Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. dubna 2014

Význam Listiny základních práv EU a její přínos pro občany roste

Ze čtvrté výroční zprávy o uplatňování Listiny základních práv EU, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že Listina nabývá na významu. Soudní dvůr EU se o Listinu stále více opírá ve svých rozhodnutích, zatímco soudci v členských státech jsou si rostoucí měrou vědomi jejího dopadu a hojněji čerpají z judikatury Soudního dvora EU. Evropská komise se ji také snaží postupně uvést do života a činí v tomto směru kroky na podporu a ochranu práv evropských občanů stanovených v Listině. Od roku 2010 používá kontrolní seznam pro základní práva, podle něhož zkoumá u každého legislativního návrhu, zda z tohoto hlediska vyhovuje. Výroční zpráva o uplatňování Listiny sleduje dosažený pokrok a vymezuje problémy. Vyplývá z ní, že Evropská komise staví základní práva do samotného jádra evropských politik.

„Téměř čtyři roky poté, co Evropská komise předložila strategii pro uplatňování Listiny základních práv EU, se nám podařilo posílit kulturu základních práv v institucích EU. Všichni komisaři skládají na Listinu přísahu, kontrolujeme každý evropský legislativní návrh z hlediska jeho souladu s tímto předpisem a evropské a vnitrostátní soudy začínají na Listinu postupně odkazovat ve svých rozsudcích,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Jsem velmi ráda, že je Listina plně funkční a slouží jako skutečná záchranná síť pro občany i jako orientační nástroj pro instituce EU, členské státy i soudy. Doufám, že jednoho dne se jí lidé budou moci přímo dovolávat, aniž by musela existovat jasná vazba s právem EU. Listina by měla být pro Evropu chartou práv.

Dnes vydaná zpráva podává souhrnný přehled toho, jak byla základní práva v EU vloni úspěšně uplatňována. Vyzdvihuje například pokyny, jaké dal Soudní dvůr EU soudcům členských států k uplatňování Listiny při provádění práva EU (hojně diskutovaný rozsudek ve věci Åkerberg proti Franssonovi z roku 2013). Ukazuje též, že práva zakotvená v Listině jsou pečlivě zohledňována institucemi EU při práci na evropské legislativě a jejím schvalování, zatímco členské státy jsou Listinou vázány pouze v případech, kdy provádějí politiku a právo Unie. Zpráva také uvádí příklady, kdy základní práva zakotvená v Listině EU hrála roli v řízeních o nesplnění povinnosti zahájených Komisí proti členskému státu.

Zpráva rovněž dokládá velký zájem občanů o otázky základních práv: v roce 2013 se dotazy občanů vznesené na informační střediska Europe Direct nejčastěji týkaly volného pohybu a bydliště (48 % všech dotazů), spotřebitelských práv (12 %), justiční spolupráce (11 %), občanství (10 %), boje proti diskriminaci a sociálních práv (5 %) a ochrany údajů (4 %) (viz příloha 1).

Dva způsoby, jak prosazovat Listinu v praxi

1. Činnost Komise na podporu Listiny

V případech, kdy má EU pravomoc jednat, může Komise navrhnout právní předpisy EU, které brání práva a zásady obsažené v Listině.

Příklady návrhů Komise v roce 2013:

Pět právních opatření zvyšujících záruky pro občany EU v trestním řízení (IP/13/1157, MEMO/13/1046). Opatření zaručují respektování presumpce neviny u všech podezřelých osob nebo osob obviněných policií a justičními orgány, právo být přítomen při řízení, zvláštní záruky pro děti v trestním řízení a právo na předběžnou právní pomoc již v počátečních fázích řízení, především pro osoby, na které byl vydán evropský zatýkací rozkaz.

Bylo nutné najít rovnováhu mezi již platnými trestněprávními opatřeními (jako např. evropský zatýkací rozkaz) a právními nástroji, které v souladu s Listinou dávají občanům značná práva na obhajobu. Přísné celoevropské normy v oblasti procesních práv a práv obětí jsou zásadní pro posílení vzájemné důvěry v evropském justičním prostoru. V tomto ohledu představuje další milník přijetí směrnice o právu na přístup k obhájci v roce 2013 (IP/13/921).

Integrace Romů je další oblastí, kde EU nadále posiluje ochranu rovných práv a prosazuje přijímání pozitivních opatření. Komise vyhodnotila, jak pokračuje provádění vnitrostátních strategií integrace Romů, a oznámila první výsledky dosažené v 28 zemích EU (IP/14/371). Všechny členské státy se kromě toho zavázaly k usilovnější práci na ekonomické a sociální integraci romských komunit, a to jednomyslným schválením doporučení Rady, které předložila Komise v červnu 2013 (IP/13/1226, IP/13/607).

Příklady opatření k prosazování práva (řízení o nesplnění povinnosti) v roce 2013:

Na základě žaloby podané Komisí přestal být rakouský orgán pro ochranu údajů součástí spolkového kancléřství, má vlastní rozpočet a zaměstnance, a je tedy nezávislý. Maďarsko učinilo v březnu 2013 kroky, aby vyhovělo rozsudku Soudního dvora ve věci nuceného odchodu 274 soudců do předčasného důchodu (MEMO/12/832).

2. Využívání Listiny ze strany soudů

Soudy Evropské unie na Listinu stále více odkazují ve svých rozhodnutích a také podrobněji vyložily její použitelnost. Počet rozhodnutí soudů EU (Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu) citujících Listinu ve zdůvodnění rozsudků se zvýšil z 43 v roce 2011 na 87 v roce 2012. V roce 2013 byla Listina EU citována ve 114 rozhodnutích, což je téměř trojnásobně více než v roce 2011 (viz příloha 2).

Vnitrostátní soudy se rovněž na při adresování otázek Soudnímu dvoru (rozhodnutí o předběžných otázkách) odkazovaly více: v roce 2012 se počet citací zvýšil ve srovnání s rokem 2011 o 65 %, tj. z 27 na 41. V roce 2013 odkázaly soudy na Listinu ve 41 případech, stejně jako v roce 2012.

Nárůst počtu odkazů na Listinu je důležitým krokem na cestě k vytvoření soudržnějšího režimu ochrany základních práv, který při provádění práva EU zaručí ve všech členských státech stejnou úroveň práv a ochrany.

Díky intenzivnější veřejné diskusi o Listině vzrůstá informovanost o tomto právním předpisu. V roce 2013 obdržela Komise od veřejnosti téměř 4 000 dopisů na téma základních práv. Pouhých 31 % z nich se týkalo situací, které byly zcela mimo pravomoci EU (pro srovnání: 69 % v roce 2010 a 42 % v roce 2012). To prokazuje, že snaha Komise o zvyšování informovanosti o tom, jak a kde se Listina uplatňuje, nese ovoce. Komise také obdržela 900 otázek od Evropského parlamentu a zhruba 120 petic.

Zpráva také upozorňuje na pokrok dosažený po přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. V dubnu 2013 byl dokončen návrh dohody o přistoupení EU k této úmluvě, což lze považovat za významný posun v přístupovém procesu. Jako další krok Komise požádala Soudní dvůr o stanovisko k návrhu dohody.

K dnes zveřejněné zprávě je přiložena zpráva o pokroku při provádění evropské strategie v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2013 (viz IP/14/423).

Souvislosti

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, k němuž došlo dne 1. prosince 2009, se Listina základních práv Evropské unie stala právně závaznou. Listina stanoví základní práva, jako je svoboda projevu a ochrana osobních údajů, která vyjadřují společné hodnoty Evropy a její ústavní dědictví.

V říjnu 2010 přijala Komise strategii účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií. Aby zlepšila vyhodnocování dopadů legislativních návrhů na lidská práva, vypracovala kontrolní seznam pro základní práva (příloha 3). Komise se také zavázala, že bude informovat občany o tom, kdy má možnost zasáhnout v otázkách základních práv, a že zveřejní výroční zprávu o pokrocích, kterých se při uplatňování Listiny dosáhlo.

V zájmu zlepšení informovanosti o základních právech a o tom, kde požádat o pomoc, pokud se lidé domnívají, že došlo k jejich porušení, Komise spolupracuje s příslušnými orgány na státní, regionální, místní i unijní úrovni. Praktické informace o posílení práv jednotlivce nyní poskytuje prostřednictvím portálu evropské e-justice a zahájila dialog o vyřizování stížností týkajících se základních práv s veřejnými ochránci práv, subjekty zabývajícími se rovností a orgány pro lidská práva.

Listina je určena především institucím EU. Jejím účelem je doplňovat vnitrostátní systémy, a nikoli je nahrazovat. Členské státy jsou vázány svými vlastními ústavními systémy a základními právy, jež jsou v nich zakotvena. Konkrétní kroky zaměřené na uplatňování Listiny přispěly k tomu, že Komise vždy pamatuje na základní práva při přípravě nové legislativy a politických návrhů. Tento přístup se prolíná celým rozhodovacím procesem EU, a to včetně případů, kdy Evropský parlament a Rada, v níž jsou zastoupeny členské státy, mění návrhy předložené Komisí.

Další informace:

MEMO/14/284

Tiskový materiál: zprávy o základních právech a rovnosti žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Evropská komise – Základní práva:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_cs.htm

Viviane Redingová k základním právům: Od slov k činům:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/factsheets/fundamental_rights_en.pdf

Internetové stránky Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem

PŘÍLOHA

Příloha 1: Dotazy občanů v souvislosti se základními právy

The figures collected by the Europe Direct Contact Centres (EDCC) confirm that there is a high degree of interest among citizens on justice, citizenship and fundamental rights. In 2013, the EDCC replied to 11974 enquiries from citizens on the topics listed above.

Příloha 2: Jak soudy Evropské unie odkazují na Listinu

The European Union Courts have increasingly referred to the Charter in their decisions. The number of decisions of these Courts quoting the Charter in their reasoning developed from 43 in 2011 to 87 in 2012. In 2013, the number of these decisions quoting the Charter amounted to 114, which is almost a triple of the number of cases of 2011.

Příloha 3: Kontrolní seznam pro základní práva, který Komise používá při zkoumání legislativních návrhů


Side Bar