Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 април 2014 г.

Комисията призова към опростяване на правилата за автомобилния превоз на стоки в полза на бизнеса, водачите и околната среда

Сийм Калас, заместник-председателят на Европейската комисия отговарящ за транспорта, призова за опростяване и повече яснота в правилата на ЕС за автомобилния превоз на стоки. Призивът на г-н Калас идва след публикувания днес доклад за интегрирането на вътрешния пазар на автомобилни превози. В доклада се заключава, че макар и да е постигнат известен напредък, премахването на оставащите ограничения би подпомогнало европейската икономика и би допринесло за подобряването на околната среда.

Всеки ден почти една четвърт от всички камиони се движат по европейските пътища празни на път към вкъщи или към следващия пункт за зареждане. Според доклада навлизането на повече чуждестранна конкуренция на местните пазари за автомобилен транспорт би ограничило броя на камионите, пътуващи празни, което пък ще допринесе за подобряването на ефективността на сектора.

Г-н Калас също така добави: „Настоящите правила са разточителни за европейските предприятия и имат неблагоприятно въздействие както върху всички участници в пътното движение, така и върху околната среда. Нуждаем се не само от ясни правила за този сектор, но и от добри условия на труд за водачите. Надявам се, че следващата Комисия ще продължи да работи в тази насока.“

Най-интересните заключения в доклада са:

Компетентните органи на държавите членки трябва да засилят усилията си за налагането на спазването на съществуващото законодателство чрез по-ефективен и съгласуван подход.

Комисията и ЕС могат да допринесат за постигането на тази цел, като изяснят правилата, които всъщност не се тълкуват, разбират и прилагат по един и същи начин във всички държави членки.

Социалните мерки трябва да се прилагат по-стриктно, тъй като е необходимо да са привлекат нови шофьори към сектора, за да може да се отговори на нуждите на тежкотоварния транспорт в бъдеще.

Това ще даде възможност на ЕС да подобри ефективността на своята икономика и да намали емисиите на парникови газове от транспорта.

Статистика и факти:

Почти три четвърти (72 %) от стоките във вътрешния транспорт в ЕС биват придвижвани чрез автомобилния транспорт. Годишният оборот на този сектор възлиза на 300 милиарда евро и представлява около 2 % от БВП на ЕС.

Сухопътният транспорт, в това число и автомобилният транспорт, е единственият вид транспорт, при който производителността на труда е намаляла от 2001 г. насам (- 0.2 %)

67 % от автомобилния транспорт в ЕС се осъществява на национално равнище. Достъпът на чуждестранните превозвачи до местните пазари обаче остава твърде ограничен.

Тежкотоварните автомобили често се движат празни: 20 % в рамките на ЕС и 25 % на национално равнище.

В пътнотранспортния сектор има около 600 000 дружества, много голям дял от които са малки и средни предприятия, където са заети около 3 милиона души.

Автомобилният транспорт е изправен пред недостиг на водачи в близкото бъдеще— шофьорите са възрастни, а автомобилният транспорт не се счита за привлекателна професия, тъй като условията на труд се смятат за тежки, а държавите членки не прилагат съгласувани социални мерки.

Според едно неотдавна направено проучване на Европейския парламент1, разходите по все още съществуващите ограничения за каботажа2 възлизат на около 50 милиона евро.

Премахването на ограниченията за каботажа би допринесло за намалението на празните курсове, тъй като ще даде възможността на превозвачите да съчетават зарежданията и да се възползват от двупосочните пътувания.

Това също така ще допринесе и за оптимизирането на управлението на автомобилния парк, което пък на свой ред би повишило цялостната логистична ефективност на европейската икономика. Всичко това ще помогне на ЕС да запази благоприятните си условия за производство и търговия.

Предстоящи стъпки

Докладът ще бъде изпратен на Европейския парламент и Съвета за по-нататъшно обсъждане.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Сийм Калас в Twitter

Лица за контакт :

Helen Kearns (+32 2 2987638)

Dale Kidd (+32 2 2957461)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронна поща

2 :

Процесът на транспортиране, осъществяван от местни транспортни предприятия в рамките на друга държава членка.


Side Bar