Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. dubna 2014

Rovnost žen a mužů: pokrok díky opatřením EU

Evropská unie také v roce 2013 přijala opatření, jejichž cílem je zlepšit rovnost žen a mužů, včetně kroků, jež mají vést k odstranění rozdílů v zaměstnávání a odměňování a nesrovnalostí v důchodech, potírat násilí a podporovat rovnost v rozhodování. Snahy nesou ovoce: konkrétního pokroku bylo dosaženo při řešení rozdílů v odměňování, a to zejména díky iniciativě Komise usilující o zlepšení transparentnosti v odměňování (IP/14/222), nebo ve zvýšení počtu žen v řídících a dozorčích orgánech společností (viz příloha). To jsou hlavní zjištění uvedená ve výroční zprávě Komise o rovnosti žen a mužů, která byla dnes zveřejněna společně s roční zprávou o základních právech (viz IP/14/422). Problémy však zůstávají: při současném tempu bude trvat téměř 30 let, než EU splní svůj cíl 75% zaměstnanosti žen, na rovnost v odměňování bude třeba čekat 70 let a parity v parlamentech členských států bude dosaženo za 20 let (alespoň 40% zastoupení každého pohlaví).

„Rovnost žen a mužů je v Evropě podporována od roku 1957 – je to součástí „DNA“ Evropské unie. A hospodářská krize naši „DNA“ nezměnila,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Pro nás Evropany není rovnost žen a mužů „možností“ či „luxusem“, nýbrž imperativem. Můžeme být hrdí na to, čeho jsme v Evropě v posledních letech v boji o rovnost žen a mužů dosáhli. Ta už není vzdáleným snem, ale čím dál více se stává evropskou realitou. Jsem přesvědčena, že společně dokážeme vyřešit také zbývající rozdíly v odměňování, zaměstnávání a obsazování vedoucích postů.“

Z výroční zprávy o rovnosti žen a mužů vyplývá, že rozdíly mezi pohlavími se v posledních letech výrazně zmenšily; dosažený pokrok je však v jednotlivých členských státech nevyvážený a nadále existují nesrovnalosti v různých oblastech, což škodí evropskému hospodářství.

Opatření EU urychluje pokrok v dosahování rovnosti žen a mužů

Zvyšování míry zaměstnanosti u žen: Míra zaměstnanosti žen v EU se od roku 2002, kdy činila 58 %, zvýšila na 63 %. Pomohlo financování ze strany EU: ve finančním období 2007–2013 byly ze strukturálních fondů na investice do zařízení pro péči o dítě a na podporu účasti žen na trhu práce věnovány 3,2 miliardy EUR, což mělo významný pákový účinek (viz příloha).

Zmenšování rozdílu v odměňování: V celé Evropě rozdíl v odměňování žen a mužů stále stagnuje na 16,4 %. Evropská komise zvýšila své úsilí tím, že zlepšuje informovanost o zbývajícím rozdílu v odměňování žen a mužů, zavedla Evropský den rovného odměňování (IP/14/190) a monitoruje právní předpisy o rovném zacházejí s ženami a muži (IP/13/1227).
Evropská komise ve svých snahách o další zlepšení pokročila také v březnu 2014, kdy členským států doporučila zvýšit transparentnost v odměňování a vyřešit tak rozdíl v odměňování (IP/14/222).

Prolomení skleněného stropu: Legislativní postup návrhu Komise na směrnici, která by vyžadovala, aby nedostatečně zastoupené pohlaví mezi nevýkonnými členy správních rad bylo do roku 2020 zastoupeno 40 %, pokračuje dobře a v listopadu 2013 se mu dostalo silné podpory v Evropském parlamentu (IP/13/1118). V důsledku toho se od okamžiku, kdy Komise v říjnu 2010 oznámila možnost legislativního opatření, počet žen v dozorčích a správních radách neustále zvyšuje, konkrétně z 11 % v roce 2010 na 17,8 % v roce 2014; míra pokroku byla čtyřikrát vyšší než v letech 2003 až 2010 (viz příloha).

V roce 2013 přijala EU opatření na ochranu žen a dívek proti násilí na základě pohlaví, a to v podobě právních předpisů, praktických opatření týkajících se práv obětí a komplexního politického balíčku proti mrzačení ženských pohlavních orgánů (IP/13/1153). Evropská unie také spolufinancovala kampaně vlád členských států proti násilí na základě pohlaví (3,7 milionu EUR), jakož i projekty vedené nevládními organizacemi (11,4 milionu EUR).

Péče o děti: Od roku 2007 se výrazně zvýšil podíl dětí, o něž je postaráno ve formálních zařízeních pro péči o děti (z 26 % v roce 2007 na 30 % v roce 2011 v případě dětí do tří let, a z 81 % na 86 % v případě dětí od tří let do věku povinné školní docházky (IP/13/495)). Komise v roce 2013 přijala komplexní zprávu o dosahování tzv. barcelonských cílů týkajících zajišťování péče o děti.

Jaké problémy přetrvávají?

Přestože jsou ženy mezi absolventy vysokých škol zastoupeny 60 %, jejich odměna za hodinu práce je stále o 16 % nižší než u mužů. U žen je také vyšší pravděpodobnost, že budou pracovat na částečný úvazek (32 % žen proti 8,2 % mužů pracujícím na částečný úvazek) a že přeruší svou kariéru, aby pečovaly o druhé. V důsledku toho činí rozdíl v důchodech žen a mužů 39 %. Vdovy a rodiče samoživitelé – převážně matky – jsou zvláště zranitelnou skupinou a příjem u více než třetiny rodičů samoživitelů je nedostatečný.

I když se míra zaměstnanosti žen zvýšila, stále činí 63 %, zatímco u mužů dosahuje 75 %. Tato situace je především důsledkem hospodářské krize, která zhoršila situaci v zaměstnanosti mužů.

Neplacenou práci v rámci domácnosti a rodiny nesou stále na bedrech ženy. Péče o rodinu a práce v domácnosti zabere ženám v průměru 26 hodin týdne, zatímco muži těmto činnostem věnují 9 hodin.

Stále platí, že ženy s nižší pravděpodobností dosáhnou na vedoucí pozice. Ženy jsou mezi členy správních rad největších kótovaných společností zastoupeny průměrně 17,8 %, mezi generálními řediteli 2,8 %, mezi ministry 27 % a mezi poslanci parlamentů členských států 27 %.

Z výsledků prvního průzkumu o násilí na ženách, který formou rozhovorů s 42 000 ženami v celé EU provedla Agentura Evropské unie pro základní práva, vyplývá, že fyzické a/nebo sexuální násilí od svých 15 let zažila každá třetí žena.

Souvislosti

Dnes zveřejněná zpráva poskytuje přehled o hlavním politickém a právním vývoji za poslední rok, pokud jde o rovnost žen a mužů, a uvádí příklady politik a opatření přijatých v členských státech. Na základě vědeckých podkladů a klíčových ukazatelů, které utvářejí debatu o rovnosti žen a mužů, zpráva analyzuje také nejnovější trendy a ve statisticky zaměřené příloze uvádí další podrobnosti o tom, jak si v této oblasti vedou jednotlivé členské státy.

Zpráva je strukturována okolo pěti priorit strategie Evropské komise v oblasti rovnosti žen a mužů 2010–2015: stejná ekonomická nezávislost, stejná odměna za stejnou nebo rovnocennou práci, rovnost žen a mužů při rozhodování, důstojnost, integrita a konec násilí na základě pohlaví, rovnost žen a mužů v zahraniční politice a v horizontálních otázkách.

Další informace

MEMO/14/284

Tiskový materiál: Zprávy o základních právech a o rovnosti žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Informační přehledy věnované Podpoře rovnosti žen a mužů a Zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech společností

Internetové stránky Viviane Redingové, evropské komisařky pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Evropská komise – Rovnost žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem

Příloha

Příloha 1: Zaměstnanost žen stoupá:

EU-28 male and female employment rate (%) and gender gap in employment rate, people aged 20-64, 2002-2013Q3; Source: Eurostat, Labour Force Survey

Rozdíly v zaměstnanosti však přetrvávají

Female and male employment rates (in %) and the gender gap in the employment rate, people aged 20-64, 2013Q3; Source: Eurostat, LFS

Příloha 2: Prolomení skleněného stropu pro ženy ve vedení podniků

Příloha 3: Rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů přetrvávají

Source: Gender Pay Gap figures based on Eurostat’s Structure of Earnings Database for 2012, except for Greece (2010). The gender gap in pension income is based on EU-SILC 2011 data, and calculated by the European Network of Experts on Gender Equality.


Side Bar