Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. aprill 2014

Turu kuritarvitamine: EL kaitseb turu usaldusväärsust kriminaalkaristuste abil

Nõukogu võttis täna ametlikult vastu komisjoni määruse ettepaneku turu kuritarvitamise kohta (IP/11/1217) ja direktiivi ettepaneku turu kuritarvitamise korral määratavate kriminaalkaristuste kohta (IP/11/1218). Euroopa Parlamendi täiskogu hääletas määruse poolt 10. septembril 2013 (MEMO/13/774) ja direktiivi poolt 4. veebruaril 2014 (MEMO/14/77).

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu ning siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnul on tänane õigusaktide vastuvõtmine siseteabe alusel kauplejatele ja turuga manipuleerijatele märgiks, et sellist tegevust ei tolereerita. „Sellega näidatakse, et Euroopa eesmärk on kaitsta oma finantsturgude usaldusväärsust ja eemale peletada kurjategijad, kes tahavad teenida raha teabega manipuleerides. Haldusasutustel on nüüd suuremad õigused uurida turu kuritarvitamist ja määrata kuni miljoni euro suuruseid trahve. Hoiatavalt peaks mõjuma ka see, et turu kuritarvitamise eest võidakse vangi mõista kõikjal ELis. Seaduste vastuvõtmisest on vaja nüüd jõuda tegudeni. Et kaotada ELis viimanegi kurjategijate pelgupaik, peaksid liikmesriigid uued eeskirjad kiiresti rakendama,” lisasid volinikud.

Järgmised sammud. Pärast seda, kui Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja on määruse ja direktiivi allkirjastanud ning need on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, hakkab jooksma kaheaastane tähtaeg, mille jooksul peab komisjon vastu võtma määruse rakendusmeetmed ja liikmesriikidel tuleb direktiiv üle võtta oma siseriiklikku õigusse.

Määruse vastuvõtmisega

laiendatakse praeguseid turu kuritarvitamist käsitlevaid eeskirju, et kaasata ka viimastel aastatel üldiselt kasutusele võetud elektroonilised kauplemisplatvormid;

keelatakse üheselt kuritahtlikud strateegiad, nt välkkauplemine;

võidakse selliste indeksitega nagu LIBOR manipuleerijatele turu kuritarvitamise eest määrata suuri trahve;

keelatakse turu kuritarvitamine nii kauba- kui ka sellega seotud tuletisinstrumentide turul, lisaks tugevdatakse koostööd finantsvaldkonda ja kaubaturgusid reguleerivate asutuste vahel;

kasvab õigusakti hoiatav mõju, võimaldades määrata trahve, mis võrduvad turu kuritarvitamisest saadava kolmekordse kasuga või 15%-ga äriühingu käibest. Liikmesriigid võivad kehtestada miinimumsummadest suuremaid trahve.

Direktiivi vastuvõtmine tähendab, et

ELis kehtestatakse turu kuritarvitamisega seotud rikkumiste (näiteks siseringitehingud, teabe ebaseaduslik avaldamine ja turuga manipuleerimine) ühtsed määratlused;

kehtestatakse ühtsed kriminaalkaristused, näiteks trahvid ja nelja-aastane vanglakaristus siseringitehingute/turu kuritarvitamise eest ning kahe-aastane vanglakaristus siseteabe ebaseadusliku avaldamise eest;

juriidilisi isikuid (ettevõtteid) saab võtta vastutusele turu kuritarvitamise eest;

liikmesriikidel tuleb kehtestada, millise kohtu pädevusse sellised kuriteod kuuluvad, kui need toimuvad asjaomase liikmesriigi territooriumil või kui õiguserikkuja on asjaomase liikmesriigi kodanik;

liikmesriikidel tuleb tagada, et neid väga keerukaid juhtumeid käsitlevatel kohtu- ja õiguskaitseasutustel on selleks hea ettevalmistus.

Lisateave

Turu kuritarvitamist käsitlev määrus – Korduma kippuvad küsimused: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Euroopa Komisjon – turu kuritarvitamine: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Euroopa Komisjon – kriminaalõiguspoliitika: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu koduleht: http://ec.europa.eu/reding

ELi siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier’ koduleht: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Komisjoni volinik Barnier Twitteris: @MBarnierEU

ELi siseturu peadirektoraat Twitteris: @EU_Markt

Kontaktandmed:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Kodanikule: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar