Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 април 2014 г.

Равенство между половете: действията на ЕС водят до сериозен напредък

През 2013 г. Европейската комисия продължи да предприема действия за постигане на равенство между жените и мъжете. Сред тях са стъпки за преодоляване на разликите между половете по отношение на заетостта, заплащането и пенсиите, борба с насилието и насърчаване на равенство в процеса на вземане на решения. Положените усилия не бяха безплодни. Налице е конкретен напредък за преодоляване на разликата в заплащането — по-специално чрез инициатива на Комисията за по-голяма прозрачност на заплащането (IP/14/222) — или за увеличаване на броя на жените в управителните съвети на дружества (вж. приложението). Това са основните констатации в годишния доклад относно равенството между половете, публикуван днес заедно с годишния доклад относно основните права (вж. IP/14/422). Налице са обаче предизвикателства: при настоящите темпове на напредък ще са необходими почти 30 години за достигането на целта на ЕС за 75 % заетост сред жените, 70 години за постигане на равно заплащане и 20 години за равно представителство на мъжете и жените в националните парламенти (поне 40 % за всеки пол).

„Още от 1957 г. насам Европа насърчава равенството между половете – това е записано в „гените“ на Европейския съюз и икономическата криза няма да го промени“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „За нас, европейците, равенството между половете не е опция, не е екстра, то е задължително. Можем да се гордеем с това, което Европа е постигнала през последните години. Равенството между половете не е далечна мечта, а все по-често реалност в Европа. Убедена съм, че заедно можем също да преодолеем разликите в заплащането, заетостта и ръководните постове“.

В годишния доклад за равенството между половете се посочва, че разликите между половете са намалели значително през последните години. Този напредък обаче не е еднакъв в различните държави членки и продължават несъответствията между половете в различни области – в ущърб на европейската икономика.

Действията на ЕС водят до ускоряване на напредъка за постигане на равенство между половете

Увеличаване на процента на заетост на жените: този процент е нараснал в ЕС от 58 % през 2002 г. на 63 %. За това е спомогнало финансирането от страна на ЕС: през периода на финансиране 2007—2013 г. приблизително 3,2 млрд. евро от структурните фондове са предоставени за инвестиции в детски заведения и за насърчаване участието на жените на трудовия пазар. Това има значителни положителни последици (вж. приложението).

Намаляването на разликата в заплащането, която остава непроменена (16,4 %) на европейско равнище: Европейската комисия увеличи своите усилия за повишаване на осведомеността относно съществуващата разлика в заплащането на жените и мъжете. Комисията отбеляза Европейския ден на равното заплащане (IP/14/190) и наблюдава прилагането на законодателството в областта на равното третиране на жените и мъжете (IP/13/1227). Също така през март 2014 г. тя поде мащабна инициатива и препоръча на държавите членки да подобрят прозрачността на заплащането с цел преодоляване на разликите (IP/14/222).

Разрушаване на невидимата преграда пред жените: предложението на Комисията за директива, с която от 2020 г. нататък сред директорите без изпълнителни функции 40 % да бъдат жени, постигна добър напредък в законодателния процес и получи силната подкрепа на Европейския парламент през ноември 2013 г. (IP/13/1118). Налице е непрекъснато нарастване на броя на жените в управителните съвети, след като през октомври 2010 г. Комисията заяви, че може да прибегне до законодателни мерки. От 11 % през 2010 г. през 2014 г. делът на жените достигна 17,8 %, като темпът на нарастване е 4 пъти по-висок, отколкото в периода 2003—2010 г. (вж. приложението).

През 2013 г. ЕС предприе действия за защита на жените и момичетата от насилие, основано на пола, чрез законодателни актове, практически мерки, свързани с правата на жертвите, и всеобхватен пакет от мерки срещу гениталното осакатяване на жени (IP/13/1153). Той също така съфинансира 14 национални правителствени кампании срещу насилието, основано на пола (с 3,7 млн. евро), както и проекти, осъществявани от неправителствени организации (с 11,4 млн. евро)

Грижи за децата: От 2007 г. насам делът на децата, грижите за които се осигуряват от официални детски заведения, нарасна значително (от 26 % през 2007 г. на 30 % през 2011 г. за децата под три години и от 81 % на 86 % за децата между три години и задължителната училищна възраст (IP/13/495). През 2013 г. Комисията прие подробен доклад за постигането на „целите от Барселона“ относно предоставянето на грижи за децата.

Оставащи предизвикателства

Въпреки че 60 % от завършилите висше образование са жени, тяхното заплащане на час е все още с 16 % по-ниско от това на мъжете. Освен това вероятността те да работят на непълно работно време (32 % в сравнение с 8,2 % от мъжете, които работят на непълен работен ден) и да прекъснат професионалната си дейност, за да се грижат за други, е по-голяма. В резултат на това разликата в пенсиите е 39 %. Вдовиците и самотните родители — главно майки — са особено уязвима група, като повече от една трета от самотните родители нямат достатъчни доходи.

Макар заетостта сред жените да нараства, тя все още се задържа на 63 %, докато при мъжете тя е 75 %. Това се дължи главно на икономическата криза, която води до влошаване на заетостта при мъжете.

Жените продължават да са тези, които поемат бремето на неплатената работа в домакинството и в семейството. Жените отделят средно 26 часа седмично за грижи и домакинство в сравнение с 9 часа при мъжете.

Все още вероятността жени да заемат ръководни длъжности е по-малка в сравнение с мъжете. На тях се падат средно 17,8 % от членовете на управителните съвети на най-големите котирани на борсата дружества, 2,8 % от главните изпълнителни директори, 27 % от висшите правителствени постове и 27 % от членовете на националните парламенти.

Резултатите от първото в целия ЕС проучване относно насилието срещу жените, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), разкриват въз основа на интервюираните 42 000 жени, че всяка трета жена (33 %) е била жертва на физическо и/или сексуално насилие от 15-годишна възраст.

Контекст

В публикувания днес доклад се съдържа преглед на основните европейски политически и правни събития по отношение на равенството между половете през последната година, както и примери за политики и действия в държавите членки. В него също така се прави анализ, въз основа на научни доказателства и ключови показатели, последните тенденции, които оформят дебата относно равенството между половете. В него се съдържа и приложение със статистика с повече данни на национално ниво.

Структурата на доклада се основава на петте приоритета на стратегията на Европейската комисия за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.): еднаква степен на икономическа независимост, равно заплащане за еднакъв и равностоен труд, равнопоставеност при вземането на решения, достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола, равенството между половете като част от политиките на външната дейност, както и хоризонтални въпроси.

За повече информация:

MEMO/14/284

Пакет за медиите: Доклади за основните права и за равенството между половете http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Информационни фишове за Насърчаване на равенството между половете и Баланс между половете в управителните съвети

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Следете съобщенията на заместник-председателя Вивиан Рединг в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете съобщенията на EU Justice в Twitter: @EU_Justice

Европейска комисия – равенство между половете: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

За контакти:

Mина Андреева (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

За гражданите Europe Direct на телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11, или на електронния адрес на информационната служба

Приложение

Приложение 1: Делът на заетост сред жените нараства

EU-28 male and female employment rate (%) and gender gap in employment rate, people aged 20-64, 2002-2013Q3; Source: Eurostat, Labour Force Survey

Все още съществуват разлики в заетостта

Female and male employment rates (in %) and the gender gap in the employment rate, people aged 20-64, 2013Q3; Source: Eurostat, LFS

Приложение 2: Разбиване на невидимата преграда за участие на жените в управителните съвети

Приложение 3: Все още съществува разлика между половете по отношение на заплащането и пенсиите

Source: Gender Pay Gap figures based on Eurostat’s Structure of Earnings Database for 2012, except for Greece (2010). The gender gap in pension income is based on EU-SILC 2011 data, and calculated by the European Network of Experts on Gender Equality.


Side Bar