat zpáteční cesty.

Umožnila by se tím rovněž optimalizace správy vozového parku, a tak by se zvýšila celková účinnost logistiky v evropské ekonomice. EU by tak mohla nadále zůstat atraktivní lokalitou pro výrobu a obchod.

Další kroky

Zpráva bude předána k další diskusi Evropskému parlamentu a Radě.

Další informace:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail

2 :

Situace, kdy dopravce provozuje vnitrostátní přepravu uvnitř jiného členského státu, než je jeho stát domovský.


Side Bar