Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 april 2014

Gendergelijkheid: EU-maatregelen zorgen voor geleidelijke verbetering

Ook in 2013 ijvert de Commissie voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo heeft zij maatregelen genomen om de grote verschillen in arbeidsparticipatie, beloning en pensioenen weg te werken, geweld te bestrijden en gelijke deelname aan besluitvorming te bevorderen. Er is concrete vooruitgang geboekt bij de aanpak van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, dankzij initiatieven van de Commissie om de loontransparantie te bevorderen (IP/14/222). Ook het streven van de Commissie om te zorgen voor meer vrouwen in raden van bestuur werpt vrucht af (zie bijlage). Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het jaarlijks verslag van de Commissie over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dat vandaag tegelijk met het jaarlijks verslag over de grondrechten is uitgebracht (IP/14/422). Maar daarmee is de EU er nog niet: bij het huidige tempo zal het bijna 30 jaar duren voordat 75 % van de vrouwen een betaalde baan heeft (het EU-streefcijfer), 70 jaar voordat gelijke beloning een feit is, en 20 jaar voordat er in de nationale parlementen sprake is van een gelijke verdeling (minstens 40 % van elk geslacht).

"Europa spant zich al sinds 1957 in voor de gelijkheid van mannen en vrouwen – het zit de Europese Unie in het bloed. En de economische crisis heeft daarin geen verandering gebracht", aldus de EU-commissaris voor Justitie. "Voor ons als Europeanen is gendergelijkheid geen optie, geen luxe, maar een opdracht. We mogen trots zijn op wat we de laatste jaren hebben bereikt. Gendergelijkheid is geen vage droom, maar komt in Europa met de dag dichterbij. Ik ben ervan overtuigd dat we de resterende verschillen in beloning, arbeidsparticipatie en besluitvorming samen kunnen wegwerken."

Volgens het nieuwe verslag over de gelijkheid van mannen en vrouwen zijn de genderverschillen de laatste jaren beduidend kleiner geworden. Niet in alle lidstaten is echter evenveel vooruitgang geboekt en een aantal gebieden vertoont nog steeds scherpe contrasten, wat schadelijk is voor de Europese economie.

EU-optreden brengt gendergelijkheid sneller dichterbij

Arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten: de arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen van 58 % in 2002 tot 63 % nu. EU-middelen speelden daarbij zeker een rol: in de financieringsperiode 2007-2013 werd naar schatting 3,2 miljard EUR uit de Structuurfondsen gebruikt voor investeringen in kinderopvang en het stimuleren van de arbeidsparticipatie van vrouwen (zie bijlage).

De loonkloof dichten: de Europese Commissie vestigt nog nadrukkelijker de aandacht op de genderloonkloof, die in Europa maar niet onder de 16,4 % komt. Zo markeert zij de Europese dag voor gelijke beloning (IP/14/190) en controleert zij de toepassing van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen (IP/13/1227). Ook deed de Commissie de lidstaten in maart 2014 de aanbeveling de loonkloof aan te pakken door de loontransparantie te verbeteren (IP/14/222).

Het glazen plafond doorbreken: het Europees Parlement heeft zich duidelijk uitgesproken vóór het Commissievoorstel voor een richtlijn op grond waarvan 40 % van de niet-uitvoerende bestuurders van het ondervertegenwoordigde geslacht moet zijn (IP/13/1118). Dit betekende een belangrijke stap vooruit in het wetgevingsproces. Sinds de Commissie in oktober 2010 voor het eerst opperde om wetgeving voor te bereiden, is het percentage vrouwen in de raden van bestuur alleen maar toegenomen: van 11 % in 2010 tot 17,8 % in 2014. In deze periode is dus vier keer zoveel vooruitgang geboekt als tussen 2003 en 2010 (zie bijlage).

In 2013 heeft de EU actie ondernomen om vrouwen en meisjes te behoeden voor gendergerelateerd geweld door middel van wetgeving, praktische maatregelen op het gebied van de rechten van slachtoffers en een breed beleidspakket tegen vrouwelijke genitale verminking (IP/13/1153). Ook heeft zij gezorgd voor cofinanciering van 14 nationale overheidscampagnes tegen gendergerelateerd geweld (3,7 miljoen EUR) en projecten van ngo's (11,4 miljoen EUR).

Kinderopvang: Sinds 2007 is het percentage kinderen dat naar officiële kinderopvang gaat, fors toegenomen: van 26 % in 2007 tot 30 % in 2011 voor kinderen van minder dan drie jaar, en van 81 % tot 86 % voor kinderen tussen drie jaar en de schoolplichtige leeftijd (IP/13/495). De Commissie heeft in 2013 een uitgebreid verslag goedgekeurd over de Barcelonadoelstellingen inzake kinderopvang.

Wat moet er nog gebeuren?

Hoewel 60 % van alle afgestudeerden vrouw is, verdienen vrouwen per uur nog altijd 16 % minder dan mannen. Ook werken vrouwen vaker in deeltijd (32 %, tegenover 8,2 % van de mannen) en zijn zij eerder geneigd om hun carrière te onderbreken om voor anderen te zorgen. Hierdoor bedraagt de genderkloof op pensioengebied 39 %. Weduwen en alleenstaande ouders — hoofdzakelijk moeders – vormen een bijzonder kwetsbare groep en meer dan een derde van de alleenstaande ouders heeft een ontoereikend inkomen.

De arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen tot 63 %, maar blijft nog altijd ver achter bij die van mannen (75%). Bovendien is de toename hoofdzakelijk het gevolg van de economische crisis, waardoor de arbeidsparticipatie van mannen achteruit is gegaan.

Onbetaald werk in het huishouden en het gezin komt nog altijd vooral op vrouwen neer. Vrouwen besteden gemiddeld 26 uur per week aan huishoudelijke en zorgactiviteiten. Mannen steken hier slechts 9 uur in.

Vrouwen bekleden minder vaak topposities. Gemiddeld is 17,8 % van de bestuursleden van de grootste beursgenoteerde ondernemingen, 2,8 % van de algemeen directeurs, 27 % van de ministers, en 27 % van de leden van de nationale parlementen vrouw.

Het eerste EU-brede onderzoek naar geweld tegen vrouwen, dat is uitgevoerd door het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA) op basis van gesprekken met 42 000 vrouwen, wijst uit dat een op drie vrouwen (33 %) na haar vijftiende levensjaar te maken heeft gekregen met fysiek en/of seksueel geweld.

Achtergrond

Het verslag over gendergelijkheid dat vandaag is gepubliceerd, biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van EU-beleid en -wetgeving van het afgelopen jaar. Verder staan er voorbeelden in van beleidsmaatregelen van de lidstaten. Ook worden de nieuwste tendensen geanalyseerd op basis van wetenschappelijk bewijs en belangrijke indicatoren die bepalend zijn voor het debat over gendergelijkheid. Een statistische bijlage bevat meer details over de prestaties per lidstaat.

Het verslag is gestructureerd rond de vijf prioriteiten van de strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015: gelijke economische zelfstandigheid, gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk, gelijkheid in besluitvorming, waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd geweld, gendergelijkheid in het externe beleid en horizontale kwesties.

Nadere informatie

MEMO/14/284

Persdossier: Verslagen over de grondrechten en gendergelijkheid:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Informatiebladen: Boosting Gender Equality en Gender Balance on Corporate Boards (Engels)

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Volg vicevoorzitter Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg het justitiebeleid van de EU op Twitter: @EU_Justice

Europese Commissie – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_nl.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Voor het publiek: Europe Direct – telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail

Bijlage

Bijlage 1: Arbeidsparticipatie vrouwen stijgt...

EU-28 male and female employment rate (%) and gender gap in employment rate, people aged 20-64, 2002-2013Q3; Source: Eurostat, Labour Force Survey

... maar blijft nog steeds achter bij die van mannen

Female and male employment rates (in %) and the gender gap in the employment rate, people aged 20-64, 2013Q3; Source: Eurostat, LFS

Bijlage 2: Vrouwen in raden van bestuur doorbreken glazen plafond

Bijlage 3: Nog steeds genderkloof op gebied van beloning en pensioen

Source: Gender Pay Gap figures based on Eurostat’s Structure of Earnings Database for 2012, except for Greece (2010). The gender gap in pension income is based on EU-SILC 2011 data, and calculated by the European Network of Experts on Gender Equality.


Side Bar