Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. aprīlī

Dzimumu līdztiesība: ar ES iniciatīvām panākts vienmērīgs progress

Eiropas Komisija arī 2013. gadā turpināja veikt pasākumus, lai uzlabotu sieviešu un vīriešu līdztiesību, tostarp, lai novērstu vīriešu un sieviešu nodarbinātības, darba samaksas un pensiju atšķirības, kā arī pasākumus vardarbības apkarošanai un līdztiesības sekmēšanai lēmumu pieņemšanā. Pūles atmaksājas: acīmredzami panākumi gūti atšķirību novēršanā vīriešu un sieviešu atalgojuma jomā, jo īpaši pateicoties Komisijas iniciatīvai, kas vērsta uz darba samaksas pārredzamības veicināšanu (IP/14/222), vai pieaugošajam sieviešu skaitam uzņēmumu valdēs (skat. pielikumu). Šie ir galvenie konstatējumi Komisijas gada pārskatā par dzimumu līdztiesību, kas šodien publicēts kopā ar gada pārskatu par pamattiesībām (skat. IP/14/422). Taču problēmas aizvien pastāv: saskaņā ar pašreizējo progresu būs vajadzīgi vairāk nekā 30 gadi, lai sasniegtu ES izvirzīto mērķi — sieviešu nodarbinātības līmeni 75 % apmērā, 70 gadi, lai vienlīdzīga darba samaksa kļūtu par realitāti, un 20 gadi, lai nodrošinātu paritāti valstu parlamentos (vismaz 40 % no katra dzimuma).

“Eiropa ir veicinājusi dzimumu līdztiesību kopš 1957. gada — tā ir daļa no Eiropas Savienības DNS. Un ekonomikas krīze nav ietekmējusi mūsu DNS,” sacīja priekšsēdētāja vietniece, ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Mums, eiropiešiem, dzimumu līdztiesība nav izvēles iespēja vai greznība, bet gan nepieciešamība. Mēs varam lepoties ar to, ko Eiropa pēdējos gados ir sasniegusi. Dzimumu līdztiesība nav tāls sapnis, bet arvien vairāk – Eiropas realitāte. Esmu pārliecināta, ka kopā mēs varam novērst atlikušās nepilnības, kas attiecas uz darba samaksu, nodarbinātību un pārstāvību vadošos amatos.”

Dzimumu līdztiesības gada pārskatā redzams, ka pēdējos gados dzimumu atšķirības ir ievērojami samazinājušās, taču panākumi dalībvalstu starpā ir nevienmērīgi, un joprojām pastāv atšķirības dažādās jomās, radot kaitējumu Eiropas ekonomikai.

ES pasākumi paātrina virzību uz dzimumu līdztiesību

Sieviešu nodarbinātības līmeņa pieaugums: sieviešu nodarbinātības līmenis ES no 58 % 2002. gadā ir pieaudzis līdz 63 %. ES finansējums ir palīdzējis: no struktūrfondiem 2007. — 2013. gada finanšu periodā aptuveni EUR 3,2 miljardi tika piešķirti ieguldīšanai bērnu aprūpē un sieviešu dalības darba tirgū veicināšanai; tam bija būtiska daudzkāršojoša iedarbība (skat. pielikumu).

Mazinātas vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, kas Eiropā joprojām ir 16,4 % apmērā: Eiropas Komisija pastiprināja savus pūliņus, veicinot informētību par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām, atzīmējot Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienu (IP/14/190) un uzraugot tiesību aktu par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem piemērošanu (IP/13/1227). Turklāt Komisija centās panākt vēl lielāku progresu, 2014. gada martā iesakot dalībvalstīm uzlabot darba samaksas pārredzamību un tādējādi novērst darba samaksas atšķirības (IP/14/222).

Vertikālās segregācijas novēršana: Komisijas priekšlikums direktīvai, ar ko nosaka, ka līdz 2020. gadam nepietiekami pārstāvētajam dzimumam jāsasniedz 40% īpatsvars valdes direktoru bez izpildvarām sastāvā, likumdošanas procesā guva labus panākumus un 2013. gada novembrī tika apstiprināts Parlamentā (IP/13/1118). Tā rezultātā, kopš Komisija 2010. gada oktobrī paziņoja par iespējamu likumdošanas darbību, sieviešu skaits valdēs nepārtraukti pieaudzis: no 11 % 2010. gadā līdz 17,8 % 2014. gadā; pieaugums ir četrkārtīgs salīdzinājumā ar laikposmu no 2003. gada līdz 2010. gadam (skat. pielikumu).

Lai aizsargātu sievietes un meitenes no vardarbības dzimuma dēļ, ES 2013. gadā pieņēma tiesību aktus un praktiskus pasākumus attiecībā uz cietušo tiesībām un visaptverošu politikas paketi pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (IP/13/1153). Tā arī līdzfinansēja 14 valstu valdību kampaņas pret vardarbību dzimuma dēļ (EUR 3,7 miljoni), kā arī nevalstisko organizāciju vadītus projektus (EUR 11,4 miljoni).

Bērnu aprūpe: kopš 2007. gada ievērojami pieaudzis to bērnu skaits, kuriem aprūpi sniedz oficiālās bērnu aprūpes iestādes (no 26 % 2007. gadā līdz 30 % 2011. gadā attiecībā uz bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, un no 81 % līdz 86 % attiecībā uz bērniem vecumā no trīs gadiem līdz obligātajam skolas vecumam (IP/13/495). Komisija 2013. gadā pieņēma visaptverošu ziņojumu par to, ciktāl ir sasniegti Barselonas mērķi attiecībā uz bērnu aprūpes sniegšanu.

Kas vēl aizvien ir jārisina

Lai gan 60 % augstskolu absolventu ir sievietes, tās joprojām saņem par 16 % mazāku atalgojumu par vienu darba stundu nekā vīrieši. Turklāt viņas biežāk nekā vīrieši strādā nepilnu darba laiku (32 % sieviešu pretstatā 8,2 % vīriešu) un pārtrauc savu profesionālo darbību, lai rūpētos par citiem. Tādējādi pensiju atšķirības starp dzimumiem ir 39 %. Atraitnes un vientuļie vecāki — galvenokārt mātes — ir sevišķi neaizsargāta grupa, un vairāk nekā trešdaļai vientuļo vecāku ir mazi ienākumi.

Lai gan sieviešu nodarbinātības līmenis ir paaugstinājies, tas nemainīgi ir 63 % attiecībā pret 75 % vīriešu. Tas galvenokārt ir saistīts ar ekonomikas krīzi, kad bija vērojama vīriešu nodarbinātības situācijas pasliktināšanās.

Sievietes joprojām uzņemas neapmaksāto darbu slogu mājsaimniecības un ģimenes ietvaros. Sievietes vidēji 26 stundas nedēļā velta ģimenes rūpēm un mājsaimniecības darbiem, salīdzinot ar 9 stundām, ko šādiem darbiem nedēļā velta vīrieši.

Sievietēm joprojām ir mazākas iespējas ieņemt augstus amatus. Vidēji 17,8 % no lielāko biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu valdes locekļiem ir sievietes, tāpat 2,8 % no izpilddirektoriem, 27 % no valdības augsta līmeņa ministriem un 27 % no dalībvalstu parlamentu deputātiem.

Aptaujājot 42 000 sieviešu, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) veica pirmo ES mēroga apsekojumu par vardarbību pret sievietēm, kura rezultāti liecina, ka viena no trīs sievietēm (33 %) vecumā no 15 gadiem ir cietusi no fiziskas un / vai seksuālas vardarbības.

Vispārīga informācija

Šodien publicētajā ziņojumā ir sniegts pārskats par svarīgākajām izmaiņām aizvadītajā gadā ES dzimumu līdztiesības rīcībpolitikā un tiesībpolitikā, kā arī rīcībpolitikas un dalībvalstu pasākumu piemēri. Tajā analizētas arī jaunākās tendences, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem un galvenajiem rādītājiem, kas nosaka dzimumu līdztiesību diskusiju virzienu, un ietverts statistikas pielikums ar sīkāku informāciju par valstu panākumiem.

Ziņojums ir balstīts uz piecām prioritātēm Eiropas Komisijas Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā 2010–2015: vienlīdzīga ekonomiskā neatkarība; vienlīdzīgs atalgojums par vienādu un vienādi vērtīgu darbu; līdztiesība lēmumu pieņemšanā; cieņa, integritāte un ar dzimumu saistītas vardarbības izbeigšana, dzimumu līdztiesības veicināšana aiz ES robežām un horizontālie jautājumi.

Papildu informācija

MEMO/14/284

Informācija presei. Pamattiesību un dzimumu līdztiesības ziņojumi:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Faktu lapas Boosting Gender Equality un Gender Balance on Corporate Boards

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Eiropas Komisija – dzimumu līdztiesība: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts

Pielikums

1. pielikums. Sieviešu nodarbinātības līmeņa pieaugums

EU-28 male and female employment rate (%) and gender gap in employment rate, people aged 20-64, 2002-2013Q3; Source: Eurostat, Labour Force Survey

Joprojām pastāvošās nodarbinātības līmeņa atšķirības

Female and male employment rates (in %) and the gender gap in the employment rate, people aged 20-64, 2013Q3; Source: Eurostat, LFS

2. pielikums. Vertikālās segregācijas novēršana attiecībā uz sieviešu pārstāvību valdēs

3. pielikums. Joprojām pastāvošās darba samaksas un pensiju atšķirības vīriešu un sieviešu starpā

Source: Gender Pay Gap figures based on Eurostat’s Structure of Earnings Database for 2012, except for Greece (2010). The gender gap in pension income is based on EU-SILC 2011 data, and calculated by the European Network of Experts on Gender Equality.


Side Bar