Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 9. aprīlī

Valsts atbalsts — Komisija apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti 2014.-2020. gadam

Eiropas Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem ir apstiprinājusi Latvijas karti reģionālās attīstības atbalsta piešķiršanai 2014.-2020. gadam, balstoties uz jaunajām reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, ko Komisija pieņēma 2013. gada jūnijā (skat. IP/13/569). Jaunajās pamatnostādnēs ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem reģionālās attīstības mērķiem. Pamatnostādņu mērķis ir sekmēt izaugsmi un lielāku kohēziju vienotajā tirgū.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbildīgs par konkurences politiku, Hoakins Almunja sacīja: “Jaunā reģionālā atbalsta karte paredz skaidru regulējumu, kas ļaus Latvijas iestādēm atbalstīt uzņēmumus visā valstī. Tā arī atvieglos no Eiropas struktūrfondiem līdzfinansēto reģionālās attīstības programmu sagatavošanu un īstenošanu.”

Pamatojoties uz Latvijas reģionālā atbalsta karti, visa Latvijas teritorija būs tiesīga pretendēt uz reģionālo atbalstu. Kartē noteikts arī maksimālais atbalsta līmenis (tā dēvētā "atbalsta intensitāte") 35 % apmērā no kopējām ieguldījumu izmaksām lieliem uzņēmumiem, kuri valstī īsteno projektus. Mazo un vidējo uzņēmumu ieguldījumiem minēto procentuālo daļu var palielināt par 10 līdz 20 procentu punktiem. Karte būs spēkā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim.

Reģionālās pamatnostādnes paredz, ka reģioni, kuros IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no ES vidējā rādītāja, ir tiesīgi saņemt reģionālo ieguldījumu atbalstu prioritārā kārtībā, jo reģionālā atbalsta galvenais mērķis ir veicināt mazāk attīstīto reģionu attīstību Eiropā. Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir 55,33 % no ES vidējā rādītāja.

Vispārīga informācija

Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu ieguldījumus jaunās ražošanas iekārtās vai paplašinātu vai modernizētu esošās iekārtas mazāk attīstītajos Eiropas reģionos. Galvenais valsts reģionālā atbalsta mērķis ir atbalstīt ekonomikas attīstību un nodarbinātību. Reģionālajās pamatnostādnēs paredzēti noteikumi, pamatojoties uz kuriem dalībvalstis var izstrādāt nacionālās reģionālā atbalsta kartes periodā, kurā ir spēkā pamatnostādnes (t. i., 2014.-2020. gadā). Šīs kartes nosaka ģeogrāfiskos apgabalus, kuros uzņēmumi var saņemt valsts reģionālo atbalstu, un piemērojamo daļu no ieguldījuma attaisnotajām izmaksām ("atbalsta intensitāti"). Attaisnotās izmaksas ir daļa no ieguldījuma kopējām izmaksām, ko var ņemt vērā, lai aprēķinātu atbalstu.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta c) apakšpunktā ir atļauts valsts reģionālais atbalsts, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību vai konkrētu tautsaimniecības jomu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām interesēm. Reģionālā atbalsta pamatnostādnē tie ir definēti kā kādas dalībvalsts apgabali, kuri ir mazāk attīstīti salīdzinājumā ar ES vidējo vai valsts vidējo attīstības līmeni. Turklāt reģionālā atbalsta pamatnostādnēs ir noteikts, ka mazapdzīvoti apgabali ir tiesīgi saņemt šāda veida atbalstu. Mazapdzīvoti apgabali atkarībā no to atrašanās vietas ir definēti kā apgabali ar mazāk nekā astoņiem iedzīvotājiem uz km² vai mazāk nekā 12,5 iedzīvotājiem uz km². Šādos apgabalos lielu uzņēmumu ieguldījumiem var piešķirt augstākas intensitātes atbalstu (15 % nevis 10 % apmērā, kā tas ir pārējos apgabalos, kuriem piemēro minētos noteikumus). Mazapdzīvotos apgabalos var piešķirt atbalstu arī transporta jomā atšķirībā no citiem apgabaliem, uz ko attiecas 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts. Turklāt reģionālā atbalsta pamatnostādnes paredz iespēju noteikt, ka apgabali, kuros ir sociālekonomiskās problēmas, līdz noteiktai iedzīvotāju īpatsvara robežai ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu. Ja dalībvalsts pilnībā neizmanto šo iedzīvotāju īpatsvara kritēriju šādos apgabalos, ir iespējams paturēt starpību kā iedzīvotāju īpatsvara rezervi. Šādi noteikto iedzīvotāju rezervi var izmantot, lai nākotnē pievienotu jaunus apgabalus minētajā kategorijā.

Šodien pieņemtā lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Valsts atbalsta reģistrā Konkurences ģenerāldirektorāta vietnē ar atsauces numuru SA 38385, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersonas:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Olga Leszczynska-Vargin (+32 229-65520)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar