Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. apríla 2014

Základné práva: význam Charty EÚ rastie, jej prínos pre občanov tiež

Zo 4. výročnej správy o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že význam a dôležitosť charty EÚ stále rastie: Súdny dvor EÚ čoraz častejšie uplatňuje chartu vo svojich rozhodnutiach, zatiaľ čo sudcovia členských štátov si čoraz viac uvedomujú jej dosah a usilujú sa získať usmernenia od Európskeho súdneho dvora. Európska komisia sa zároveň usiluje postupne presadzovať rešpektovanie charty, a to tak že propaguje a háji práva občanov EÚ, ktoré sú v nej zakotvené. Od roku 2010 zaviedla „kontrolný zoznam základných práv“, prostredníctvom ktorého preveruje každý legislatívny návrh s cieľom zabezpečiť jeho súlad so základnými právami. Vo výročnej správe o uplatňovaní charty sleduje dosiahnutý pokrok a zisťuje, aké výzvy a obavy sa v tejto oblasti vyskytujú. Svedčí to o tom, že pre Európsku komisiu sú základné práva v centre všetkých politík EÚ.

„Takmer štyri roky potom, ako Európska komisia predstavila svoju stratégiu uplatňovania charty EÚ, sa nám podarilo upevniť kultúru základných práv v inštitúciách EÚ. Všetci komisári skladajú prísahu na chartu základných práv, kontrolujeme každý európsky legislatívny návrh s cieľom overiť, či zodpovedá normám charty, a európske a vnútroštátne súdy vo svojich rozsudkoch na chartu čoraz viac odkazujú,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „Som rada, že charta už plne funguje a slúži ako skutočná záchranná sieť pre našich občanov a ako orientačný nástroj pre inštitúcie EÚ, členské štáty aj súdy. Dokázala by som si predstaviť, že by sa jedného dňa občania členských štátov mohli spoliehať priamo na chartu – jasné prepojenie na zákony EÚ by pritom nebolo nutné. Charta by pre Európu mala byť jej vlastnou Listinou práv.“

Dnes vydaná správa podáva komplexný prehľad o úspešnom uplatňovaní základných práv v EÚ v minulom roku. Zdôrazňuje sa v nej napríklad usmernenie, ktoré dal Európsky súdny dvor sudcom členských štátov, pokiaľ ide o uplatniteľnosť charty pri vykonávaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni (toľko diskutovaný rozsudok vo veci Åkerberg Fransson z roku 2013). Objasňuje sa v nej aj to, ako európske inštitúcie pri navrhovaní a prijímaní právnych predpisov EÚ starostlivo zohľadňujú práva zakotvené v charte, zatiaľ čo členské štáty sú chartou viazané len vtedy, keď vykonávajú politiky a právne predpisy EÚ na vnútroštátnej úrovni. Napokon sa v nej uvádzajú príklady, keď základné práva zakotvené v charte EÚ zohrali úlohu v konaniach o porušení povinnosti, ktoré Komisia začala voči členským štátom.

Správa tiež poukazuje na vysoký záujem občanov o otázky základných práv: v roku 2013 sa otázky občanov adresované kontaktným centrám Europe Direct najčastejšie týkali voľného pohybu a pobytu (48 % z celkového počtu otázok), práv spotrebiteľov (12 %), justičnej spolupráce (11 %), občianstva (10 %), nediskriminácie a sociálnych práv (5 %) a ochrany osobných údajov (4 %) (pozri prílohu 1).

Dva spôsoby, vďaka ktorým sa charta stáva realitou

1. Činnosti Komisie na propagáciu charty

V prípadoch, kde má EÚ právomoc konať, môže Komisia navrhnúť právne predpisy EÚ, ktoré obhajujú práva a zásady charty.

Príklady návrhov od Komisie v roku 2013:

Päť právnych opatrení na posilnenie ochranných mechanizmov pre občanov EÚ v trestných konaniach (IP/13/1157, MEMO/13/1046). Patria sem opatrenia, ktoré majú zaručiť rešpektovanie prezumpcie neviny všetkých občanov, ktorých policajné a súdne orgány podozrievajú alebo obviňujú, právo byť prítomný na konaní pred súdom, zabezpečenie osobitných ochranných mechanizmov pre deti, proti ktorým sa vedie trestné konanie, a zaručenie prístupu k predbežnej právnej pomoci v začiatočných štádiách konania, a to hlavne v prípade osôb, na ktoré je vydaný európsky zatykač.

Bolo nutné vyvážiť už existujúce opatrenia v oblasti trestného práva (ako napríklad európsky zatykač) právnymi nástrojmi, ktoré občanom poskytujú silné práva na obhajobu v súlade s chartou. Prísne normy v oblasti procesných práv a práv obetí platné v celej EÚ majú zásadný význam pre posilnenie vzájomnej dôvery v európsky priestor spravodlivosti. V tomto ohľade predstavuje prijatie smernice o práve na prístup k advokátovi v roku 2013 ďalší míľnik (IP/13/921).

Integrácia Rómov je ďalšou oblasťou, v ktorej EÚ naďalej posilňuje ochranu rovnakých práv a podporuje prijímanie pozitívnych opatrení. Komisia sleduje pokrok národných stratégií integrácie Rómov a opísala prvé výsledky vo všetkých 28 krajinách (IP/14/371). Jednohlasným schválením odporúčania Rady, ktoré Komisia predložila v júni 2013 (IP/13/1226, IP/13/607), sa všetky členské štáty okrem toho zaviazali, že zlepšia ekonomickú a sociálnu integráciu rómskych komunít.

