Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 9 d.

Europos Komisija siūlo skatinti didžiausių Europos bendrovių akcininkų aktyvumą ir suteikti jiems teisę balsuoti dėl vadovų atlyginimų

Šiandien Europos Komisija patvirtino tam tikras priemones, kurių tikslas – gerinti maždaug 10 000 Europos biržinių bendrovių valdymą. Šios priemonės padėtų didinti tų bendrovių konkurencingumą ir ilgalaikį tvarumą. Taip pat siūloma kitų ekonomiškai efektyvių bendrovių teisės sprendimų tarpvalstybinę veiklą vykdančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Šiuo priemonių rinkiniu įgyvendinami pagrindiniai veiksmai, nustatyti kovo 27 d. Komunikate dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo (IP/14/320).

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier teigė: „Pastaruosius kelerius metus ne kartą matėme, kaip trumparegiškos tendencijos kenkia Europos bendrovėms ir ekonomikai. Patikimas įmonių valdymas gali padėti tai pakeisti. Šiandienos pasiūlymais akcininkai skatinami aktyviau dalyvauti valdant bendroves, į kurias investuoja, ir atsižvelgti į savo investicijos ilgesnio laikotarpio perspektyvą. Kad galėtų tai padaryti, jiems reikia suteikti teises tinkamai kontroliuoti vadovybę, įskaitant privalomo pobūdžio balsavimą dėl vadovų atlyginimų. Vienas iš prioritetų taip pat yra užtikrinti, kad bendrovių teisė būtų veiksmingas Europos mažųjų ir vidutinių įmonių veiklos ir augimo pagrindas. Įteisinus Europos vienanarę bendrovę verslininkams bus lengviau sumažinti išlaidas ir organizuoti veiklą užsienyje.“

Akcininkų teisių direktyvos persvarstymas

Pasiūlymu persvarstyti galiojančią Akcininkų teisių direktyvą (Direktyvą 2007/36/EB) siekiama pašalinti įmonių valdymo trūkumus, susijusius su biržinėmis bendrovėmis ir jų valdybomis, akcininkais (instituciniais investuotojais ir turto valdytojais), tarpininkais ir įgaliotaisiais konsultantais (pvz., įmonėmis, teikiančiomis paslaugas akcininkams, visų pirma konsultuojančiomis dėl balsavimo). Krizė parodė, kad pernelyg dažnai akcininkai pritarė tam, kad vadovai prisiimtų per didelę trumpalaikę riziką, ir atidžiai nestebėjo bendrovių, į kurias investavo.

Įgyvendinus pasiūlymus akcininkams būtų lengviau naudotis jau turimomis teisėmis bendrovių atžvilgiu ir prireikus tas teises sustiprinti. Tai padėtų užtikrinti, kad akcininkai aktyviau dalyvautų valdant bendroves, griežčiau reikalautų bendrovės vadovų atskaitomybės ir veiktų vadovaudamiesi ilgalaikiais bendrovės interesais. Ilgalaikė perspektyva sudaro geresnes biržinių bendrovių veiklos sąlygas ir padidina jų konkurencingumą. Tarp pagrindinių pasiūlymo aspektų – griežtesni skaidrumo reikalavimai instituciniams investuotojams ir turto valdytojams dėl investavimo ir dalyvavimo politikos bendrovių, į kurias investuoja, atžvilgiu, taip pat sistema, kuri sudarytų sąlygas lengviau identifikuoti akcininkus, kad jiems būtų lengviau naudotis savo teisėmis (pvz., balsavimo teisėmis), visų pirma tarpvalstybinės veiklos atveju (44 proc. akcininkų yra iš kitos ES valstybės narės arba kitos užsienio šalies). Įgaliotieji konsultantai taip pat turėtų veikti skaidriau ir atskleisti informaciją apie metodikas, kurias naudoja balsavimo rekomendacijoms rengti, ir apie tai, kaip valdo interesų konfliktus.

Pirmą kartą Europoje akcininkams būtų suteikta teisė balsuoti dėl vadovų atlyginimų. Šiandien sąsaja tarp vadovų atlyginimų ir veiklos rezultatų yra nepakankama, o tai skatina žalingas trumparegiškas tendencijas. Pasiūlymais bendrovės būtų įpareigotos atskleisti aiškią, palyginamą ir išsamią informaciją apie savo atlyginimų politiką ir jos įgyvendinimą praktikoje. ES lygmeniu privalomos viršutinės atlyginimų ribos nebūtų nustatytos, tačiau kiekviena bendrovė savo atlyginimų politiką turėtų pateikti privalomam akcininkų balsavimui. Atlyginimų politikos dokumentuose turėtų būti nustatytas didžiausias vadovų atlyginimas. Juose taip pat reikėtų paaiškinti, kaip ta politika padeda užtikrinti ilgalaikius bendrovės interesus ir tvarumą. Be to, reikėtų paaiškinti, kaip nustatant politiką buvo atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlyginimus ir įdarbinimo sąlygas, ir paaiškinti vidutinio darbuotojų atlyginimo ir vadovų atlyginimo santykį.

Komisijos rekomendacija dėl įmonių valdymo ataskaitų kokybės (principas „laikykis taisyklių arba paaiškink“)

Rekomendacijos tikslas – apskritai gerinti biržinių bendrovių valdymo ataskaitų kokybę. Daugeliu atvejų įmonių valdymas reglamentuojamas privalomos teisinės galios neturinčiais teisės aktais, todėl labai svarbu, kad principas „laikykis taisyklių arba paaiškink“ (pagal kurį bendrovės, kurios nukrypsta nuo taikomo įmonės valdymo kodekso, privalo paaiškinti tokio nukrypimo priežastis) tinkamai veiktų. Toks metodas suteikia bendrovėms nemažai lankstumo, nes jį taikant pripažįstama, kad tam tikromis aplinkybėmis sprendimas nesilaikyti kai kurių rekomendacijų geriau atitinka bendrovės interesus nei visiškas kodekso laikymasis. Tačiau dažnai bendrovės, kurios nukrypsta nuo taikomo įmonės valdymo kodekso, tinkamai nepaaiškina tokio nukrypimo priežasčių, todėl investuotojams sunkiau priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus.

Komisijos rekomendacijos tikslas – pateikti gaires biržinėms bendrovėms, investuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, siekiant apskritai gerinti bendrovių skelbiamų valdymo ataskaitų kokybę.

Vienanarių bendrovių direktyva

Šiandien MVĮ kyla per daug kliūčių, trukdančių jų ekonominei veiklai bendrojoje rinkoje. Bendrovių teisės požiūriu joms dažnai brangu ir sudėtinga vykdyti veiklą tarpvalstybiniu mastu. Labai nedaug MVĮ (tik 2 proc.) investuoja ir steigia patronuojamąsias įmones užsienyje.

Šios problemos sprendžiamos Direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių pasiūlymu: juo siekiama standartizuoti vieną akcininką turinčių bendrovių steigimo reikalavimus. Įgyvendinus pasiūlymą būtų panaikinta sudėtinga patronuojamųjų įmonių registravimo procedūra ir MVĮ būtų lengviau vykdyti veiklą visoje ES.

Svarbiausi pasiūlymo aspektai:

Valstybės narės savo nacionaliniuose teisės aktuose turėtų numatyti vienanarės privačios ribotos atsakomybės bendrovės teisinę formą, kuriai būtų taikomi vienodi reikalavimai visoje ES. Ji būtų bendrai vadinama Societas Unius Personae (SUP).

Valstybės narės turėtų leisti SUP įregistruoti tiesiogiai internetu, kad steigėjui nereikėtų tuo tikslu keliauti į registracijos šalį.

Pasiūlyme numatytas visoje ES vienodas įstatų šablonas, parengtas visomis ES kalbomis, kuriame būtų pateikiami visi būtini elementai, kad vienanarė privati ribotos atsakomybės bendrovė galėtų veikti. Taip pat būtų nustatytas SUP minimalaus kapitalo reikalavimas – 1 EUR.

Tinkama kreditorių apsauga būtų užtikrinta taikant balanso patikrinimą ir mokumo pažymą.

Pagrindiniai faktai

Įmonių valdymas ir bendrovių teisė labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad bendrovės būtų tinkamai valdomos ir tvarios ilguoju laikotarpiu, todėl atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ilgalaikį Europos ekonomikos finansavimą.

Šie pasiūlymai teikiami atsižvelgiant į 2012 m. Europos bendrovių teisės ir įmonių valdymo veiksmų planą (IP/12/1340) ir į 2014 m. kovo 27 d. paskelbtą Komunikatą dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo (IP/14/320).

Taip pat žr. MEMO/14/274 ir MEMO/14/275.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar