Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 14 d.

ES pagrindinių teisių chartijos svarba didėja. Nauda piliečiams

Šiandien Europos Komisijos paskelbta 4-oji ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita rodo, kad šios chartijos svarba vis didėja: ES Teisingumo Teismas vis plačiau taiko chartiją savo sprendimuose, o nacionaliniai teisėjai vis labiau suvokia chartijos poveikį ir kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl išaiškinimo. Europos Komisija taip pat vis aktyviau siekė užtikrinti chartijos taikymą, skatindama ir gindama pagarbą joje išdėstytoms ES piliečių teisėms. Nuo 2010 m. Europos Komisija remiasi vadinamuoju pagrindinių teisių kontroliniu sąrašu – tikrina kiekvieno siūlomo teisės akto poveikį pagrindinėms teisėms. Metinėje chartijos taikymo ataskaitoje vertinama pažanga ir nurodomi uždaviniai bei problemos. Iš ataskaitos matyti, kad Europos Komisija siekia užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų visų ES politikos sričių centre.

„Praėjus beveik ketveriems metams po to, kai Europos Komisija pateikė savo ES chartijos įgyvendinimo strategiją, ES institucijose sugebėjome sustiprinti pagrindinių teisių kultūrą. Visi Komisijos nariai prisiekia Pagrindinių teisių chartija. Tikriname, ar kiekvienas siūlomas Europos teisės aktas atitinka chartiją, o Europos ir nacionaliniai teismai ja vis dažniau remiasi savo sprendimuose, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Džiaugiuosi, kad chartija išties padeda užtikrinti piliečių teisių apsaugos sistemą ir kad ES institucijos, valstybės narės ir teismai ja remiasi. Galiu įsivaizduoti, kad vieną dieną piliečiai valstybėse narėse galės tiesiogiai remtis chartija ir tais atvejais, kurie nebus tiesiogiai susiję su ES teise. Ši chartija turėtų tapti Europos „teisių biliu“.“

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiama išsami sėkmingo pagrindinių teisių įgyvendinimo ES per praėjusius vienus metus apžvalga. Pavyzdžiui, pabrėžiama, kokias gaires dėl chartijos taikymo įgyvendinant ES teisę nacionaliniu lygmeniu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas teikė nacionaliniams teismams (pvz., 2013 m. daug diskusijų sukėlęs Sprendimas Åkerberg Fransson). Iš ataskaitos taip pat matyti, kad siūlydamos ir priimdamos ES teisės aktus ES institucijos deramai atsižvelgia į chartijoje įtvirtintas teises. Valstybės narės chartijos privalo laikytis tik įgyvendindamos ES politiką ir teisę nacionaliniu lygmeniu. Galiausiai ataskaitoje pateikta atvejų, kai Komisija prieš valstybes nares pradėjo pažeidimo tyrimo procedūras, susijusias su ES chartijoje įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis, pavyzdžių.

Ataskaita taip pat rodo, kad su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai labai domina piliečius: 2013 m. į „Europe Direct“ informacijos centrus kreipęsi piliečiai dažniausiai teiravosi apie laisvo judėjimo teisę ir teisę apsigyventi (48 proc. visų klausimų), vartotojų teises (12 proc.), teisminį bendradarbiavimą (11 proc.), pilietybę (10 proc.), nediskriminavimą ir socialines teises (5 proc.) bei duomenų apsaugą (4 proc.) (žr. 1 priedą).

Du praktinio chartijos taikymo būdai

1. Komisija imasi veiksmų, kuriais skatinama taikyti chartiją

Tose srityse, kuriose ES turi kompetenciją imtis veiksmų, Komisija gali siūlyti ES teisės aktus, kuriais ginamos chartijoje nustatytos teisės ir principai.

Toliau nurodyti 2013 m. pateiktų Komisijos pasiūlymų pavyzdžiai.

Penkios teisinės priemonės, kuriomis toliau stiprinamos piliečiams baudžiamosiose bylose taikomos apsaugos priemonės (IP/13/1157, MEMO/13/1046). Tarp jų – priemonės, kuriomis bus užtikrinamas visų piliečių, kurie yra įtariami arba kaltinami policijos ar teisminių institucijų, nekaltumo prezumpcijos principo laikymasis, taip pat teisė dalyvauti teismo procese. Be to, bus užtikrinama, kad baudžiamosiose bylose dalyvaujantiems vaikams būtų taikomos apsaugos priemonės ir kad įtariamiesiems bei kaltinamiesiems pradiniais bylos nagrinėjimo etapais būtų teikiama laikina teisinė pagalba – visų pirma asmenims, sulaikytiems pagal Europos arešto orderį.

Reikėjo derinti taikomas baudžiamosios teisės priemones (pvz., Europos arešto orderį) su pagal chartiją nustatytomis teisinėmis priemonėmis, kuriomis tvirtai ginamos piliečių teisės. Griežti ES procesinių teisių ir aukų teisių standartai ypač svarbūs siekiant tarpusavio pasitikėjimo Europos teisingumo erdvėje. Šiuo atžvilgiu labai svarbi 2013 m. priimta Direktyva dėl teisės turėti advokatą (IP/13/921).

Romų integracija yra dar viena sritis, kurioje ES toliau stiprina lygių teisių apsaugą ir skatina priimti pozityvias priemones. Komisija stebi romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo pažangą ir pabrėžė pirmuosius integracijos 28 ES šalyse rezultatus (IP/14/371). Be to, visos valstybės narės įsipareigojo gerinti romų bendruomenių ekonominę ir socialinę integraciją – vienbalsiai priimta atitinkama Tarybos rekomendacija, kurią 2013 m. birželio mėn. pateikė Komisija (IP/13/1226, IP/13/607).

Toliau pateikiami 2013 m. keli Komisijos pažeidimo nagrinėjimo procedūrų pavyzdžiai.

Komisija ėmėsi teisinių veiksmų ir užtikrino, kad Austrijos duomenų apsaugos institucija nebebūtų federalinės kanceliarijos dalis ir turėtų atskirą biudžetą ir darbuotojus – taigi būtų nepriklausoma. 2013 m. kovo mėn. Vengrija ėmėsi priemonių, siekdama laikytis Teismo sprendimo dėl 274 teisėjų priverstinio ankstyvo išėjimo į pensiją (MEMO/12/832).

2. Teismai remiasi chartija

Europos Sąjungos teismai vis dažniau rėmėsi chartija savo sprendimuose ir toliau aiškino su jos taikymu susijusius aspektus. ES teismų (Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo) sprendimų, kurių motyvuose buvo remiamasi chartija, skaičius padidėjo nuo 43 (2011 m.) iki 87 (2012 m.). 2013 m. ES chartija remtasi 114-oje sprendimų – šis skaičius beveik tris kartus didesnis negu 2011 m. (žr. 2 priedą).

Nacionaliniai teismai taip pat dažniau rėmėsi chartija prašydami Teisingumo Teismo priimti prejudicinius sprendimus: palyginti su 2011 m., 2012 m. nuorodų į chartiją padaugėjo 65 proc. (nuo 27 iki 41). 2013 m. nuorodų skaičius išliko toks pat, kaip ir 2012 m. (41).

Tai, kad chartija remiamasi vis dažniau, svarbu siekiant sukurti nuoseklesnę pagrindinių žmogaus teisių apsaugos sistemą, kuria visose valstybėse narėse būtų užtikrinamas vienodas teisių ir apsaugos lygis įgyvendinant ES teisę.

Padaugėjus viešų diskusijų apie chartiją, padidėjo visuomenės informuotumas: 2013 m. Komisija gavo beveik 4 000 gyventojų raštų pagrindinių teisių klausimais. Iš jų tik 31 proc. buvo susiję su ES kompetencijai nepriklausančiais klausimais (palyginti su 69 proc. 2010 m. ir 42 proc. 2012 m.). Tai rodo, kad Komisijos pastangos didinti informuotumą apie tai, kaip ir kokiais atvejais chartija taikoma, pasiteisina. Komisija gavo daugiau negu 900 klausimų iš Europos Parlamento ir apie 120 peticijų.

Galiausiai ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į pažangą, padarytą ES siekiant prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos. 2013 m. balandžio mėn. baigtas susitarimo dėl ES prisijungimo prie šios konvencijos projektas – tai svarbus šio proceso etapas. Komisija taip pat paprašė Teismo pateikti nuomonę dėl susitarimo projekto.

Prie šiandien skelbiamos ataskaitos pridedama Europos moterų ir vyrų lygybės strategijos įgyvendinimo 2013 m. ataskaita (žr. IP/14/423).

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma. Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės, pavyzdžiui, saviraiškos laisvė ir asmens duomenų apsauga, kurios atspindi bendras Europos vertybes ir jos konstitucinį paveldą.

2010 m. spalio mėn. Komisija priėmė strategiją, kad užtikrintų veiksmingą chartijos įgyvendinimą. Ji parengė vadinamąjį pagrindinių teisių kontrolinį sąrašą (žr. 3 priedą), kad sustiprintų teisėkūros pasiūlymų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą. Komisija taip pat įsipareigojo informuoti piliečius, kada ji gali įsikišti sprendžiant pagrindinių teisių klausimus, ir skelbti metinę chartijos taikymo ataskaitą, kurioje apžvelgs pasiektą pažangą.

Komisija bendradarbiauja su atitinkamomis nacionalinėmis, regioninėmis, vietos ir ES institucijomis, kad žmonės būtų geriau informuojami apie jų pagrindines teises ir apie tai, į ką kreiptis, jeigu buvo pažeistos jų teisės. Komisija Europos e. teisingumo portale jau teikia praktinę informaciją apie asmens teisių užtikrinimą ir su ombudsmenu, lygių galimybių tarnybomis ir žmogaus teisių institucijomis pradėjo dialogą, susijusį su skundų dėl pagrindinių teisių pažeidimo nagrinėjimu.

Chartija visų pirma skirta ES institucijoms. Nacionalinės sistemos ja papildomos, tačiau nepakeičiamos. Valstybėms narėms taikomos jų pačių konstitucinės sistemos ir pagal jas nustatytos pagrindinės teisės. Konkretūs chartijos įgyvendinimo veiksmai paskatino Komisiją automatiškai atsižvelgti į pagrindines teises, Komisijai rengiant naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir politikos sričių. Toks požiūris yra itin svarbus visame ES sprendimų priėmimo procese, įskaitant atvejus, kai Europos Parlamentas ir Taryba, kurioje atstovaujama valstybėms narėms, iš dalies keičia Komisijos parengtus pasiūlymus.

Daugiau informacijos

MEMO/14/284

Spaudai skirtas rinkinys. Pagrindinių teisių ir lyčių lygybės ataskaitos:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Europos Komisija. Pagrindinės teisės:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_lt.htm

Pirmininko pavaduotoja V. Reding apie pagrindines teises: „Nuo žodžių prie darbų“

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/factsheets/fundamental_rights_en.pdf

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė http://ec.europa.eu/reding

Pirmininko pavaduotojos Twitter: @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Joshua Salsby, tel. +32 2 297 24 59

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas

PRIEDAS

1 priedas. Su pagrindinėmis teisėmis susiję piliečių klausimai

„Europe Direct“ informacijos centrų duomenys patvirtina, kad piliečiai aktyviai domisi teisingumu, pilietybe ir pagrindinėmis teisėmis. 2013 m. šie centrai pateikė atsakymus į 11 974 piliečių klausimus nurodytomis temomis.

2 priedas. Chartija besiremiantys Europos Sąjungos teismai

Europos Sąjungos teismai sprendimuose vis dažniau rėmėsi chartija. Sprendimų, kurių motyvuose remiamasi chartija, skaičius nuo 2011 m. iki 2012 m. atitinkamai padidėjo nuo 43 iki 87. 2013 m. sprendimų, kuriuose remiamasi chartija, buvo 114 – beveik tris kartus daugiau negu 2011 m.

3 priedas. Pagrindinių teisių kontrolinis sąrašas, į kurį reikia atsižvelgti rengiant Komisijos pasiūlymus


Side Bar