Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 april 2014

Hälsovården alltid nära till hands: fullt utnyttjande av m-Hälsans fulla potential

Europeiska kommission lanserar idag ett samråd om #mHealth eller mobil hälsa, med en begäran om hjälp att hitta nya sätt att förbättra EU-invånarnas hälsa och välmående genom att använda mobilutrustning, t.ex. gsm, surfplattor, patientövervakningsanordningar och annan trådlös utrustning.

– Genom m-Hälsan kommer de dyra sjukhusbesöken att minska, medborgarna få hjälp att ta tag i sin egen hälsa och sitt välmående så att tonvikten flyttas från behandling till förebyggande vård, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), med ansvar för den digitala agendan. Den utgör också ett gyllene tillfälle för den blomstrande app-ekonomin och för alla entreprenörer.

– Själv använder jag ett sportarmband för att mäta hur aktiv jag är från dag till dag, så jag är redan ett stort m-hälsofan. Deltag gärna i detta samråd för att hjälpa oss bli världsledande på detta fascinerande område.

– m-Hälsa har en stor potential när det gäller att ge medborgarna chansen att själva sköta sin hälsa och förbli friska längre, att gynna en bättre kvalitet på hälso- och sjukvården för patienterna och bistå sjukvårdspersonalen i sitt arbete, säger EU-kommissionären med ansvar för hälsovårdsfrågor Tonio Borg (@borgton). Därför kan utvecklingen av m-hälsolösningar bidra till moderna, effektiva och hållbara sjuk- och hälsovårdssystem.

Hur kan m-hälsa hjälpa?

Genom att använda m-hälsa görs trefaldiga vinster, eftersom m-hälsotjänster

  1. låter patienten ha kontrollen, vilket ger en större frihet och bidrar till att förebygga hälsoproblem,

  2. bidrar till ett effektivare hälso- och sjukvårdssystem, med en enorm potential för inbesparingar

  3. skapar stora möjligheter för innovativa tjänster, nya företag och app-ekonomin.

Några exempel på m-Hälsa

  1. En app som mäter vitala signaler, t.ex. blodtrycket.

  2. En app som ser till att insulin ges till en diabetiker, genom att överföra kontrollsignaler till pumpen från en mobil plattform.

  3. En app för att påminna patienterna om att de bör ta sin medicin.

  4. En app med motions- och kostrekommendationer för att förbättra användarnas allmänna hälsa och välmående

More graphics on mHealth

De goda nyheterna

De finns redan närmare 100 000 typer av m-hälsa #apps tillgängliga via ett flertal plattformar, t.ex. iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. De tjugo främsta gratis-apparna för sport, motion och hälsa har redan laddats ner 231 miljoner gånger i hela världen. Senast 2017 kommer 3,4 miljarder människor i världen att äga en smarttelefon och hälften av dem kommer att använda m-Hälsoappar. Om dess hela potential kommer att vara utnyttjad 2017, skulle m-Hälsa kunna spara 99 miljarder euro i sjuk- och hälsovårdskostnader i EU. Och med tanke på att paketet En uppkopplad kontinent fick ett positivt mottagande i Europaparlamentet förra veckan har vi tagit ytterligare ett steg närmare skyddet av innovativa tjänster i EU.

Vilka problem återstår ännu?

Vi måste fortfarande lösa vissa problem, t.ex. säkerhetsaspekterna med m-Hälsoappar, oron för hur uppgifterna i apparna kommer att användas, bristen på kompatibilitet mellan olika tillgängliga lösningar och de berördas bristande kunskaper vad gäller gällande bestämmelser för livstils- och välmåendeappar, t.ex. efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna, och huruvida dessa appar är medicinsk utrustning och därför kräver EG-märkning. Det är också viktigt att värna om hälsovårdspersonalens och medborgarnas förtroende och att vi hjälper medborgarna att använda m-hälsotjänsterna effektivt.

Vilka frågor ställs i samrådet?

Konsument- och patientorganisationer, sjuk- och hälsovårdspersonal, offentliga myndigheter, apputvecklare, telekomleverantörer, tillverkare av mobil utrustning, berörda parter och enskilda uppmanas delta i samrådet senast den 3 juli 2014. Här är några exempel på de frågor som ställs

  1. Vilka säkerhets- och prestandakrav bör gälla för livsstils- och välmåendeappar?

  2. Vilka säkerhetsåtgärder skulle kunna skydda hälsouppgifterna i m-hälsosammanhang?

  3. Vilket är det bästa sättet att främja entreprenörsandan vad gäller m-hälsa i Europa?

EU beviljar finansiellt stöd till m-hälsa. Njursviktspatienter kommer t.ex. snart att kunna övervaka sin dialys via sin smarttelefon, appar för stresshantering finns redan och hälso- och sjukvårdspersonal i Graz, Österrike, har förbättrat de interna arbetsrutinerna i hög grad genom ett nytt mobilt system. Mer information finns på MEMO/14/266.

Bakgrund

m-hälsa utgör en ny del i #eHealth @EU_eHealth, där informations- och kommunikationsteknik används för att förbättra hälsoprodukter, -tjänster och -förfaranden. Det är ett lovande område vad gäller att komplettera de traditionella sjuk- och hälsovårdstjänsterna, och utgör därför snarare ett komplement än en ersättning.

I kommissionens Handlingsplanen för e-hälsa 2012-2020 från 2012 erkändes både de befintliga och de potentiella fördelarna med m-hälsoappar, men även de potentiella riskerna med dem, vilket meddelas i grönboken om m-hälsa.

Denna grönbok åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar för att öka intressenternas medvetande om EU-bestämmelserna om dataskydd, medicinsk utrustning (för att hjälpa dem att avgöra huruvida sådan lagsttiftning gäller deras appar eller inte) och konsumentdirektiv.

Delta senast den 3 juli 2014 här , per e-post, eller per post till följande adress:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 - Belgium.

Kommissionen kommer att offentliggöra en sammanfattning av svaren under det fjärde kvartalet 2014; eventuella politiska åtgärder förväntas 2015.

Länkar

Grönbok om e-hälsa

Delta i samrådet

Arbetsdokument om EU:s befintliga regelverk tillämpligt på livsstils- och välmåendeappar

e-hälsa på den digitala agendan

MEMO/14/266 Vad m-hälsa kan göra för dig

vice ordförande Neelie Kroes

Hälsokommissionär Tonio Borg

Kontaktpersoner

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfnl: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar