Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 април 2014 г.

Основни права: значението на Хартата на основните права на Европейския съюз нараства, като гражданите се ползват от нея

От публикувания днес от Европейската комисия четвърти годишен доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз става ясно, че значението и важността ѝ продължават да нарастват: Съдът на Европейския съюз все по-често прилага Хартата в решенията си, а националните съдии осъзнават все по-добре въздействието на Хартата и търсят насоки от Съда на Европейския съюз. Европейската комисия също така работи за постепенното утвърждаване на значението на Хартата, като предприема действия за насърчаване и защита на правата на гражданите на ЕС, заложени в нея. От 2010 г. насам Европейската комисия прилага „контролен списък на основните права“ и в резултат на това всяко законодателно предложение е подлагано на преглед, за да се гарантира, че то е издържано от гледна точка на основните права. В годишния доклад относно прилагането на Хартата се проследява постигнатият напредък и се отчитат предизвикателствата и опасенията. От доклада става ясно, че Комисията поставя основните права в центъра на всички политики на ЕС.

„Почти четири години след като Европейската комисия представи стратегията си за прилагането на Хартата на основните права на ЕС, ние успяхме да укрепим културата на зачитане на основните права в институциите на ЕС. Всички комисари полагат клетва, че ще спазват Хартата на основните права, ние проверяваме съответствието на всяко европейско законодателно предложение със стандартите на Хартата, а европейските и националните съдилища постепенно започнаха да използват Хартата като отправна точка при вземане на своите решения“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. Радвам се да видя, че понастоящем Хартата действа пълноценно като истинска „спасителна мрежа“ за гражданите ни и като общ ориентир за институциите на ЕС, държавите членки и съдилищата. Мога да си представя, че един ден гражданите на държавите членки ще могат да се позовават пряко на Хартата — без необходимост от ясна връзка с правото на ЕС. Хартата трябва да представлява за Европа истински собствен Бил за правата.

Публикуваният днес доклад предоставя всеобхватен преглед на прилагането на основните права в ЕС през последната година. В него се подчертават например насоките предоставени на националните съдии от Съда на Европейския съюз относно приложимостта на Хартата при прилагането на правото на ЕС на национално равнище (широко обсъжданото решение по делото Åkerberg Fransson през 2013 г.). В него се посочва как правата, залегнали в Хартата, се вземат внимателно предвид от институциите на ЕС при предлагане и приемане на законодателство на ЕС, а държавите членки са обвързани от Хартата само в случаите, когато прилагат политиките и правото на ЕС на национално равнище. Накрая, в доклада се дават примери за това кога основните права, залегнали в Хартата, са били от значение в производствата за установяване на нарушение, образувани от Комисията срещу държави членки.

От доклада също така става ясно, че гражданите проявяват висок интерес към въпроси, свързани с основните права: през 2013 г. най-често повдиганите въпроси от гражданите в кореспонденцията с центровете за контакт Europe Direct бяха тези, отнасящи се до свободното движение и пребиваване (48 % от общия брой запитвания), правата на потребителите (12 %), съдебното сътрудничество (11 %), гражданството (10 %), борбата срещу дискриминацията и социалните права (5 %) и защитата на данните (4 %) (вж. приложение 1).

Два начина за превръщане на Хартата в реалност

1. Действия на Комисията във връзка с Хартата

Когато ЕС има правомощия за действие, Комисията може да излезе с предложение за законодателство на ЕС, с което се защитават правата и принципите, заложени в Хартата.

Примери за предложения на Комисията през 2013 г. са:

  1. пет правни мерки, целящи засилване на гаранциите за гражданите на ЕС в рамките на наказателното производство (IP/13/1157, MEMO/13/1046). Тук се включват мерки, имащи за цел да се осигури зачитането на презумпцията за невиновност на всички граждани, заподозрени или обвинени от полицията и съдебните органи, и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, да се обезпечи наличието на специални гаранции за децата, срещу които е образувано наказателно производство, и да се гарантира достъп до временна правна помощ в ранните етапи на производството, особено за лицата, срещу които е издадена европейска заповед за арест.

    Необходимо бе да се намери баланс между съществуващите мерки в областта на наказателното право (като например Европейската заповед за арест), и правните инструменти, които предоставят солидни права за защита на гражданите в съответствие с Хартата. Високите общоевропейски стандарти за защита на процесуалните права и правата на жертвите са от ключово значение за укрепване на взаимното доверие в европейското пространство на правосъдие. Друга важна стъпка в това отношение представлява приемането през 2013 г. на директива относно правото на достъп до адвокат (IP/13/921).

  2. Интеграцията на ромите е друга област, в която ЕС продължава да укрепва защитата на равните права и да насърчава приемането на положителни мерки. Комисията направи преглед на напредъка на националните стратегии за интегриране на ромите и отбеляза първите резултати в 28-те държави — членки на ЕС (IP/14/371). Освен това всички държави членки поеха ангажимент да подобрят икономическата и социалната интеграция на ромските общности, като приеха с единодушие препоръка на Съвета по предложение на Комисията от юни 2013 г. (IP/13/1226, IP/13/607).

Сред действията по правоприлагане (производства за установяване на нарушение) през 2013 г. се включват следните примери:

  1. Благодарение на заведеното от нея дело Комисията постигна това австрийският орган за защита на личните данни да не бъде повече част от федералното канцлерство, а да разполага със собствен бюджет и персонал и по този начин да бъде независим; същевременно през март 2013 г. Унгария предприе мерки, за да се съобрази с решението на Съда относно принудителното ранно пенсиониране на 274 съдии (MEMO/12/832).

2. Съдилищата се позовават на Хартата

Съдилищата на Европейския съюз се позоваваха все по-често на Хартата в решенията си и изясниха допълнително нейната приложимост. Броят на решенията на съдилищата на ЕС (Съда, Общия съд и Съда на публичната служба), в чиито мотиви се цитира Хартата, се увеличи от 43 през 2011 г. на 87 през 2012 г. През 2013 г. Хартата на основните права на ЕС бе цитирана в 114 решения, което е почти три пъти повече от броя на случаите през 2011 г. (вж. приложение 2).

По подобен начин националните съдилища също се позоваха все по-често на Хартата, когато отправяха въпроси до Съда (преюдициални запитвания): през 2012 г. броят на тези запитвания нарасна с 65 % в сравнение с 2011 г. — от 27 на 41. През 2013 г. броят на запитванията остана 41, същият като през 2012 г.

Все по-честото позоваване на Хартата е важна стъпка напред към една по-съгласувана система за защита на основните права, която гарантира еднакви права и еднакво ниво на защита на тези права във всички държави членки, когато се прилага правото на ЕС.

Нарастването на броя на публичните позовавания на Хартата доведе до повишаване на осведомеността по отношение на нея: През 2013 г. Комисията е получила близо 4 000 писма от широката общественост по въпроси, свързани с основните права. От тях само 31 % се отнасят до ситуации, които попадат изцяло извън компетентността на ЕС (в сравнение с 69 % през 2010 г. и 42 % през 2012 г.). Това показва, че усилията на Комисията за повишаване на осведомеността за това как и кога се прилага Хартата, дават резултати. Комисията получи също така над 900 въпроса от Европейския парламент и около 120 петиции.

Накрая, в доклада се обръща внимание и на напредъка, постигнат по отношение на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Значителна стъпка в процеса на присъединяване бе направена през април 2013 г. с изготвянето на окончателния вариант на проекта за споразумение за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ. Като следваща стъпка Комисията поиска от Съда да даде своето становище по проекта за споразумение.

Днешният доклад е придружен от доклад за напредъка по изпълнението на Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете през 2013 г. (вж. IP/14/423).

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща. В Хартата са заложени основни права, като например свободата на словото и защитата на личните данни, които са отражение на общите ценности и конституционното наследство на Европа.

През октомври 2010 г. Комисията прие стратегия за гарантиране на ефективното прилагане на Хартата. Тя разработи „Контролен списък на основните права“ (приложение 3), за да засили оценката на въздействието на основните права на своите законодателни предложения. Освен това Комисията се ангажира да информира гражданите за това кога може да се намесва по въпроси, свързани с основните права, и да публикува годишен доклад за прилагането на Хартата, за да следи постигнатия напредък.

Комисията работи заедно със съответните органи на национално, регионално и местно равнище, както и на равнище ЕС, за по-добро информиране на хората за техните основни права и за това към кого да се обърнат за помощ, ако смятат, че техните права са нарушени. Чрез европейския портал за електронно правосъдие Комисията предоставя практическа информация за прилагането на правата на гражданите, а паралелно с това установи диалог с омбудсмани, органи, занимаващи се с въпросите на равното третиране, и институции за защита на правата на човека относно обработването на жалби за нарушаване на основните права.

Хартата се отнася преди всичко за институциите на ЕС. Тя допълва националните системи, но не ги заменя. Държавите членки са обвързани със своите собствени конституционни системи и с основните права, посочени в тях. Конкретните стъпки за изпълнение на Хартата доведоха до възникването на „рефлекс“ за отчитане на основните права, когато Комисията подготвя нови законодателни и стратегически предложения. Този подход е от съществено значение в рамките на целия процес на вземане на решения на ЕС, включително когато Европейският парламент и Съветът, в който са представлявани държавите членки, въвеждат изменения в предложенията, изготвени от Комисията.

За повече информация:

MEMO/14/284

Пакет за медиите: Доклади относно основните права и равенството между половете: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Европейска комисия — основни права:http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_bg.htm

Изказване на заместник-председателя Рединг относно основните права: От думи към дела:http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/factsheets/fundamental_rights_en.pdf

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Следете съобщенията на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1: Запитвания на гражданите, свързани с основните права

The figures collected by the Europe Direct Contact Centres (EDCC) confirm that there is a high degree of interest among citizens on justice, citizenship and fundamental rights. In 2013, the EDCC replied to 11974 enquiries from citizens on the topics listed above.

Приложение 2: Позовавания на Хартата от страна на съдилищата на ЕС

The European Union Courts have increasingly referred to the Charter in their decisions. The number of decisions of these Courts quoting the Charter in their reasoning developed from 43 in 2011 to 87 in 2012. In 2013, the number of these decisions quoting the Charter amounted to 114, which is almost a triple of the number of cases of 2011.

Приложение 3: „Контролен списък на основните права“ за предложения на Комисията


Side Bar