Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. apríla 2014

Európska komisia navrhuje posilniť zapojenie akcionárov a zaviesť hlasovanie o odmeňovaní („say on pay“) pre najväčšie európske spoločnosti

Európska komisia dnes prijala opatrenia zamerané na zlepšenie správy a riadenia približne 10 000 spoločností kótovaných na európskych burzách. Takto by sa prispelo ku konkurencieschopnosti a dlhodobej udržateľnosti týchto spoločností. Ďalšie návrhy by mali takisto zabezpečiť nákladovo efektívne riešenia v oblasti práva obchodných spoločností v prospech MSP, ktoré pôsobia cezhranične. Balíkom sa implementujú kľúčové opatrenia stanovené v oznámení o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva z 27. marca (IP/14/320).

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Počas posledných rokov sa opakovane potvrdilo, že krátkodobý prístup škodí európskym spoločnostiam a hospodárstvu. Dobrá správa a riadenie spoločností to môžu pomôcť zmeniť. Dnešné návrhy povzbudia akcionárov, aby sa viac angažovali v spoločnostiach, do ktorých investujú, a zohľadňovali dlhodobejšiu perspektívu svojich investícií. Aby tak mohli urobiť, potrebujú práva na vykonávanie riadnej kontroly nad manažmentom vrátane záväzného hlasu vo veci odmeňovania (pravidlo „say on pay“). Kľúčovou prioritou je z môjho pohľadu aj to, aby právo obchodných spoločností zabezpečilo európskym MSP účinný rámec pre ich pôsobenie a rast. Európska spoločnosť s jediným spoločníkom pomôže podnikateľom znížiť náklady a organizovať ich činnosť v zahraničí.“

Revízia smernice o právach akcionárov

Návrhom na revíziu existujúcej smernice o právach akcionárov (smernica 2007/36/ES) by sa vyriešili nedostatky správy a riadenia spoločností týkajúce sa kótovaných spoločností a ich rád, akcionárov (inštitucionálnych investorov a správcov aktív) sprostredkovateľov a zastupujúcich poradcov (t. j. spoločností, ktoré poskytujú služby akcionárom, najmä poradenstvo v oblasti hlasovania). Kríza poukázala na to, že akcionári príliš často podporovali nadmerné krátkodobé riskovanie zo strany riadiacich pracovníkov a dôkladne nemonitorovali spoločnosti, do ktorých investovali.

Návrhy uľahčia akcionárom uplatňovanie ich existujúcich práv nad spoločnosťami a v prípade potreby ich posilnia. Tým by sa pomohlo zabezpečiť, aby sa akcionári viac angažovali, vo väčšej miere by brali na zodpovednosť manažment spoločnosti a konali by v prospech dlhodobých záujmov spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska sa vytvoria lepšie podmienky pre činnosť kótovaných spoločností a zlepší sa ich konkurencieschopnosť. Hlavné prvky návrhu zahŕňajú prísnejšie požiadavky týkajúce sa transparentnosti v prípade inštitucionálnych investorov a správcov aktív o ich investičných politikách a politikách angažovania sa v rámci spoločností, do ktorých investujú, ako aj rámec na uľahčenie identifikácie akcionárov, aby mohli ľahšie uplatňovať svoje práva (napr. hlasovacie práva), a to najmä v cezhraničných situáciách (odhaduje sa, že 44 % akcionárov pochádza z iného členské štátu EÚ alebo zo zahraničia). Zastupujúci poradcovia by mali byť takisto transparentnejší, pokiaľ ide o metodiky, ktoré využívajú pri svojich odporúčaniach, a o spôsoby riadenia konfliktov záujmov.

Po prvýkrát by sa zaviedlo európske pravidlo týkajúce sa hlasovania o odmeňovaní. V súčasnosti neexistuje dostatočné prepojenie medzi odmenou a výkonnosťou riadiacich pracovníkov, čo vedie ku škodlivým krátkodobým tendenciám. Na základe návrhov by sa spoločnosti zaviazali zverejňovať jasné, porovnateľné a úplné informácie o svojich politikách odmeňovania a ich uplatňovaní v praxi. Na úrovni EÚ by nebol stanovený záväzný strop, pokiaľ ide o odmeňovanie, ale v každej spoločnosti by sa muselo o politike odmeňovania uskutočniť záväzné hlasovanie akcionárov. Politika by musela obsahovať maximálnu úroveň odmeňovania riadiacich pracovníkov. Musela by tiež vysvetliť, ako prispieva k dlhodobým záujmom a udržateľnosti spoločnosti. Mala by tiež vysvetliť, ako sa pri stanovovaní politiky zohľadnili podmienky odmeňovania a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti, ako aj pomer medzi odmenou riadiacich pracovníkov a priemernou odmenou zamestnancov spoločnosti.

Odporúčanie Komisie týkajúce sa kvality výkazníctva o správe a riadení spoločností (zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“)

Cieľom odporúčania je v širšom kontexte zlepšiť výkazníctvo o správe a riadení kótovaných spoločností. Väčšina predpisov týkajúcich sa správy a riadenia spoločností nemá záväzný charakter (tzv. soft law), a preto je dôležité, aby dobre fungoval prístup „dodržiavaj alebo vysvetli“. Na základe tohto prístupu musí spoločnosť, ktorá sa rozhodne odchýliť od uplatniteľného kódexu správy a riadenia spoločností, svoje rozhodnutie zdôvodniť. Tento prístup ponúka spoločnostiam značný stupeň flexibility, keďže uznáva, že za určitých okolností môže nedodržanie niektorých odporúčaní viac zodpovedať záujmom spoločnosti než 100 % dodržiavanie kódexu. Spoločnosti, ktoré sa odchýlia od uplatniteľného kódexu správy a riadenia spoločností, však často svoje správanie dostatočne nevysvetlia, čo sťažuje investorom prijímanie informovaných investičných rozhodnutí.

Cieľom odporúčania Komisie je poskytnúť usmernenie kótovaným spoločnostiam, investorom a iným zainteresovaným stranám v záujme zvýšenia celkovej kvality zverejňovaných vyhlásení o správe a riadení spoločností.

Smernica o spoločnostiach s jediným spoločníkom

V súčasnosti čelia MSP mnohým prekážkam, ktoré obmedzujú ich hospodársku činnosť na jednotnom trhu. Z pohľadu práva obchodných spoločností je pre MSP často nákladné a ťažké podnikať cezhranične. Iba nízky počet MSP (2 %) investuje a zakladá dcérske spoločnosti v zahraničí.

V návrhu smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom sa táto problematika rieši, keďže by sa štandardizovali požiadavky na vytvorenie spoločností s jediným spoločníkom. Odstránil by sa náročný postup registrácie dcérskych spoločností a zjednodušilo by sa pôsobenie MSP v rámci EÚ.

Hlavné prvky návrhu:

Od členských štátov by sa vyžadovalo, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zaviedli právnu formu obchodnej spoločnosti, a to spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom s rovnakými požiadavkami v celej EÚ. Mala by spoločný názov — Societas Unius Personae (SUP).

Povinnosťou členských štátov by bolo umožniť online registráciu SUP bez toho, aby zakladateľ musel na tento účel cestovať do krajiny registrácie.

V návrhu by sa stanovil jednotný vzor pre stanovy spoločnosti, ktorý by bol v celej EÚ rovnaký, dostupný vo všetkých jazykoch EÚ a obsahoval by všetky prvky potrebné na prevádzku spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom. Zaviedla by sa minimálna kapitálová požiadavka pre SUP vo výške 1 EUR.

Test súvahy a vyhlásenie o platobnej schopnosti by zabezpečili náležitú ochranu veriteľov.

Súvislosti

Správa a riadenie spoločností a právo obchodných spoločností sú nevyhnutné na zaistenie toho, aby boli spoločnosti dobre spravované a riadené z dlhodobého hľadiska, a preto zohrávajú dôležitú úlohu v dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva.

Tieto návrhy nadväzujú na Akčný plán: Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností z roku 2012 (IP/12/1340) a na oznámenie o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva, ktoré bolo uverejnené 27. marca 2014 (IP/14/320).

Pozri tiež MEMO/14/274MEMO/14/275.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 4450)

Audrey Augier (+32 2 297 1607)

Carmel Dunne (+32 2 299 8894)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar