Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 14. aprila 2014

Enakost spolov: ukrepanje EU prinaša stabilen napredek

Evropska komisija si je v letu 2013 še naprej prizadevala za izboljšanje enakosti med ženskami in moškimi, vključno z ukrepi za odpravo razlik med spoloma pri zaposlovanju, plačah in pokojninah, boj proti nasilju ter za spodbujanje enakosti spolov pri odločanju. Napori prinašajo rezultate, saj je bil dosežen dejanski napredek pri odpravljanju razlik v plačilih med spoloma, zlasti s pobudo Komisije za izboljšanje preglednosti plač (IP/14/222), ali pri povečanju števila žensk v upravnih odborih družb (glej Prilogo). To so glavne ugotovitve letnega poročila Komisije o enakosti spolov, ki je bilo danes objavljeno skupaj z letnim poročilom o temeljnih pravicah (glej IP/14/422). Vendar izzivi ostajajo: ob sedanji stopnji napredka bo potrebnih skoraj 30 let, da bi dosegli cilj EU, ki je 75-odstotna zaposlenost žensk, 70 let za uresničitev enakih plačil v praksi in 20 let za doseganje enakopravne zastopanosti spolov v nacionalnih parlamentih (najmanj 40 % vsakega spola).

„Evropa spodbuja enakost spolov od leta 1957 in to je del „genskega zapisa“ Evropske unije. In gospodarska kriza tega zapisa ni spremenila,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding ter dodala: „Za nas Evropejce enakost spolov ni samo možnost, ni razkošje, ampak je zapoved. Na dosežke Evrope v zadnjih letih smo lahko ponosni. Enakost spolov niso oddaljene sanje, ampak vedno večja evropska stvarnost. Prepričana sem, da lahko skupaj odpravimo preostale razlike pri plačilih, zaposlovanju in delovnih mestih, kjer se odloča.“

Letno poročilo o enakosti spolov kaže, da so se razlike v zadnjih letih znatno zmanjšale, vendar napredek ni enak v vseh državah članicah in na različnih področjih so razlike še vedno prisotne, kar škodi evropskemu gospodarstvu.

Zaradi ukrepanja EU je napredek pri doseganju večje enakosti spolov hitrejši

Višja stopnja zaposlenosti žensk: stopnja zaposlenosti žensk v EU se je z 58 % leta 2002 povečala na 63 %. Sredstva EU so pomagala: v obdobju financiranja 2007–2013 je bilo iz strukturnih skladov po ocenah dodeljenih 3,2 milijarde evrov za naložbe v ustanove za varstvo otrok in spodbujajo vključevanje žensk na trg dela, kar je imelo precejšen učinek vzvoda (glej Prilogo).

Zmanjšanje razlike v plačilih, ki še vedno ostaja pri 16,4 % na ravni Evrope: Evropska komisija je okrepila svoje napore za ozaveščanje o preostali razliki med spoloma pri plačilih z obeležitvijo evropskega dneva enakega plačila (IP/14/190) ter spremljanjem izvajanja zakonodaje o enaki obravnavi žensk in moških (IP/13/1227). Komisija je dodaten napredek spodbudila tudi marca 2014, ko je državam članicam priporočila, naj izboljšajo preglednost plačil in se tako lotijo odprave razlik v plačilu (IP/14/222).

Prebijanje steklenega stropa: predlog Komisije za direktivo, ki določa minimalni cilj 40-odstotne zastopanosti za nezadostno zastopani spol na položajih neizvršnih članov upravnih odborov družb do leta 2020, lepo napreduje v zakonodajnem postopku in je bil novembra 2013 deležen močne podpore Evropskega parlamenta (IP/13/1118). Zato se, odkar je Komisija oktobra 2010 napovedala možnost zakonodajnega ukrepanja, število žensk v upravnih odborih nenehno povečuje, in sicer z 11 % leta 2010 na 17,8 % leta 2014, stopnja napredka pa je bila štirikrat večja kot med letoma 2003 in 2010 (glej Prilogo).

Leta 2013 je EU sprejela ukrepe za zaščito žensk in deklet pred nasiljem na podlagi spola v zakonodaji, praktične ukrepe v zvezi s pravicami žrtev in celostni sveženj politik proti pohabljanju ženskih spolnih organov (IP/13/1153). Poleg tega je sofinancirala 14 kampanj nacionalnih vlad proti nasilju na podlagi spola (s 3,7 milijona evrov) ter projekte, ki jih vodijo nevladne organizacije (11,4 milijona evrov).

Otroško varstvo: Od leta 2007 se je delež otrok v uradnih ustanovah za otroško varstvo znatno povečal (s 26 % v letu 2007 na 30 % v letu 2011 pri otrocih, mlajših od treh let, ter z 81 % na 86 % pri otrocih med tretjim letom in šoloobvezno starostjo (IP/13/495)). Komisija je leta 2013 sprejela izčrpno poročilo o doseganju „barcelonskih ciljev“ pri zagotavljanju otroškega varstva.

Kateri izzivi še ostajajo?

Čeprav je med univerzitetnimi diplomanti 60 % žensk, so te še vedno plačane 16 % manj kot moški na uro dela. Poleg tega je večja verjetnost, da bodo delale s krajšim delovnim časom (32 % v primerjavi z 8,2 % moških, ki delajo s krajšim delovnim časom) in prekinile poklicno pot, da bi skrbele za druge. Zaradi tega razlika med spoloma pri pokojninah znaša 39 %. Vdove in starši samohranilci, večinoma matere, so še posebej ranljiva skupina in več kot tretjina staršev samohranilcev nima zadostnih dohodkov.

Čeprav se je stopnja zaposlenosti žensk povečala, še vedno znaša 63 % v primerjavi s 75 % pri moških. To je v glavnem posledica gospodarske krize, zaradi katere se je stopnja zaposlenosti pri moških poslabšala.

Ženske še vedno nosijo največje breme neplačanega dela v gospodinjstvu in družini. V povprečju porabijo 26 ur na teden za nego in gospodinjske dejavnosti, v primerjavi z 9 urami, ki jih porabijo moški.

Še vedno je zanje manj verjetno, da bodo zasedle vodilne položaje. V povprečju predstavljajo 17,8 % članov upravnih odborov največjih podjetij, ki kotirajo na borzi, 2,8 % izvršnih direktorjev, 27 % višjih vladnih ministrov in 27 % poslancev nacionalnih parlamentov.

Rezultati prve raziskave o nasilju nad ženskami na ravni EU, ki jo je izvedla Agencija Evropske unije za temeljne pravice, in razgovori z 42 000 ženskami kažejo, da je vsaka tretja ženska (33 %) doživela fizično in/ali spolno nasilje po dopolnjenem 15. letu.

Ozadje

Današnje poročilo vsebuje pregled glavnih politik EU in pravnega razvoja na področju enakosti spolov v zadnjem letu ter primere politik in ukrepov v državah članicah. V njem so analizirani tudi najnovejši trendi na podlagi znanstvenih dokazov in ključnih kazalnikov, ki vplivajo na razpravo o enakosti spolov, vsebuje pa tudi statistično prilogo s podrobnostmi o nacionalnih rezultatih.

Poročilo je sestavljeno v skladu s petimi prednostnimi področji iz strategije Evropske komisije za enakost med ženskami in moškimi 2010–2015, ki so enaka ekonomska neodvisnost, enako plačilo za enako delo in enakovredno delo, enakost pri odločanju, dostojanstvo, integriteta in konec nasilja na podlagi spola, enakost spolov v politiki zunanjega delovanja, obravnava pa tudi horizontalna vprašanja.

Dodatne informacije

MEMO/14/284

Gradivo za medije: Poročili o temeljnih pravicah in enakosti spolov: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Informativni listi o spodbujanju enakosti spolov in uravnoteženosti spolov v upravnih odborih podjetij

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU Spremljajte Pravosodje EU na Twitterju: @EU_Justice

Evropska komisija – Enakost spolov:http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sl.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 80067891011 ali po epošti

Priloga

Priloga 1: Stopnja zaposlenosti žensk narašča:

EU-28 male and female employment rate (%) and gender gap in employment rate, people aged 20-64, 2002-2013Q3; Source: Eurostat, Labour Force Survey

But employment gaps still persist

Female and male employment rates (in %) and the gender gap in the employment rate, people aged 20-64, 2013Q3; Source: Eurostat, LFS

Priloga 2: Prebijanje steklenega stropa za ženske v upravnih odborih

Priloga 3: Razlika v plačilih in pokojninah med spoloma je še vedno prisotna

Source: Gender Pay Gap figures based on Eurostat’s Structure of Earnings Database for 2012, except for Greece (2010). The gender gap in pension income is based on EU-SILC 2011 data, and calculated by the European Network of Experts on Gender Equality.


Side Bar