Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. huhtikuuta 2014

Suomen aluetukikartta vuosiksi 2014–2020 hyväksytty komissiossa

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla Suomen aluekehitystukien kartan vuosiksi 2014–2020. Kartta perustuu uusiin alueellisia valtiontukia koskeviin suuntaviivoihin, jotka komissio hyväksyi kesäkuussa 2013 (ks. IP/13/569).

Aluetukikartoissa määritellään, mille alueille jäsenvaltiot saavat myöntää kansallista alueellista investointitukea EU:n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisäksi niissä vahvistetaan ns. tuki-intensiteetit eli tukikelpoisilla alueilla toimiville yrityksille myönnettävän tuen enimmäisosuudet hankkeiden kokonaisinvestoinneista.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Joaquín Almunian mukaan valtion ja paikallistason viranomaiset voivat uuden aluetukikartan avulla tukea investointeja siellä, missä se on tarpeen. ”Tukea tarvitaan erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja alueilla, joissa on meneillään huomattavia rakenteellisia muutoksia. Sen avulla voidaan vauhdittaa näiden alueiden kehitystä ja edistää EU:n koheesiopolitiikan tavoitteita”, Almunia totesi.

Aluetuen suuntaviivojen tarkoituksena on edistää kasvua ja lisätä yhteenkuuluvuutta sisämarkkinoilla. Suuntaviivojen mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää tietyillä alueilla tukea alueellisten eroavuuksiensa kaventamiseen. Aluetukea voidaan myöntää esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla tai muilla alueilla, joilla tuen myöntämiselle on perusteet. Tuen väestökattavuuden on kuitenkin pysyttävä asetetuissa rajoissa, eli tukikelpoisten alueiden väkiluku ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta koko maan väkiluvusta.

Uusi kartta on voimassa 1.7.2014–31.12.2020. Se kattaa harvaan asutuilla alueilla 24,18 % Suomen väestöstä. Lisäksi Suomi on nimennyt Salon seutukunnan osa-alueeksi, jolla on käynnissä merkittävä rakennemuutos. Seutukunnan alueella asuu 64 087 henkeä eli 1,181 % Suomen väestöstä. Koska rakennemuutosalueiden enimmäisväestönosuus Suomessa oli 1,85 %, muiden vastaavien tukea tarvitsevien alueiden osuudeksi jää 0,669 %.

Suurten yritysten investointihankkeisiin myönnettävän tuen enimmäisosuus kokonaisinvestointikustannuksista on harvaan asutuilla alueilla 15 % ja Salon seutukunnassa 10 %. Pk-yritysten investointien osalta osuudet voivat olla suurempia.

Väestökattavuus on seitsemisen prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisessä tukikartassa, mutta tuki-intensiteetit ovat pysyneet samoina. Salon seutukunta ei aiemmin kuulunut nimettyihin tukialueisiin. Tämä vastaa uusien aluetukea koskevien suuntaviivojen tavoitteita, joiden mukaan tuki on keskitettävä kaikkein epäedullisimmassa asemassa oleville alueille Euroopassa.

Tausta

Aluetuen suuntaviivoissa vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille valtiontukea uusiin tuotantolaitoksiin tehtäviin investointeihin taikka nykyisten laitosten laajentamiseen tai uudistamiseen heikommassa asemassa olevilla alueilla. Alueellisen valtiontuen perimmäinen tarkoitus on tukea talouskehitystä ja työllisyyttä. Aluetuen suuntaviivoissa on myös säännöt jäsenvaltioiden aluetukikarttojen laatimisesta suuntaviivojen voimassaoloajaksi (2014–2014). Kartoissa yksilöidään, millä maantieteellisillä alueilla toimivat yritykset voivat saada alueellista valtiontukea ja kuinka suuri tuen osuus investointikustannuksista voi olla (”tuki-intensiteetti”). Tukikelpoiset kustannukset ovat se osa investoinnin kokonaiskustannuksista, joka voidaan ottaa huomioon tukimäärää laskettaessa.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen voidaan myöntää tukea, jos se ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Aluetuen suuntaviivoissa nämä alueet määritellään jäsenvaltion alueiksi, jotka ovat epäedullisessa asemassa joko suhteessa EU:n keskiarvoon tai kyseisen jäsenvaltion kansalliseen keskiarvoon. Lisäksi aluetuen suuntaviivoissa määritellään harvaan asutut alueet tukikelpoisiksi tämän tyyppisen tuen yhteydessä. Harvaan asutut alueet on määritelty alueiksi, joilla on sijaintipaikasta riippuen joko alle 8 asukasta neliökilometriä kohti tai vähemmän kuin 12,5 asukasta/km². Tällaisilla alueilla tukea voidaan myöntää enemmän suurten yritysten tekemiin investointeihin (15 % eikä 10 % kuten muilla alueilla, jotka ovat tukikelpoisia tämän säännöksen perusteella). Harvaan asutuilla alueilla voidaan myöntää myös kuljetustukea toisin kuin muilla 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla alueilla. Lisäksi aluetuen suuntaviivoissa mahdollistetaan sosioekonomisista ongelmista kärsivien alueiden määrittäminen alueiksi, jotka voivat saada 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista tukea tiettyyn väestökattavuuteen asti. Jos jäsenvaltio ei hyödynnä väestökattavuutta täysimääräisesti näillä alueilla, väestömäärän erotus on mahdollista sisällyttää ns. väestökattavuusmarginaaliin. Tätä marginaalia voidaan käyttää myöhemmin uusien alueiden lisäämiseksi tähän luokkaan.

Päätöksen julkinen versio on saatavilla tunnuksella SA.38359 valtiontukirekisterissä (State Aid Register) kilpailun pääosaston verkkosivustolla (DG Competition) sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32-2) 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )


Side Bar