Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. travnja 2014.

Europska Komisija predlaže jačanje angažmana dioničara i uvođenje prava dioničara na glasanje o nagrađivanju uprave u najvećim društvima u Europi

Europska Komisija danas je donijela mjere za poboljšanje korporativnog upravljanja u otprilike 10 000 društava koja su uvrštena na europske burze. Time bi se pridonijelo konkurentnosti i dugoročnoj održivosti tih društava. Ostalim prijedlozima pružila bi se i troškovno učinkovita trgovačkopravna rješenja za male i srednje poduzetnike koji posluju prekogranično. Paketom mjera provode se ključne mjere utvrđene u Komunikaciji o dugoročnom financiranju europskog gospodarstva od 27. ožujka (IP/14/320).

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je: „Posljednjih se godina iznova stalno pokazivalo da kratkoročnost šteti europskim društvima i gospodarstvu. Dobro korporativno upravljanje moglo bi pomoći da se to promijeni. Današnjim prijedlozima dioničare će se potaknuti da se više angažiraju u društvima u koja ulažu te da svoja ulaganja gledaju dugoročnije. Kako bi to učinili, trebaju imati pravo na odgovarajuću kontrolu nad upravom, uključujući i obvezujuće pravo dioničara na glasanje o nagrađivanju uprave. Osim toga, za mene je prioritet da se pravom trgovačkih društava europskim malim i srednjim poduzetnicima ponudi učinkovit okvir za njihove djelatnosti i rast. Europska društva s jednim članom pomoći će poduzetnicima da smanje troškove i organiziraju svoje aktivnosti u inozemstvu.”

Revizija Direktive o pravima dioničara

Prijedlogom revizije postojeće Direktive o pravima dioničara (Direktiva 2007/36/EZ) riješili bi se nedostaci u korporativnom upravljanju koji se odnose na uvrštena društva i njihove odbore, dioničare (institucionalni ulagatelji i upravitelji imovinom) posrednike i savjetnike opunomoćene za zastupanje (tj. poduzeća koja pružaju usluge dioničarima, osobito savjetovanje o glasanju). Kako je kriza pokazala, dioničari su prečesto podržavali prekomjerno kratkoročno preuzimanje rizika i nisu dovoljno nadzirali poduzeća u koja su ulagali.

Prijedlozima bi se dioničarima olakšalo korištenje njihovih postojećih prava nad društvima te povećala prava tamo gdje je potrebno. To bi pomoglo da se dioničari više angažiraju te da uprava društva ima više odgovornosti i djeluje u dugoročnom interesu društva. Dugoročnijom perspektivom stvaraju se bolji uvjeti poslovanja za uvrštena društva i poboljšava njihova konkurentnost. Ključni elementi prijedloga uključuju strože zahtjeve transparentnosti za institucionalne ulagatelje i upravitelje imovinom u njihovoj politici ulaganja i angažmana u vezi s društvima u koja ulažu te okvir kojim bi se lakše identificirali dioničari tako da lakše ostvaruju svoja prava (npr. prava glasa), osobito u prekograničnim situacijama (procjenjuje se da je 44 % dioničara iz druge države članice EU-a ili druge strane države). Metode koje savjetnici opunomoćeni za zastupanje koriste za pripremu svojih preporuka o glasanju te način na koji upravljaju sukobima interesa bi također trebali biti transparentniji.

Po prvi put uveo bi se europski mehanizam prava dioničara na glasanje o nagrađivanju uprave tzv. say on pay. Današnja povezanost između nagrađivanja uprave i uspješnosti nije dovoljna te se time potiču štetne kratkoročne pojave. Prijedlozima bi se društva obvezalo na objavu jasnih, usporedivih i sveobuhvatnih informacija o politikama nagrađivanja i njihovom provođenju u praksi. Ne bi bilo obvezujućeg ograničenja nagrade na razini EU-a, ali svako društvo moralo bi svoju politiku nagrađivanja staviti na obvezno glasanje dioničara. Politika bi trebala uključivati maksimalan iznos plaća izvršnih direktora. Osim toga, trebao bi se objasniti kako pridonosi dugoročnim interesima i održivosti društva te kako su u obzir uzete plaće i uvjeti rada zaposlenika društva kada se politika donosila, uključujući objašnjenje omjera između prosječne plaće zaposlenika i plaće izvršnih direktora.

Preporuka Komisije za kvalitetu izvješćivanja o korporativnom upravljanju (načelo „poštuj ili objasni”)

Cilj je Preporuke poboljšanje izvješćivanja uvrštenih društava o korporativnom upravljanju u širem smislu. Većinom je korporativno upravljanje u nadležnosti neobvezujućih propisa te je stoga bitno da dobro funkcionira pristup „poštuj ili objasni” kod kojeg društvo koje odabere odstupanje od važećeg kodeksa korporativnog upravljanja mora dati razloge za odstupanje. Ovim pristupom društvima se daje važan stupanj fleksibilnosti jer priznaje da, u određenim okolnostima, nepoštovanje određenih preporuka može više biti u interesu društva nego stopostotno poštovanje kodeksa. Međutim, društva koja odstupaju od važećeg kodeksa korporativnog upravljanja često ne daju odgovarajuće objašnjenje odstupanja čime se ulagateljima otežava informirano donošenje odluka o ulaganju.

Cilj je Preporuka Komisije dati smjernice uvrštenim društvima, ulagateljima i drugim zainteresiranim stranama kako bi se poboljšala ukupna kvaliteta izvješća o korporativnom upravljanju koja društva objavljuju.

Direktiva o društvima s jednim članom

Danas se mali i srednji poduzetnici suočavaju s previše prepreka koje koče njihove gospodarske aktivnosti na jedinstvenom tržištu. S gledišta prava trgovačkih društava prekogranično poslovanje im je često skupo i teško. Tek mali broj malih i srednjih poduzetnika (2 %) ulaže i osniva podružnice u inozemstvu.

Prijedlogom direktive o privatnim društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom prevladavaju se te prepreke te bi se standardizirali zahtjevi za osnivanje društava s jednim dioničarom. Njime bi se ukinuo zahtjevni postupak registriranja podružnica, a malim i srednjim poduzetnicima bilo bi lakše poslovati prekogranično.

Ključni elementi prijedloga:

od država članica tražilo bi se da u svojem nacionalnom zakonodavstvu predvide trgovačkopravni oblik za privatna društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom uz iste zahtjeve u čitavom EU-u, imao bi zajedničku oznaku — Societas Unius Personae (SUP),

države članice bile bi obvezne omogućiti registraciju SUP-ova izravno putem interneta bez potrebe da osnivač u tu svrhu putuje u zemlju registracije,

prijedlogom bi se propisao obrazac statuta koji bi u čitavom EU-u bio jednak, dostupan na svim službenim jezicima EU-a te bi sadržavao elemente potrebne za vođenje privatnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom. Uveo bi se minimalan kapitalni zahtjev od 1 EUR za SUP-ove,

provjerom bilance i potvrdom o solventnosti osigurala bi se primjerena zaštita vjerovnika.

Kontekst

Korporativno upravljanje i pravo trgovačkih društava ključni su da bi se osiguralo dobro upravljanje društvima i dugoročna održivost te stoga imaju važnu ulogu u dugoročnom financiranju europskog gospodarstva.

Ovi su prijedlozi nastavak Akcijskog plana o europskom pravu trgovačkih društava i korporativnom upravljanju iz 2012. (IP/12/1340) i Komunikacije o dugoročnom financiranju europskog gospodarstva objavljene 27. ožujka 2014. (IP/14/320).

Vidi MEMO/14/274 i MEMO/14/275.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar