Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 14 kwietnia 2014 r.

Nadużycia na rynku: UE przyjmuje sankcje karne chroniące integralność rynku

Komisja Europejska wyraża zadowolenie z formalnego przyjęcia przez Radę w dniu dzisiejszym dwóch wniosków Komisji dotyczących: rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (IP/11/1217) oraz dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (IP/11/1218). Decyzję Rady poprzedziły głosowania na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, w których wyrażono poparcie dla rozporządzenia – w dniu 10 września 2013 r. (MEMO/13/774) – oraz dla dla dyrektywy – w dniu 4 lutego 2014 r. (MEMO/14/77).

Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości, oraz Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdzili: „Przyjęcie tych aktów prawnych to sygnał ostrzegawczy świadczący o zerowej tolerancji dla osób i podmiotów prowadzących działania polegające na wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacjach na rynku. Jest też dowodem na zaangażowanie Europy w ochronę integralności jej rynków finansowych i w walkę z przestępcami, którzy chcą zarobić na celowym manipulowaniu informacjami. Organy administracyjne będą miały większe uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących nadużyć na rynku oraz do nakładania grzywien wynoszących miliony euro, zaś osoby winne nadużyć na rynku odstraszać będzie perspektywa skazania za to przestępstwo na karę więzienia w całej Unii. Teraz musimy przejść od prawa do działań: państwa członkowskie powinny jak najszybciej wdrożyć nowe przepisy, tak aby przestępcy nie mogli się ukrywać w żadnym miejscu w Europie.”

Dalsze działania: Po podpisaniu rozporządzenia i dyrektywy przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady oraz po publikacji tych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym, co ma nastąpić w czerwcu, rozpocznie się 24-miesięczny okres, w którym Komisja będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do rozporządzenia, a państwa członkowskie dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Przyjęcie rozporządzenia oznacza, że:

istniejące przepisy dotyczące nadużyć na rynku zostaną rozszerzone na coraz bardziej rozpowszechnione w ostatnich latach nadużycia na elektronicznych platformach obrotu;

prowadzące do nadużyć strategie realizowane za pomocą transakcji wysokich częstotliwości zostaną jednoznacznie zabronione;

osoby, które dopuszczają się manipulacji stawkami odniesienia, takimi jak LIBOR, będą uznane za winne nadużyciom na rynku i grozić im będą surowe grzywny;

zabronione zostaną nadużycia zarówno na rynkach towarowych, jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych, oraz wzmocniona zostanie współpraca pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego;

odstraszający skutek przepisów prawnych będzie znacznie większy niż obecnie, ze względu na możliwość nakładania grzywien w wysokości co najmniej trzykrotności zysku osiągniętego w drodze nadużyć na rynku lub co najmniej 15 proc. obrotów w przypadku przedsiębiorstw. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować o podwyższeniu tych minimalnych stawek.

Przyjęcie dyrektywy oznacza, że:

w całej UE stosowane będą wspólne definicje przestępstw rynkowych, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnianie informacji oraz manipulacje na rynku;

obowiązywać będą jednolite sankcje karne, w tym grzywny oraz kary pozbawienia wolności na okres co najmniej czterech lat za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz dwóch lat za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych;

osoby prawne (przedsiębiorstwa) będą odpowiadać za nadużycia na rynku;

państwa członkowskie będą zobowiązane do ustalenia jurysdykcji w odniesieniu do tych przestępstw, jeśli zostaną one popełnione na ich terytorium lub przez ich obywatela;

państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie przeszkolenie organom ścigania i organom sądowym zajmującym się tymi wielce złożonymi sprawami.

Dodatkowe informacje:

Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku – najczęściej zadawane pytania: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Komisja Europejska – Nadużycia na rynku: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Komisja Europejska – polityka w zakresie prawa karnego: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Strona internetowa Michela Barniera, komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i usług:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Wiceprzewodnicząca Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Komisarz Barnier na Twitterze: @MBarnierEU

Rynek wewnętrzny UE na Twitterze: @EU_Markt

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Informacje dla obywateli: Europe Direct nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail


Side Bar