Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 april 2014

Europese Commissie stelt voor de betrokkenheid van aandeelhouders te versterken en "say on pay" in te voeren voor de grootste Europese ondernemingen

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen vastgesteld om de corporate governance van circa 10 000 ondernemingen die aan Europese beurzen genoteerd zijn, te versterken. Deze maatregelen zouden het concurrentievermogen en de duurzaamheid van deze ondernemingen helpen verbeteren. Verder zijn er maatregelen voorgesteld om mkb's die grensoverschrijdend actief zijn, binnen het vennootschapsrecht kostenefficiënte oplossingen aan te bieden. Met het maatregelenpakket worden een aantal belangrijke actiepunten die in de mededeling van 27 maart over de langetermijnfinanciering van de Europese economie zijn vermeld, uitgevoerd (IP/14/320).

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en Diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "De afgelopen jaren is keer op keer gebleken hoezeer Europese ondernemingen en de economie door kortetermijndenken worden geschaad. Met een goede corporate governance kan daarin verandering worden gebracht. De voorstellen die vandaag zijn ingediend, moedigen aandeelhouders aan sterker betrokken te zijn bij de ondernemingen waarin zij beleggen, en zich bij hun beleggingen meer te richten op de lange termijn. Daartoe moeten zij naar behoren zeggenschap over het bestuur kunnen uitoefenen, met inbegrip van een bindende "say on pay" (inspraak in het beloningsbeleid). Verder acht ik het van prioritair belang dat het vennootschapsrecht het mkb een efficiënt kader biedt voor hun activiteiten en groei. De Europese eenpersoonsvennootschap zal ondernemers helpen hun kosten terug te dringen en hun buitenlandse activiteiten te organiseren."

Herziening van de richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten

Met het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (Richtlijn 2007/36/EC) worden de corporate governance-gebreken bij beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingsbesturen, aandeelhouders (institutionele beleggers en activabeheerders), tussenpersonen en volmachtadviseurs (d.w.z. bedrijven die diensten, en met name stemadviezen, aan aandeelhouders aanbieden) aangepakt. Zoals de crisis heeft aangetoond, hebben aandeelhouders maar al te vaak het nemen van buitensporige kortetermijnrisico's door bestuurders gesteund en hebben zij de ondernemingen waarin zij belegden niet nauwlettend in het oog gehouden.

Deze voorstellen zorgen er niet alleen voor dat aandeelhouders gemakkelijker gebruik kunnen maken van hun bestaande rechten ten aanzien van ondernemingen, maar ook dat zij deze rechten zo nodig uit kunnen breiden. Hierdoor neemt de betrokkenheid van de aandeelhouders toe, kan het bestuur van de onderneming gemakkelijker ter verantwoording worden geroepen en worden de belangen van de onderneming op lange termijn beter behartigd. Een perspectief op langere termijn schept betere bedrijfsvoorwaarden voor beursgenoteerde ondernemingen en verbetert hun concurrentievermogen. Hoofdpunten van het voorstel zijn strengere transparantievereisten voor institutionele beleggers en activabeheerders wat hun investeringen betreft en hun beleid op het gebied van betrokkenheid bij de ondernemingen waarin zij beleggen, evenals de totstandbrenging van een kader waarmee aandeelhouders eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd zodat zij hun rechten (zoals bijvoorbeeld hun stemrechten) gemakkelijker kunnen uitoefenen, met name in grensoverschrijdende situaties (geraamd wordt dat 44% van de aandeelhouders uit een andere lidstaat of derde land afkomstig zijn). Volmachtadviseurs zouden ook meer transparantie aan de dag moeten leggen ten aanzien van de methoden waarop hun stemadviezen gebaseerd zijn en de wijze waarop zij met belangenconflicten omgaan.

Er zou voor het eerst een Europese "say on pay" worden ingevoerd. Vandaag de dag is er onvoldoende verband tussen de beloning en de prestaties van bestuurders, en dit moedigt schadelijk kortetermijndenken aan. De voorstellen dwingen ondernemingen om duidelijke, vergelijkbare en uitvoerige informatie te verstrekken over hun beloningsbeleid en hoe dit in praktijk is gebracht. Er wordt geen bindende bovengrens vastgesteld voor beloningen in de EU, maar elke onderneming moet haar beloningsbeleid aan een bindende stemming door de aandeelhouders onderwerpen. In dit beleid moet een maximaal beloningsniveau voor bestuurders zijn opgenomen. Ook moet worden toegelicht in hoeverre dit beleid de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de onderneming dient. Voorts zou de onderneming moeten uitleggen hoe de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de onderneming in aanmerking zijn genomen bij de vaststelling van het beleid, waarbij zij ook nader ingaat op de verhouding tussen het loon van de gemiddelde werknemer en de bestuurderssalarissen.

Aanbeveling van de Commissie over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance ("pas toe of leg uit"-beginsel)

Het doel van deze aanbeveling is de rapportage over corporate governance door beursgenoteerde ondernemingen in meer algemene zin te verbeteren. De meeste corporate-governanceregels zijn "zachte wetgeving"; het is daarom van het grootste belang dat de "pas toe of leg uit"-benadering, waarbij een onderneming die van de toepasselijke corporate-governancecode wenst af te wijken hiervoor redenen moet opgeven, goed functioneert. Deze benadering geeft ondernemingen een grote mate van flexibiliteit omdat erkend wordt dat de niet-naleving van sommige aanbevelingen het belang van de onderneming onder bepaalde omstandigheden beter kan dienen dan de volledige inachtneming van de code. Ondernemingen die van de toepasselijke corporate-governancecode afwijken verzuimen echter dikwijls om hiervoor een passende verklaring te geven, wat het voor beleggers moeilijker maakt een oordeelkundig investeringsbesluit te nemen.

De aanbeveling van de Commissie dient als leidraad voor beursgenoteerde ondernemingen, beleggers en andere belanghebbenden ten einde de algehele kwaliteit van de door ondernemingen gepubliceerde corporate-governanceverklaringen te verbeteren.

Richtlijn eenpersoonsvennootschappen

Kleine en middelgrote ondernemingen kampen vandaag de dag met teveel obstakels, waardoor hun economische activiteiten in de interne markt worden belemmerd. Vanuit het oogpunt van het vennootschapsrecht is het voor deze bedrijven vaak kostbaar en moeilijk om grensoverschrijdend zaken te doen. Slechts een klein aantal van deze ondernemingen (2%) investeren in het buitenland en richten buitenlandse dochterondernemingen op.

Het voorstel voor een richtlijn betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid pakt deze obstakels aan door de voorschriften voor de oprichting van ondernemingen met één enkele vennoot te standaardiseren. Hierdoor komt een einde aan de omslachtige registratieprocedure van dochterondernemingen en kunnen mkb's gemakkelijker in de gehele EU opereren.

De belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn:

De lidstaten moeten in hun nationale wetgeving een type eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid opnemen die in de gehele EU aan dezelfde vereisten moeten voldoen. Dit soort vennootschappen zou gemeenschappelijk worden aangeduid met "Societas Unius Personae" (SUP).

De lidstaten worden verplicht rechtstreekse online-registratie van SUP's toe te staan, zonder dat de oprichter van de vennootschap daarvoor naar het land van registratie hoeft te reizen.

Het voorstel omvat modelstatuten die in de gehele EU gelijk zijn, in alle talen van de EU verkrijgbaar zijn en de noodzakelijke elementen bevatten voor het besturen van een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Er zou een minimumkapitaalvereiste van 1 euro voor SUP's worden ingevoerd.

Een toereikende bescherming van crediteuren wordt gewaarborgd door een balanstest en een solvabiliteitsverklaring.

Achtergrond

Corporate governance en vennootschapsrecht zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ondernemingen goed worden bestuurd en op lange termijn duurzaam zijn, en zij spelen daarom een belangrijke rol in de langetermijnfinanciering van de Europese economie.

Deze voorstellen zijn in overeenstemming met het Actieplan “Europees vennootschapsrecht en corporate governance” van 2012 (IP/12/1340) en de Mededeling over de langetermijnfinanciering van de Europese economie die op 27 maart 2014 is gepubliceerd (IP/14/320).

Zie ook MEMO/14/274 en MEMO/14/275.

Voor verdere informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Contactpersonen:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar