Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 14 d.

Lyčių lygybė. ES veiksmai skatina nuolatinę pažangą

2013 m. Europos Komisija toliau dėjo pastangas, siekdama didinti moterų ir vyrų lygybę, įskaitant veiksmus, skirtus sumažinti lyčių nelygybę užimtumo srityje, vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumus, kovoti su smurtu ir skatinti lyčių lygybę sprendimų priėmimo srityje. Šios pastangos duoda rezultatų: konkreti pažanga padaryta sprendžiant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo problemą – visų pirma įgyvendinant Komisijos iniciatyvą, skirtą darbo užmokesčio skaidrumui padidinti (IP/14/222) – arba didinant moterų skaičių bendrovių valdybose (žr. priedą). Tokios yra pagrindinės Komisijos metinės lyčių lygybės ataskaitos, kuri šiandien paskelbta su metine ataskaita dėl pagrindinių teisių (žr. IP/14/422), išvados. Tačiau vis dar lieka spręstinų uždavinių: jei pažanga bus daroma tokiu pačiu tempu, prireiks beveik 30 metų, kad būtų pasiektas 75 proc. moterų užimtumo lygio ES tikslas; vienodas darbo užmokestis taptų tikrove po 70 metų, o lyčių pusiausvyrai nacionaliniuose parlamentuose (bent 40 proc. kiekvienos lyties atstovų) pasiekti prireiktų 20 metų.

„Europa skatina lyčių lygybę nuo 1957 m. Šis principas – neatsiejama Europos Sąjungos tapatumo dalis. Ekonominė krizė jo nepakeitė“, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. „Mums, europiečiams, lyčių lygybė nėra viena iš galimybių, ji – ne prabanga, o būtinybė. Galime didžiuotis pažanga, kurią Europa padarė per pastaruosius metus. Lyčių lygybė jau nėra tolima svajonė, ji vis sparčiau tampa Europos realybe. Esu įsitikinusi, kad kartu galime sumažinti likusius skirtumus darbo užmokesčio, užimtumo ir sprendimų priėmimo srityse.

Metinė lyčių lygybės ataskaita rodo, kad pastaraisiais metais lyčių nelygybė itin sumažėjo, tačiau ši pažanga skirtingose valstybėse narėse yra nevienoda ir neatitikimų išlieka skirtingose srityse – tai daro neigiamą poveikį Europos ekonomikai.

ES veiksmais skatinama pažanga lyčių lygybės srityje

Didinamas moterų užimtumo lygis. 2002 m. ES moterų užimtumo lygis nuo 58 proc. padidėjo iki 63 proc. Prie to prisidėjo ES parama: 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu iš struktūrinių fondų maždaug 3,2 mlrd. eurų buvo skirta investuoti į vaikų priežiūros įstaigas ir skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Tai turėjo didelį sverto poveikį (žr. priedą).

Mažinamas darbo užmokesčio skirtumas. Šis skirtumas Europoje vis dar yra 16,4 proc. Europos Komisija sustiprino savo pastangas: didina informuotumą apie egzistuojantį moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, mini Europos vienodo darbo užmokesčio dieną (IP/14/190) ir prižiūri teisės aktų dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymą (IP/13/1227). 2014 m. kovo mėn. Komisija taip pat ėmėsi papildomos iniciatyvos – ji rekomendavo valstybėms narėms pagerinti darbo užmokesčio skaidrumą ir taip kovoti su darbo užmokesčio skirtumo problema (IP/14/222).

Skaldomos „stiklo lubos“. Komisijos pateikto Direktyvos, kuria siekiama, kad iki 2020 m. nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys sudarytų 40 proc. nevykdomųjų valdybos direktorių, pasiūlymo teisėkūros procesas padarė didelę pažangą ir jam 2013 m. lapkričio mėn. tvirtai pritarė Europos Parlamentas (IP/13/1118). Todėl, 2010 m. spalio mėn. Komisijai paskelbus apie galimybę imtis teisėkūros veiksmų, moterų skaičius valdybose tolydžiai didėja: nuo 11 proc. 2010 m. jis išaugo iki 17,8 proc. 2014 m.; pažanga vyksta 4 kartus sparčiau nei 2003–2007 m. (žr. priedą).

2013 m. ES ėmėsi veiksmų, kad apsaugotų moteris ir mergaites nuo smurto dėl lyties: parengti teisės aktai, su aukų teisėmis susijusios praktinės priemonės ir išsamus politikos priemonių paketas, skirtas kovoti su moters lytinių organų žalojimu (IP/13/1153). Taip pat bendrai finansuota 14 nacionalinių vyriausybių kampanijų prieš smurtą dėl lyties (3,7 mln. EUR) ir nevyriausybinių organizacijų projektai (11,4 mln. EUR).

