Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 април 2014 г.

Пазарна злоупотреба: ЕС въвежда наказателни санкции с цел защита на лоялните пазарни отношения

Европейската комисия приветства днешното официално приемане от страна на Съвета на нейното предложение за Регламент относно пазарната злоупотреба (IP/11/1217), както и на предложението ѝ за Директива относно наказателните санкции при пазарна злоупотреба (IP/11/1218). Това се случва, след като с гласуване на пленарно заседание Европейският парламент подкрепи Регламента на 10 септември 2013 г. (MEMO/13/774), а Директивата — на 4 февруари 2014 г. (MEMO/14/77).

Заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, и комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заявиха: „С днешното приемане на тези предложения се изпраща силен сигнал за нулева толерантност към лицата, участващи в злоупотреби с вътрешна информация и в манипулиране на пазара. То показва ангажимента на Европа да защитава лоялните отношения на своите финансови пазари и да възпира престъпниците, които искат да печелят пари чрез умишлено манипулиране на информация. Отсега нататък административните органи ще разполагат с по-големи правомощия да разследват пазарни злоупотреби и да налагат глоби в размер до милиони евро, а извършителите ще бъдат възпирани чрез перспективата за наказание лишаване от свобода навсякъде в Европейския съюз. Трябва да преминем от закони към действия: държавите членки следва бързо да приложат тези нови правила, за да няма къде в Европа да се скрият извършителите.“

Следващи стъпки: След подписването на регламента и директивата от председателите на Европейския парламент и на Съвета и тяхното публикуване в Официален вестник, което се очаква през юни, ще има период от 24 месеца за приемането на мерки за изпълнение от страна на Комисията относно регламента и за транспонирането от държавите членки на директивата в националното законодателство.

Приемането на регламента означава, че:

съществуващите правила относно пазарната злоупотреба ще бъдат разширени, така че да обхващат злоупотребите в рамките на електронните платформи за търговия, чийто брой силно се увеличи през последните години;

неправомерните стратегии, прилагани чрез търгуване с висока честота на сделките, ще бъдат изрично забранени;

лицата, които манипулират референтни показатели като ЛИБОР, извършват пазарна злоупотреба и ще плащат тежки глоби;

пазарните злоупотреби както на стоковите пазари, така и на свързаните с тях пазари на деривати, ще бъдат забранени, а сътрудничеството между регулаторите на финансовите и стоковите пазари ще бъде засилено;

възпиращият ефект на законодателството ще е много по-голям, отколкото е понастоящем, тъй като е налице възможност за налагане на глоби, чийто минимален размер надвишава до три пъти печалбата, реализирана от пазарната злоупотреба, или най-малко 15 % от оборота на дружествата. Държавите членки ще могат да решават да надхвърлят този минимален размер.

Приемането на директивата означава, че:

в целия ЕС ще се прилагат общи определения на престъпленията, свързани с пазарна злоупотреба, като злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на информация и манипулирането на пазара;

ще има общ набор от наказателни санкции, включително глоби и лишаване от свобода за срок от най-малко четири години при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара и за срок от две години при незаконно разкриване на вътрешна информация;

юридическите лица (дружествата) ще могат да бъдат наказателно отговорни за пазарна злоупотреба;

държавите членки ще трябва да установят компетентността по отношение на тези престъпления, ако бъдат извършени на тяхна територия или извършителят е техен гражданин;

държавите членки ще трябва да следят за това съдебните и правоприлагащите органи, занимаващи се с тези изключително сложни дела, да са добре обучени.

За повече информация

Регламент относно пазарната злоупотреба – Често задавани въпроси: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Европейска комисия — пазарна злоупотреба http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Европейска комисия – политика в областта на наказателното право: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Интернет страница на Мишел Барние, комисар на ЕС за вътрешния пазар и услугите http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Следете съобщенията на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете съобщенията на EU Justice в Twitter: @EU_Justice

Следете съобщенията на комисар Барние в Twitter: @MBarnierEU

Следете съобщенията на EU Internal Market в Twitter: @EU_Markt

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar