Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. huhtikuuta 2014

Euroopan komissio haluaa antaa Euroopan suurimpien yhtiöiden osakkeenomistajille valtaa vaikuttaa muun muassa johtajien palkitsemiseen

Euroopan komissio on ehdottanut tänään toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa Euroopan pörsseissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä. Ehdotuksen soveltamisalaan kuuluu noin 10 000 yhtiötä. Toimenpiteillä pyritään edistämään yhtiöiden kilpailukykyä ja pitkän aikavälin kestävyyttä. Muissa samaan pakettiin kuuluvissa ehdotuksissa tarjotaan kustannustehokkaita yhtiöoikeudellisia ratkaisuja pk-yrityksille, jotka harjoittavat liiketoimintaansa yli rajojen. Toimenpidepaketilla toteutetaan keskeisiä toimia, jotka mainitaan 27. maaliskuuta 2014 julkaistussa, Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta käsittelevässä tiedonannossa (IP/14/320).

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan viime vuosina on havaittu toistuvasti, miten lyhytnäköisyys vahingoittaa eurooppalaisia yrityksiä ja koko taloutta. Tämä voidaan korjata järkevillä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmillä", komissaari toteaa ja jatkaa: ”Tänään annettujen ehdotusten tavoitteena on kannustaa osakkeenomistajia vaikuttamaan enemmän yhtiöihin, joihin ne ovat sijoittaneet, ja ottamaan sijoituksissaan huomioon pidemmän aikavälin näkymät. Jotta osakkeenomistajat voisivat toimia tällä tavoin, niillä pitäisi olla oikeudet valvoa yhtiön johtoa, muun muassa äänestää sitovasti yhtiön palkitsemisjärjestelmästä. Lisäksi pidän ensisijaisen tärkeänä sitä, että yhtiöoikeus tarjoaa eurooppalaisille pk-yrityksille toimivat puitteet, jotka tukevat niiden toimintaa ja kasvua. Eurooppalainen yhdenmiehenyhtiö on yhtiömuoto, jonka ansiosta yrittäjien on helpompi organisoida toimintaansa muissa maissa.

Osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin muuttaminen

Osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin (direktiivi 2007/36/EY) muutamisehdotuksessa pyritään korjaamaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien puutteet, jotka liittyvät julkisesti noteerattuihin yhtiöihin, niiden hallituksiin ja hallintoneuvostoihin, osakkeenomistajiin (yhteisösijoittajiin ja omaisuudenhoitajiin), välittäjiin sekä valtakirjaneuvonantajiin (yrityksiin, jotka tarjoavat osakkeenomistajille erilaisia palveluja, erityisesti äänestysneuvontaa). Kuten finanssikriisi on osoittanut, osakkeenomistajat ovat liian usein tukeneet yritysjohdon liiallista lyhyen aikavälin riskinottoa valvomatta riittävästi yhtiöitä, joihin ne ovat sijoittaneet.

Ehdotetuilla muutoksilla helpotettaisiin osakkeenomistajien nykyisten oikeuksien käyttöä yhtiöissä ja lujitettaisiin tarvittaessa näitä oikeuksia. Tämän ansiosta osakkeenomistajat saisivat enemmän vaikutusvaltaa, ja yhtiön johdon olisi toimittava vastuullisemmin yhtiön pitkän aikavälin etujen mukaisesti. Kaukonäköisyys parantaisi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja niiden kilpailukykyä. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä edellyttämällä, että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat antavat enemmän tietoa siitä, millaista sijoituspolitiikkaa ja osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikkaa ne noudattavat sijoittaessaan yhtiöihin. Ehdotuksella pyritään myös helpottamaan osakkeenomistajien tunnistamista, jotta osakkeenomistajat saisivat paremmat mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan. Tämä parantaisi erityisesti ulkomaisten osakkeenomistajien asemaa (44 prosenttia osakkeenomistajista on muista EU:n jäsenvaltioista tai muista maista). Myös valtakirjaneuvonantajien edellytetään ilmoittavan avoimemmin, mitä menetelmiä ne käyttävät valmistellessaan äänestyssuosituksia ja millä tavoin ne hallitsevat eturistiriitoja.

Ehdotuksessa osakkeenomistajille annetaan ensimmäisen kerran Euroopassa oikeus äänestää yhtiön palkitsemisjärjestelmästä. Johtajien palkitseminen ja heidän tuloksensa eivät ole nykyään riittävän vahvasti sidoksissa toisiinsa, mikä kannustaa liialliseen riskinottoon lyhyellä aikavälillä. Ehdotuksen mukaan yhtiöiden olisi julkaistava selkeät, vertailukelpoiset ja kattavat tiedot palkitsemisjärjestelmistään ja niiden täytäntöönpanosta. Palkitsemiselle ei asetettaisi EU:n tasolla pakollista ylärajaa, mutta kunkin yhtiön olisi annettava osakkeenomistajiensa äänestää yhtiön palkitsemisjärjestelmästä ja äänestyksen tulos olisi sitova. Palkitsemisjärjestelmässä olisi ilmoitettava johtajien palkitsemisen enimmäistaso. Lisäksi siinä olisi ilmoitettava, miten järjestelmällä edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä. Siinä olisi kuvattava myös, miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu kyseisessä järjestelmässä huomioon, sekä selvitettävä työntekijöiden ja johdon keskimääräisen palkitsemisen välistä suhdetta.

Komission suositus hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan raportoinnin laadusta (”noudata tai selitä” -periaate)

Komission antaman suosituksen tavoitteena on parantaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa raportointia yleisemmin. Useimmat hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt eivät ole oikeudellisesti sitovia, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää, että ”noudata tai selitä” -periaate toimii hyvin. Tämän periaatteen mukaan yhtiön, joka päättää poiketa siihen sovellettavasta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän säännöstöstä, on perusteltava poikkeamispäätöksensä. Periaate antaa yhtiöille huomattavasti joustovaraa, koska sillä tunnustetaan, että joissakin tilanteissa ei ole yhtiön edun mukaista noudattaa säännöstöä sataprosenttisesti vaan on järkevämpää poiketa tietyistä suosituksista. Usein tilanne on kuitenkin se, että yhtiöt, jotka päättävät poiketa niihin sovellettavasta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän säännöstöstä, eivät perustele poikkeamistaan asianmukaisesti, jolloin sijoittajien on vaikeampi tehdä tietoihin perustuvia sijoituspäätöksiä.

Komission suosituksen tavoitteena on ohjeistaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä, sijoittajia ja muita osapuolia tässä asiassa ja parantaa siten yhtiöiden julkaisemien hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevien selvitysten laatua.

Yhdenmiehenyhtiöitä koskeva direktiivi

Pk-yrityksillä on nykyään vastassaan lukuisia esteitä, jotka haittaavat niiden toimintaa sisämarkkinoilla. Yritykset katsovat usein, että liiketoiminnan harjoittaminen yli rajojen on liian kallista ja hankalaa yhtiöoikeudellisista syistä. Vain pieni osa pk-yrityksistä (2 prosenttia) investoi tytäryhtiöihin ja perustaa niitä muihin maihin.

Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevassa direktiiviehdotuksessa puututaan näihin ongelmiin asettamalla yhdenmukaiset vaatimukset yhden osakkeenomistajan yhtiön perustamiselle. Direktiivillä poistettaisiin raskas tytäryhtiöiden rekisteröimisprosessi ja annettaisiin pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet harjoittaa rajat ylittävää toimintaa EU:ssa.

Ehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössään yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden muodosta, jolle asetettaisiin samat vaatimukset koko EU:ssa. Tällä yhtiömuodolla olisi yhteinen nimi – Societas Unius Personae (SUP).

Jäsenvaltioiden olisi sallittava, että SUP-yhtiön perustaja voi rekisteröidä yhtiönsä suoraan verkossa joutumatta matkustamaan tätä varten rekisteröintimaahan.

Ehdotuksessa esitetään yhtiöjärjestyksen malli, joka olisi samanlainen koko EU:ssa. Malli olisi saatavissa kaikilla EU:n kielillä ja käsittäisi yhdenmiehen rajavastuuyhtiön toiminnan edellyttämät osatekijät. SUP-yhtiöille asetettaisiin 1 euron vähimmäispääomavaatimus.

Velkojia suojattaisiin asianmukaisesti tasetestillä ja vakavaraisuudesta annetulla selvityksellä.

Tausta

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät sekä yhtiöoikeus vaikuttavat olennaisesti yhtiöiden hyvään hallinnointiin ja kestävyyteen pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi niillä on suuri merkitys Euroopan talouden pitkäaikaisen rahoituksen kannalta.

Edellä kuvatut ehdotukset ovat vuonna 2012 julkaistun, eurooppalaista yhtiöoikeutta ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä käsittelevän toimintasuunnitelman (IP/12/1340) sekä 27. maaliskuuta 2014 julkaistun, Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta käsittelevän tiedonannon (IP/14/320) mukaisia.

Katso myös MEMO/14/274 ja MEMO/14/275.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar