Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 9. aprīlī

Eiropas Komisija ierosina stiprināt akcionāru iesaistīšanos un ieviest iespēju izteikt viedokli par atalgojumu Eiropas lielākajos uzņēmumos

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi pasākumus, lai uzlabotu aptuveni 10 000 Eiropas biržu sarakstos iekļautu uzņēmumu korporatīvo pārvaldību. Tas veicinātu šo uzņēmumu konkurētspēju un ilgtermiņa ilgtspēju. Citi priekšlikumi nodrošinātu arī rentablus uzņēmējdarbības tiesību risinājumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas pārrobežu mērogā. Ar pasākumu kopumu tiek īstenotas galvenās darbības, kas noteiktas 27. marta Paziņojumā par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu (IP/14/320).

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Pēdējie gadi atkal un atkal ir parādījuši, kā īstermiņa domāšana kaitē Eiropas uzņēmumiem un ekonomikai. Pareiza korporatīvā pārvaldība var palīdzēt izmainīt šo situāciju. Šodienas priekšlikumi stimulēs akcionārus vairāk iesaistīties uzņēmumos, kuros tie veic ieguldījumus, un nodrošināt savu ieguldījumu ilgtermiņa perspektīvu. Lai to izdarītu, viņiem ir jābūt tiesībām pienācīgi kontrolēt vadību, tostarp saistošai iespējai izteikt viedokli par atalgojumu. Es uzskatu par prioritāti arī to, ka uzņēmējdarbības tiesības Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem piedāvā efektīvu regulējumu to darbībai un izaugsmei. Eiropas viena īpašnieka sabiedrība palīdzēs uzņēmējiem samazināt izmaksas un organizēt savu darbību ārvalstīs.”

Akcionāru tiesību direktīvas pārskatīšana

Priekšlikums pārskatīt spēkā esošo Akcionāru tiesību direktīvu (Direktīva 2007/36/EK) novērstu korporatīvās pārvaldības nepilnības, kas attiecas uz biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem un to valdēm, akcionāriem (institucionāliem ieguldītājiem un aktīvu pārvaldītājiem), starpniekiem un pilnvarotiem padomdevējiem (t. i., uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus akcionāriem, jo īpaši balsošanas konsultācijas). Kā parādīja krīze, akcionāri pārāk bieži atbalstīja vadītāju pārmērīgu īstermiņa riska uzņemšanos un cieši neuzraudzīja uzņēmumus, kuros tie veica ieguldījumus.

Priekšlikumi atvieglotu akcionāriem esošo tiesību izmantošanu attiecībā uz uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā uzlabotu šīs tiesības. Tas palīdzētu nodrošināt akcionāru lielāku iesaistīšanos, labāk noteikt uzņēmuma vadības atbildību un rīkoties uzņēmuma ilgtermiņa interesēs. Ilgtermiņa perspektīva rada labākus darbības apstākļus biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem un uzlabo to konkurētspēju. Galvenie priekšlikuma elementi ir stingrākas pārredzamības prasības institucionālajiem ieguldītājiem un aktīvu pārvaldītājiem attiecībā uz to ieguldījumu un iesaistīšanās politiku uzņēmumos, kuros tie veic ieguldījumus, kā arī regulējums nolūkā atvieglot akcionāru identifikāciju, lai tie varētu vieglāk izmantot savas tiesības (piemēram, balsstiesības), jo īpaši pārrobežu situācijās (44 % akcionāru ir no citas ES dalībvalsts vai ārvalstīm). Pilnvarotajiem padomdevējiem arī būs jākļūst pārredzamākiem attiecībā uz metodēm, ko tie izmanto, lai sagatavotu savus balsošanas ieteikumus, un to, kā tie risina interešu konfliktus.