Vaikų priežiūra. Nuo 2007 m. oficialiose vaikų priežiūros įstaigose prižiūrimų vaikų dalis itin padidėjo (vaikų iki trejų metų – nuo 26 proc. 2007 m. iki 30 proc. 2011 m.; vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus – nuo 81 proc. iki 86 proc.) (IP/13/495). 2013 m. Komisija patvirtino išsamią ataskaitą dėl vadinamųjų Barselonos tikslų įgyvendinimo vaikų priežiūros paslaugų srityje.

Kokius dar uždavinius reikia spręsti?

Nors 60 proc. universitetų absolventų sudaro moterys, jų valandinis darbo užmokestis vis dar yra 16 proc. mažesnis nei vyrų. Be to, moterys dažniau dirba ne visą darbo dieną (32 proc. moterų, palyginti su 8,2 proc. ne visą darbo laiką dirbančių vyrų) ir nutraukia savo karjerą, kad galėtų prižiūrėti kitus. Todėl vyrų ir moterų pensijų skirtumas išlieka 39 proc. Našlės ir vieniši tėvai — dažniausiai motinos — priklauso labai pažeidžiamai grupei ir daugiau nei trečdalis vienišų tėvų neturi pakankamai pajamų.

Nors moterų užimtumo lygis padidėjo, jis vis dar yra 63 proc., palyginti su 75 proc. vyrų užimtumo lygiu. Šią tendenciją daugiausia lėmė ekonomikos krizė, dėl kurios vyrų užimtumo padėtis pablogėjo.

Moterys vis dar dažniausiai dirba nemokamą darbą namų ūkyje ir šeimoje. Jos vidutiniškai 26 valandas per savaitę skiria priežiūrai ir namų ruošos darbams. Vyrai tam skiria 9 valandas.

Moterys vis dar turi mažiau galimybių užimti aukštas pareigas. Jos sudaro vidutiniškai 17,8 proc. didžiausių biržinių bendrovių direktorių valdybų narių, 2,8 proc. vykdomųjų direktorių, 27 proc. vyriausybių ministrų ir 27 proc. nacionalinių parlamentų narių.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) atliktos pirmosios ES masto apklausos apie smurtą prieš moteris, per kurią apklausta 42 000 moterų, rezultatai rodo, kad viena iš trijų (33 proc.) vyresnių nei 15 m. moterų patyrė fizinį ir (arba) seksualinį smurtą.

Pagrindiniai faktai

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiama bendra pagrindinės ES politikos ir teisinių pokyčių lyčių lygybės srityje praėjusiais metais apžvalga, taip pat valstybių narių politikos ir veiksmų pavyzdžiai. Joje taip pat analizuojamos dabartinės tendencijos, remiantis moksliniais įrodymais ir pagrindiniais rodikliais, kurie formuoja debatus apie lyčių lygybę; į ataskaitą įtrauktas ir priedas su statistiniais duomenimis, kuriame pateikiama išsamesnės informacijos apie nacionalinius rezultatus.

Šią ataskaitą sudaro penkios prioritetinės sritys, nustatytos Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje: vienoda ekonominė nepriklausomybė; vienodas užmokestis už tokį patį ir lygiavertį darbą; lyčių lygybė priimant sprendimus; orumas, neliečiamumas ir smurto dėl lyties nutraukimas; lyčių lygybė išorės veiksmų politikos srityje ir horizontalieji klausimai.

Daugiau informacijos

MEMO/14/284

Spaudai skirtas rinkinys. Pagrindinių teisių ir lyčių lygybės ataskaitos: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Duomenų suvestinės dėl lyčių lygybės didinimo ir lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė http://ec.europa.eu/reding

EK pirmininko pavaduotojos V. Reding Twitter @VivianeRedingEU;

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Europos Komisija – lyčių lygybė http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Joshua Salsby, tel. +32 2 297 24 59

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas

Priedas

1 priedas. Moterų užimtumo lygio augimas

28 ES šalių vyrų ir moterų užimtumo lygis (proc.) ir vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumai, 20–64 m. asmenys, 2002–2013 m. III ketv. Šaltinis: Eurostato darbo jėgos tyrimas.

Tačiau vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumai išlieka

Moterų ir vyrų užimtumo lygis (proc.) ir vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumai, 20–64 m. asmenys, 2013 m. III ketv.; Šaltinis: Eurostato darbo jėgos tyrimas.

2 priedas. Skaldomos stiklo lubos – moterys valdybose

3 priedas. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai išlieka

Šaltinis: duomenys apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, pagrįsti 2012 m. Eurostato darbo užmokesčio duomenų bazių struktūra, išskyrus Graikiją (2010 m. duomenys). Vyrų ir moterų pensijų skirtumas pagrįstas 2011 m ES-SILC duomenimis ir Europos lyčių lygybės ekspertų tinklo skaičiavimais.


Side Bar