Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2014

Statligt stöd: Kommissionen godkänner Finlands regionalstödskarta för 2014–2020

EU-kommissionen har i enlighet med EU:s regler om statligt stöd godkänt Finlands karta för beviljande av statligt stöd till regional utveckling för perioden 2014–2020. Kartan baseras på de nya riktlinjerna för regionalstöd som antogs av kommissionen i juni 2013 (se IP/13/569), som fastställer villkoren för när EU-länderna får bevilja företag statligt stöd för regional utveckling. Riktlinjerna syftar till att främja tillväxt och ökad sammanhållning på den inre marknaden.

Finlands nya regionalstödskarta gör det möjligt för nationella och lokala myndigheter att stödja investeringar när det finns ett behov av det, särskilt i glest befolkade områden och områden som genomgår en omfattande strukturomvandling, säger EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia. Detta kommer att bidra till utvecklingen av dessa områden och stödja EU:s sammanhållningspolitiska mål.

På en regionalstödskarta anges vilka regioner i ett EU-land som kan omfattas av nationellt regionalstöd för investeringar enligt EU:s regler för statligt stöd. Där anges de maximala stödnivåerna (den andel av de stödberättigande investeringskostnaderna som kan finansieras) för företag i de stödberättigade områdena. Enligt riktlinjerna kan vissa regioner (t.ex. glest befolkade områden eller andra områden där beviljande av regionalstöd kan motiveras) ha rätt till regionalstöd för att jämna ut regionala skillnader, om de uppfyller vissa villkor avseende taket för den befolkningsmässiga täckningen.

Den nya kartan kommer att gälla mellan den 1 juli 2014 och den 31 december 2020. Den omfattar glesbefolkade regioner som utgör 24,18 % av Finlands befolkning. Finland har också utsett Salo-underregionen som ett område som genomgår en omfattande strukturomvandling med en total befolkning på 64 087 personer eller 1,181 % av den nationella befolkningen. Eftersom Finland hade rätt till ett befolkningstak på 1,85 % enligt den kategorin ger detta en reserv på 0,669 % för att utse andra områden som behöver stöd.

Det maximala stöd som kan beviljas för investeringsprojekt som genomförs av stora företag uppgår till 15 % av de totala investeringskostnaderna i glest befolkade områden och 10 % i Salo-underregionen. För investeringar som görs av små och medelstora företag kan procentsatsen höjas.

Medan den befolkningsmässiga täckningen är lägre än i den föregående regionalstödskartan (med omkring sju procentenheter) har de totala stödnivåerna förblivit desamma, med Salo-underregionen utsedd för första gången. Detta är i linje med målen för de nya riktlinjerna för statligt stöd, som ska fokusera stödet till att stödja missgynnade områden i Europa.

Bakgrund

Riktlinjerna för regionalstöd innehåller reglerna för när EU-länderna kan bevilja företag statligt stöd för investeringar i nya produktionsanläggningar, eller för utbyggnad eller modernisering av befintliga anläggningar, i missgynnade områden i Europa. I förlängningen ska reglerna för statligt regionalstöd främja ekonomisk utveckling och sysselsättning. Riktlinjerna omfattar de bestämmelser som EU-länderna kan ha som underlag när de utarbetar sina regionalstödskartor för riktlinjernas giltighetstid (dvs. 2014–2020). Kartorna visar i vilka geografiska områden som företag kan få statligt regionalstöd och vilken andel av de stödberättigande investeringskostnaderna som kan finansieras (stödnivå). De stödberättigande kostnaderna är den del av de totala investeringskostnaderna som får beaktas för beräkningen av stödet.

Enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget får statligt regionalstöd underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Enligt riktlinjerna för statligt regionalstöd definieras dessa som områden i en medlemsstat som är missgynnade antingen i förhållande till EU-genomsnittet eller i förhållande till det nationella genomsnittet. I riktlinjerna definieras också de glest befolkade områden som är berättigade till denna typ av stöd. Glest befolkade områden definieras som områden med färre än åtta invånare per kvadratkilometer eller färre än 12,5 invånare per kvadratkilometer, beroende på var de är belägna. I sådana områden kan högre stödnivåer beviljas för investeringar som görs av stora företag (15 % i stället för 10 % som i andra områden som är stödberättigade enligt denna bestämmelse). Transportstöd kan beviljas i glest befolkade områden, till skillnad från i andra artikel 107.3 c-områden. Dessutom tillåter riktlinjerna för regionalstöd att områden som står inför socioekonomiska problem blir berättigade till stöd enligt artikel 107.3 c upp till en viss befolkningsmässig täckning. Om en medlemsstat inte gör fullt bruk av den befolkningsmässiga täckningen för dessa områden är det möjligt att behålla skillnaden som en befolkningsreserv. Den befolkningsreserv som därigenom upprättas kan användas för att lägga till nya områden i denna kategori i framtiden.

Den icke-konfidentiella versionen av dagens beslut kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.38359 i registret över statligt stödkonkurrenswebbplatsen när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Olga Leszczynska-Vargin (+32 229 655 20)


Side Bar