Pirmo reizi tiks ieviesta Eiropas iespēja izteikt viedokli par atalgojumu. Šodien pastāv nepietiekama saikne starp vadības atalgojumu un darbības rezultātiem, un tas veicina kaitīgas īstermiņa tendences. Priekšlikumi uzliktu pienākumu uzņēmumiem sniegt skaidru, salīdzināmu un visaptverošu informāciju par savu atalgojuma politiku un to, kā tā tikusi īstenota praksē. ES līmenī nebūtu saistoša ierobežojuma atalgojumam, bet katra uzņēmuma atalgojuma politikai tiktu piemērota saistoša akcionāru balsošana. Politikā būtu jāiekļauj vadības atalgojuma maksimāli pieļaujamais līmenis. Tajā būtu arī jāizskaidro, kā tā veicina uzņēmuma ilgtermiņa intereses un ilgtspēju. Tajā būtu arī jāizskaidro, kā tikuši ņemti vērā uzņēmuma darbinieku atalgojuma un nodarbinātības nosacījumi, nosakot politiku, tostarp izskaidrojot attiecību starp darbinieku un vadītāju vidējo atalgojumu.

Komisijas Ieteikums attiecībā uz paziņojumu par korporatīvo pārvaldību (princips „izpildi vai paskaidro”) kvalitāti

Ieteikuma mērķis ir vairāk uzlabot biržas sarakstos iekļauto uzņēmumu paziņojumus par korporatīvo pārvaldību. Lielākoties korporatīvo pārvaldību reglamentē ieteikuma tiesības, un tāpēc ir būtiski, lai labi darbotos pieeja „izpildi vai paskaidro”, kas paredz, ka uzņēmumam, kas vēlas atkāpties no piemērojamā korporatīvās pārvaldības kodeksa, ir jāsniedz šīs atkāpes pamatojums. Šāda pieeja sniedz uzņēmumiem nozīmīgu elastību, jo tā atzīst, ka atsevišķos gadījumos dažu ieteikumu neievērošana varētu labāk atbilst uzņēmuma interesēm nekā kodeksa 100 % ievērošana. Tomēr uzņēmumi, kuri atkāpjas no piemērojamā korporatīvās pārvaldības kodeksa, bieži vien nesniedz atbilstošus paskaidrojumus par atkāpi un tādējādi apgrūtina ieguldītājiem iespēju pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus.

Komisijas ieteikuma mērķis ir sniegt norādes biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem, ieguldītājiem un citām ieinteresētajām personām, lai uzlabotu uzņēmumu publicēto paziņojumu par korporatīvo pārvaldību vispārējo kvalitāti.

Viena īpašnieka sabiedrību direktīva

Mūsdienās MVU saskaras ar pārāk daudziem šķēršļiem, kas kavē to saimniecisko darbību vienotajā tirgū. Raugoties no uzņēmējdarbības tiesību perspektīvas, tie bieži uzskata, ka pārrobežu uzņēmējdarbība ir dārga un sarežģīta. Tikai neliels skaits MVU (2 %) veic ieguldījumus un izveido meitasuzņēmumus ārvalstīs.

Direktīvas priekšlikums par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību novērš šos šķēršļus, jo tas standartizētu prasības, lai izveidotu sabiedrības ar vienu kapitāldaļu turētāju. Tas likvidētu meitasuzņēmumu reģistrācijas apgrūtinošo procesu un atvieglotu MVU darbību Eiropas Savienībā.

Priekšlikuma galvenie elementi

Dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts tiesību aktos uzņēmējdarbības tiesību veidlapa viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, paredzot tādas pašas prasības visā Eiropas Savienībā. Tam būtu kopīgs marķējums — Societas Unius Personae (SUP).

Dalībvalstīm būtu pienākums atļaut SUP tiešu tiešsaistes reģistrāciju bez nepieciešamības dibinātājam šajā nolūkā doties uz reģistrācijas valsti.

Priekšlikums paredzētu paraugu statūtiem, kas būtu vienādi visā Eiropas Savienībā, pieejami visās ES valodās un ietvertu vajadzīgos elementus, lai vadītu viena īpašnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Tiktu ieviesta prasība par SUP minimālo kapitālu EUR 1 apmērā.

Tiktu nodrošināta kreditoru pienācīga aizsardzība, izmantojot bilances pārbaudi un maksātspējas apliecinājumu.

Vispārīga informācija

Korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības tiesības ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ir labi pārvaldīti un ilgtspējīgi ilgtermiņā, un tāpēc tām ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanā.

Šie priekšlikumi ir saskaņā ar 2012. gada rīcības plānu par Eiropas uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo pārvaldību (IP/12/1340) un 2014. gada 27. martā publicēto Paziņojumu par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu (IP/14/320).

Skatīt arī MEMO/14/274 un MEMO/14/275.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e­pastu


Side Bar