Príklady činnosti v oblasti presadzovania práva (porušovanie povinností) v roku 2013:

Komisia v nadväznosti na súdne konanie zariadila, aby orgán pre ochranu osobných údajov v Rakúsku už nepatril pod úrad spolkového kancelára, ale mal vlastný rozpočet a vlastných zamestnancov a stal sa tak nezávislým, zatiaľ čo Maďarsko prijalo v marci 2013 opatrenia na vyhovenie rozsudku Súdneho dvora o vynútenom predčasnom odchode do dôchodku 274 sudcov (MEMO/12/832).

2. Súdy opierajúce sa o chartu

Súdy Európskej únie sa vo svojich rozhodnutiach čoraz viac odvolávali na chartu a podrobnejšie objasnili jej uplatniteľnosť. Počet rozhodnutí, v ktorých súdy EÚ (Súdny dvor, Všeobecný súd a Súd pre verejnú službu Európskej únie) v odôvodneniach citovali chartu, sa zvýšil zo 43 v roku 2011 na 87 v roku 2012. V roku 2013 bola Charta EÚ citovaná v 114 rozhodnutiach, čo je takmer trojnásobok oproti roku 2011 (pozri prílohu 2).

Podobne sa na chartu odvolávali aj vnútroštátne súdy, ktoré sa na Súdny dvor obracali s otázkami (prejudiciálne rozhodnutia): v roku 2012 sa počet takýchto odkazov zvýšil oproti roku 2011 o 65 %, a to z 27 na 41. V roku 2013 zostal počet odkazov rovnaký ako v roku 2012, čiže 41.

Zvyšujúci sa počet odkazov na chartu predstavuje dôležitý krok na ceste ku koherentnejšiemu systému na ochranu základných práv, ktorý vo všetkých členských štátoch zaručí rovnakú úroveň práv a ochrany pri vykonávaní právnych predpisov EÚ.

Výsledkom zvyšujúceho sa počtu verejných odkazov na chartu je lepšia informovanosť o charte: v roku 2013 široká verejnosť Komisii adresovala takmer 4000 listov, ktoré sa týkajú otázok základných práv. Len 31 % z nich sa týkalo situácií, ktoré vôbec nepatria do právomoci EÚ (oproti 69 % v roku 2010 a 42 % v roku 2012). Z toho vyplýva, že sa vypláca úsilie Komisie informovať o tom, ako a v akých prípadoch sa charta uplatňuje. Komisii bolo adresovaných aj vyše 900 otázok od Európskeho parlamentu a približne 120 petícií.

Správa napokon upriamuje pozornosť na pokrok, ktorý EÚ dosiahla v príprave na pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. V apríli 2013 bol dokončený návrh dohody o pristúpení EÚ k dohovoru, čo predstavuje významný posun v prístupovom procese. Ako ďalší krok Komisia požiadala Radu o stanovisko k návrhu dohody.

K dnes vydanej správe je priložená správa o pokroku pri vykonávaní stratégie rovnosti žien a mužov v roku 2013 (pozri IP/14/423).

Súvislosti

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. V charte sa stanovujú základné práva – napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov –, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo.

V októbri 2010 Komisia prijala dokument s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou. S cieľom posilniť hodnotenie vplyvu jej legislatívnych návrhov na základné práva vypracovala tzv. „kontrolný zoznam základných práv“ (príloha 3). Komisia sa takisto zaviazala poskytnúť občanom informácie o tom, kedy môže zasiahnuť v otázkach základných práv, a uverejňovať výročné správy o uplatňovaní charty s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať občanov o ich základných právach a o tom, kde získať pomoc, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Komisia teraz poskytuje praktické informácie o uplatňovaní práv jednotlivca prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

Charta je určená predovšetkým inštitúciám EÚ. Systémy členských štátov dopĺňa, nenahrádza ich. Členské štáty podliehajú svojim vlastným ústavným systémom a základným právam, ktoré sú v nich stanovené. Konkrétne kroky na uplatňovanie charty podporili zohľadňovanie základných práv zo strany Komisie pri príprave nových legislatívnych a politických návrhov. Tento prístup má zásadný význam v celom rozhodovacom procese EÚ vrátane prípadov, keď Európsky parlament a Rada, v ktorej sú členské štáty zastúpené, vykonávajú zmeny návrhov, ktoré Komisia pripravila.

Ďalšie informácie

MEMO/14/284

Informácie pre tlač: Správy o základných právach a rodovej rovnosti: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Európska komisia – Základné práva: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Podpredsedníčka Redingová k téme základných práv: od slov k činom: http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/factsheets/fundamental_rights_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné údaje:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

PRÍLOHA

Príloha 1: Otázky občanov súvisiace so základnými právami

Prehľad otázok adresovaných centrám Europe Direct potvrdzuje, že občania sa vo veľkej miere zaujímajú o problematiku spravodlivosti, občianstva a základných práv. V roku 2013 centrá Europe Direct zodpovedali 11974 otázok občanov na témy uvedené v grafe.

Príloha 2: Odkazy súdov Európskej únie na chartu

Súdy Európskej únie sa vo svojich rozhodnutiach čoraz viac odvolávali na chartu. Počet rozhodnutí, v ktorých tieto súdne dvory v odôvodneniach citovali chartu, sa zvýšil zo 43 rozhodnutí v roku 2011 na 87 v roku 2012. V roku 2013 bola charta citovaná v 114 rozhodnutiach, čo je takmer trojnásobok oproti roku 2011.

Príloha 3: „Kontrolný zoznam základných práv“ pre návrhy Komisie


Side Bar