Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

Κατάχρηση αγοράς: Η ΕΕ θεσπίζει ποινικές κυρώσεις για την υπεράσπιση της ακεραιότητας της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της πρότασής της για κανονισμό σχετικά με την κατάχρηση αγοράς (IP/11/1217) και της πρότασής της για οδηγία σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση αγοράς(IP/11/1218). Τούτο έπεται της ψήφισης από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κανονισμού στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 (MEMO/13/774) και της οδηγίας στις 4 Φεβρουαρίου 2014 (MEMO/14/77).

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, και ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier προέβησαν στις εξής δηλώσεις: «Η σημερινή έγκριση στέλνει ισχυρή προειδοποίηση μηδενικής ανοχής προς όσους εμπλέκονται σε πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης για την προστασία της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αποτροπή εγκληματιών που επιθυμούν να αποκομίσουν χρήματα με σκόπιμη μεθόδευση των πληροφοριών. Οι διοικητικές αρχές θα έχουν στο εξής ευρύτερες αρμοδιότητες για τη διερεύνηση καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και την επιβολή προστίμων που θα ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ όσοι κρίνονται ένοχοι για κατάχρηση της αγοράς θα αποθαρρύνονται από την προοπτική της φυλάκισης που θα αντιμετωπίζουν σε ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει πλέον να περάσουμε από τους νόμους στην πράξη: Τα κράτη μέλη πρέπει εφαρμόσουν τάχιστα τους νέους αυτούς κανόνες ούτως ώστε να μην υπάρχει καταφύγιο για εγκληματίες στην Ευρώπη.»

Επόμενα βήματα: Μετά την υπογραφή του κανονισμού και της οδηγίας από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, που αναμένεται τον Ιούνιο, θα υπάρξει μια περίοδος 24 μηνών για τη θέσπιση από την Επιτροπή εκτελεστικών μέτρων του κανονισμού και για τη μεταφορά από τα κράτη μέλη της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Η έγκριση του κανονισμού σημαίνει ότι:

Οι υφιστάμενοι κανόνες για την κατάχρηση αγοράς θα διευρυνθούν προκειμένου να συμπεριλάβουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία έτη·

οι καταχρηστικές στρατηγικές που ασκούνται μέσω των συναλλαγών υψηλής συχνότητας θα απαγορεύονται ρητώς·

όσοι χειραγωγούν δείκτες αναφοράς όπως το LIBOR θα κρίνονται ένοχοι για κατάχρηση αγοράς και θα έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα·

η κατάχρηση αγοράς που λαμβάνει χώρα τόσο στις αγορές εμπορευμάτων όσο και συναφών παραγώγων προϊόντων θα απαγορευθεί, ενώ η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των χρηματαγορών και αγορών εμπορευμάτων θα ενισχυθεί·

το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της νομοθεσίας θα είναι πολύ σημαντικότερο απ’ ό, τι είναι σήμερα, με τη δυνατότητα επιβολής προστίμων τουλάχιστον έως τρεις φορές το κέρδος από την κατάχρηση αγοράς, ή τουλάχιστον το 15 % του κύκλου εργασιών για τις εταιρίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να υπερβούν αυτό το όριο.

Η έγκριση της οδηγίας σημαίνει ότι:

Θα υπάρχουν κοινοί ορισμοί σε επίπεδο ΕΕ για τις αξιόποινες πράξεις κατάχρησης της αγοράς, όπως οι πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, η παράνομη κοινοποίηση πληροφοριών και οι πράξεις χειραγώγησης της αγοράς·

θα υπάρχει ένα κοινό σύνολο ποινικών κυρώσεων, όπως πρόστιμα και φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τη διενέργεια πράξεων από κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών/πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, και φυλάκιση δύο ετών για παράνομη κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών·

τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) θα φέρουν ευθύνη σε περίπτωση κατάχρησης της αγοράς·

τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν δικαιοδοσία για τα εν λόγω αδικήματα που διαπράττονται στην επικράτειά τους ή από υπηκόους τους·

τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για την άρτια κατάρτιση των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου που ασχολούνται με τις εξαιρετικά περίπλοκες αυτές υποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Κανονισμός κατάχρησης αγοράς – Συχνές ερωτήσεις: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κατάχρηση αγοράς http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πολιτική στον τομέα του ποινικού δικαίου:http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Αρχική ιστοσελίδα της κας Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:http://ec.europa.eu/reding

Αρχική ιστοσελίδα του κ. Μισέλ Μπαρνιέ, Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΕ http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Ακολουθήστε την Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

Ακολουθήστε τον Επίτροπο Μπαρνιέ στο Twitter: @MBarnierEU

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς στο Twitter: @EU_Markt

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar