Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. április 9.

Az Európai Bizottság javaslatot tett az Európa legnagyobb vállalatainál gyakorolt részvényesi szerepvállalás megerősítésére és a javadalmazásba való beleszólás bevezetésére

Az Európai Bizottság a mai napon intézkedéseket fogadott el mintegy tízezer, az európai tőzsdéken jegyzett vállalkozás vállalatirányításának javítására. Ezek hozzájárulnának e vállalkozások versenyképességéhez és hosszú távú fenntarthatóságához. A Bizottság emellett javaslatot tett arra, hogy a nemzetközi tevékenységet folytató kkv-knak biztosítsanak költséghatékony társasági jogi megoldásokat. Az intézkedéscsomag az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló március 27-i közleményben (IP/14/320) megállapított kulcsfontosságú intézkedések végrehajtását biztosítja.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az elmúlt években minduntalan tapasztalhattuk, milyen káros az európai vállalkozások és a gazdaság számára, ha rövid távon gondolkodunk. Ezen a hatékony vállalatirányítás bevezetésével lehet változtatni. A mai javaslatok arra ösztönzik a részvényeseket, hogy a korábbinál nagyobb szerepet vállaljanak abban a vállalkozásban, amelybe befektetnek, és helyezzék befektetéseiket hosszabb távú perspektívába. Ennek előfeltétele, hogy megfelelő ellenőrzést tudjanak gyakorolni a vezetés felett, így például kötelező erővel meghatározhassák a javadalmazásokat. Kiemelt fontosságúnak tartom továbbá, hogy a társasági jog hatékony keretet biztosítson az európai kkv-k működéséhez és növekedéséhez. Az egyszemélyes európai vállalkozás biztosítja a vállalkozók költségeinek csökkenését, és segít megszervezni külföldi tevékenységeiket.”

A részvényesi jogokról szóló irányelv

A részvényesi jogokról szóló hatályos irányelv (a 2007/36/EK irányelv) felülvizsgálatára irányuló javaslat célja a tőzsdén jegyzett vállalkozásokhoz és azok vezető testületeihez, a részvényesekhez (intézményi befektetőkhöz és eszközkezelőkhöz), a közvetítőkhöz és a részvényesi képviseleti tanácsadókhoz (a részvényeseknek szolgáltatásokat nyújtó, azokat szavazási tanácsokkal ellátó cégekhez) kapcsolódó vállalatirányítási problémák orvoslása. A válság idején például jól látszott, hogy a részvényesek a kelleténél gyakrabban támogatták a vezetőség rövid távú szempontokat előtérbe helyező, kockázatvállaló magatartását, és nem követték kellőképpen figyelemmel a befektetésük tárgyát képező vállalat tevékenységét.

A javaslatok megkönnyítenék a részvényesek számára a vállalatokkal kapcsolatos jelenlegi jogaik gyakorlását, másrészt szükség esetén ki is bővítenék e jogok körét. A részvényesek így komolyabb szerepet vállalhatnának a vállalkozás tevékenységeiben, hatékonyabban el tudnák számoltatni a vállalatvezetést, és döntéseiket a vállalat hosszú távú érdekeit szem előtt tartva hozhatnák meg. A hosszabb távlatokban való gondolkodás javítja a tőzsdén jegyzett vállalkozások működési feltételeit és versenyképességét. A javaslat kulcsfontosságú eleme, hogy szigorúbb átláthatósági követelmények vonatkoznának az intézményi befektetőknek és eszközkezelőknek a befektetésük tárgyát képező vállalkozásoknál gyakorolt befektetési és szerepvállalási politikájára, valamint létrejönne a részvényesek azonosítását megkönnyítő keret, amellyel könnyebben gyakorolhatnák jogaikat (például szavazati jogaikat), különösen ha másik országban kell fellépniük (a részvényesek 44%-a másik uniós tagállamban, illetve az unión kívül él vagy működik). A részvényesi képviseleti tanácsadóknak is átláthatóbbá kell tenniük a szavazási ajánlásaik elkészítésére és az összeférhetetlenségek kezelésére alkalmazott módszereiket.

Első ízben lehetne beleszólni az európai vállalkozásvezetők javadalmazásába. Jelenleg még nem kötődik kellőképpen a vezetők javadalmazása a teljesítményhez, ami rövid távon káros tendenciáknak kedvez. A javaslatok arra köteleznék a vállalkozásokat, hogy egyértelmű, összehasonlítható és átfogó információkat tegyenek közzé javadalmazási politikájukról és annak gyakorlati megvalósításáról. A javadalmazás összegére vonatkozóan nem lenne uniós szintű kötelező felső határ, de minden vállalkozásnak kötelező erejű részvényesi szavazásra kellene bocsátania javadalmazási irányelveit. Ezekben az irányelvekben maximálni kellene a vezetők javadalmazását. Ki kellene továbbá fejteni, hogy az miként járul hozzá a vállalkozás hosszú távú érdekeinek megvalósításához és fenntarthatóságának megőrzéséhez. Ismertetni kellene, hogy az irányelvek meghatározásakor hogyan vették figyelembe a vállalkozás alkalmazottainak javadalmazási és foglalkoztatási körülményeit, így azt is, milyen arányban áll egymással az alkalmazotti átlagjövedelem és a vezetők javadalmazása.

A vállalatirányítási jelentéstétel minőségéről („betart vagy indokol” elv) szóló bizottsági ajánlás

Az ajánlás célja a tőzsdén jegyzett vállalkozások vállalatirányítási jelentéstételének szélesebb körben történő javítása. A vállalatirányítás a legtöbb esetben puha jogon alapul, ezért lényeges, hogy a „betart vagy indokol” elv jól működjön, ami azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás el kíván térni az alkalmazandó vállalatirányítási kódextől, azt meg kell indokolnia. Ez a megközelítés nagymértékű rugalmasságot enged a vállalkozásoknak, mivel elismeri, hogy egyes ajánlások be nem tartása bizonyos körülmények között jobban megfelelhet a vállalkozás érdekeinek, mint ha a kódexet 100%-ban betartanák. Az alkalmazandó vállalatirányítási kódextől eltérő vállalkozások azonban gyakran nem tudják megfelelően megindokolni, miért tesznek így, ezért a befektetők nehezebben tudnak megalapozott döntéseket hozni.

A bizottsági ajánlás célja, hogy iránymutatást adjon a tőzsdén jegyzett vállalatoknak, a befektetőknek és egyéb érdekelt feleknek ahhoz, hogyan javítsák a vállalkozások által közzétett vállalatirányítási nyilatkozatok általános minőségét.

Az egyszemélyes vállalkozásokról szóló irányelv

A kkv-k egységes piacon kifejtett gazdasági tevékenységét jelenleg túl sok akadály nehezíti. A határokon átnyúló üzleti tevékenységet gyakran költségesnek és nehézkesnek találják a társasági jog szempontjából. A kkv-knek nagyon kicsi (2%) az a hányada, amely külföldön fektet be és hoz létre leányvállalatokat.

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló irányelv ezeket az akadályokat bontaná le azzal, hogy egységes követelményeket ír elő az egyetlen részvényessel rendelkező vállalkozások létrehozására. Megszüntetné a kkv-k számára a leányvállalatok bejegyzésének fáradságos eljárását, és megkönnyítené az EU más területein való működésüket.

A javaslat fő elemei:

A tagállamoknak nemzeti jogukban olyan társasági jogi formát kellene előírniuk az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokra, amelyre az egész EU-ban azonos követelmények vonatkoznának. A társaságnak közös elnevezése lenne: Societas Unius Personae (SUP).

A tagállamok kötelesek lennének közvetlen internetes bejegyzést lehetővé tenni a SUP-ok számára anélkül, hogy emiatt az alapítónak a bejegyzési országba kellene utaznia.

A javaslat előírna egy, az egész EU-ban azonos és minden uniós nyelven elérhető alapszabály-mintát, amely tartalmazná az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok működtetéséhez szükséges elemeket. A SUP minimális tőkekövetelménye 1 EUR lenne.

A hitelezők megfelelő védelmét mérlegvizsgálattal és fizetőképességi nyilatkozattal biztosítanák.

Háttér-információk

A vállalatirányítás és a társasági jog alapvető jelentőségű a vállalkozások megfelelő irányításának és hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához, ezért fontos szerepet tölt be az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásában.

Ezek a javaslatok az európai társasági jogról és vállalatirányításról szóló 2012. évi cselekvési tervet (IP/12/1340) és európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló 2014. március 27-i közleményt (IP/14/320) követik.

Lásd még: MEMO/14/274 és MEMO/14/275.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Kapcsolattartás:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben


Side Bar