Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2014

Europeiska kommissionen föreslår ökat aktieägarengagemang och större inflytande över lönerna i Europas största företag

Europeiska kommissionen har idag antagit åtgärder för att förbättra företagsstyrningen i cirka 10 000 börsnoterade företag i EU. Detta skulle förbättra konkurrenskraften och den långsiktiga hållbarheten för dessa företag. Andra förslag omfattar vidare kostnadseffektiva bolagsrättsliga lösningar för små och medelstora företag med gränsöverskridande verksamhet. Med åtgärdspaketet genomförs viktiga åtgärder som anges i meddelandet av den 27 mars om den europeiska ekonomins långsiktiga finansiering (IP/14/320).

– De senaste åren har gång på gång visat hur kortsiktighet skadar europeiska företag och den europeiska ekonomin, säger Michel Barnier, kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster. En sund företagsstyrning kan bidra till att ändra detta. Dagens förslag kommer att uppmuntra aktieägare att engagera sig mer i de företag som de investerar i och att anlägga ett mer långsiktigt perspektiv på sina investeringar. Detta kräver dock att de har rätt att utöva en verklig kontroll över ledningen, och bland annat har ett bestämmande inflytande över lönerna. Det är också viktigt att prioritera att bolagsrätten erbjuder de europeiska små och medelstora företagen en effektiv ram för deras verksamhet och tillväxt. Europeiska enmansbolag kommer att hjälpa företagarna att minska sina kostnader och organisera sin verksamhet utomlands.

Översyn av direktivet om aktieägares rättigheter

Förslaget om översyn av det befintliga direktivet om aktieägares rättigheter (direktiv 2007/36/EG)) kommer att avhjälpa de brister i företagsstyrningen som avser börsnoterade företag och deras styrelser, aktieägare (institutionella investerare och kapitalförvaltare), mellanhänder och röstningsrådgivare (dvs. företag som tillhandahåller tjänster till aktieägare, särskilt röstningsrådgivning). Som krisen har visat har aktieägarna alltför ofta backat upp förvaltarna i deras överdrivna kortsiktiga risktagande och inte noggrant bevakat de bolag som de investerat i.

Förslagen skulle göra det lättare för aktieägare att utnyttja sina befintliga rättigheter över företag och vid behov stärka dessa rättigheter. Detta skulle garantera att aktieägarna engagerar sig mer och att företagsledningen görs mer ansvarig och agerar i företagets långsiktiga intressen. Ett längre perspektiv skapar bättre verksamhetsvillkor för börsnoterade företag och förbättrar deras konkurrenskraft. Viktiga inslag i förslaget är skärpta krav på insyn för institutionella investerare och kapitalförvaltare om deras strategier för investeringar och engagemang för de bolag som de investerar i samt en ram som gör det lättare att identifiera aktieägare så att de lättare kan utöva sina rättigheter (t.ex. rösträtt), särskilt i gränsöverskridande situationer (44 % av aktieägarna är från ett annat EU-land eller utländska). Röstningsrådgivare måste också bli mer öppna om de metoder som de använder för att utarbeta sina röstningsrekommendationer och om hur de hanterar intressekonflikter.

För första gången skulle det införas en bestämmelse om inflytande över lönen. I dagens läge är kopplingen mellan ledningens lön och resultat otillräcklig, vilket främjar skadliga kortsiktiga tendenser. Förslagen skulle tvinga företagen att lämna tydlig, jämförbar och uttömmande information om sin lönepolitik och hur den tillämpas i praktiken. Det skulle inte finnas någon bindande övre lönegräns på EU-nivå, men varje företag skulle vara skyldigt att utsätta sin lönepolitik för en bindande aktieägaromröstning. Lönepolitiken ska omfatta en övre gräns för ledningens löner. Det ska också förklaras hur lönepolitiken främjar företagets intressen och hållbarhet på lång sikt. Det måste också förklaras hur de anställdas löne- och anställningsvillkor har beaktats vid utarbetandet av lönepolitiken; bland annat ska förhållandet mellan de anställdas och ledningens genomsnittslöner förklaras.

Kommissionens rekommendation om kvaliteten på rapporteringen om företagsstyrningen (”följ eller förklara” -principen)

Rekommendationen syftar till att förbättra börsnoterade företags rapportering av bolagsstyrning mer generellt. Största delen av bestämmelserna om bolagsstyrning är s.k. mjuk lagstiftning och det är därför mycket viktigt att ”följ eller förklara”-metoden, som innebär att ett företag som väljer att avvika från den tillämpliga koden för bolagsstyrning måste motivera avvikelsen, fungerar väl. Denna strategi ger företag stor flexibilitet, eftersom man erkänner att bristande efterlevnad av vissa rekommendationer under vissa omständigheter ligger mer i företagets intresse än att följa koden till hundra procent. Företag som avviker från gällande kod för bolagsstyrning misslyckas dock ofta med att ge en lämplig förklaring till avvikelsen, vilket gör det svårare för investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Syftet med kommissionens rekommendation är att ge vägledning för börsnoterade företag, investerare och andra berörda parter för att förbättra den övergripande kvaliteten på de årsberättelser om bolagsstyrningen som företag offentliggör.

Direktiv om enmansbolag

I dagens läge möter de små och medelstora företagen alltför många hinder som bromsar deras ekonomiska verksamhet på den inre marknaden. Ur bolagsrättslig synpunkt upplever de ofta att det är dyrt och besvärligt att göra affärer över gränserna. Endast ett fåtal små och medelstora företag (2 %) investerar och etablerar dotterbolag utomlands.

Förslaget till direktiv om enmansbolag med begränsat ansvar undanröjer dessa hinder eftersom det innebär att man ställer standardiserade krav på etableringen av företag med en enda aktieägare. Man slipper den mödosamma processen med att registrera dotterbolag och det blir lättare för små och medelstora företag att bedriva verksamhet i hela EU.

Huvudpunkterna i förslaget:

Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning införa enmansbolag med begränsat ansvar som en bolagsform som följer samma regler i hela EU. Bolaget har en gemensam beteckning – Societas Unius Personae (SUP).

Medlemsländerna ska möjliggöra direkt onlineregistrering av SUP-bolag, utan att bolagsstiftaren behöver resa till registreringslandet för den skull.

Förslaget omfattar en mall för bolagsordning som är densamma i hela EU, finns på alla officiella EU-språk och innehåller de element som krävs för att driva ett enmansbolag med begränsat ansvar. Ett minimikapitalkrav på 1 euro för SUP-bolag ska införas.

Fordringsägare ska ges ett adekvat skydd med hjälp av ett balansräkningstest och ett solvensintyg.

Bakgrund

Företagsstyrning och bolagsrätt är en grundförutsättning för att garantera god bolagsstyrning och hållbara bolag på lång sikt, och spelar därför en viktig roll för den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin.

Dessa förslag följer 2012 års handlingsplan för europeisk bolagsrätt och företagsstyrning (IP/12/1340) och meddelandet om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin som offentliggjordes den 27 mars 2014 (IP/14/320).

Se även MEMO/14/274 och MEMO/14/275.

Mer information

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post


Side Bar