Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 april 2014

EU stämmer Ryssland för fläskstopp i Världshandelsorganisationen

EU väcker i dag talan i Världshandelsorganisationen (WTO) mot det ryska förbudet mot import av svin, färskt fläsk och vissa produkter av svin från EU.

I slutet av januari 2014 stängde Ryssland sin marknad för EU och stoppade därmed nästan 25 % av EU:s totala fläskexport. Det ryska beslutet byggde på fyra isolerade fall av afrikansk svinpest hos vildsvin vid Litauens och Polens gränser till Vitryssland.

Fläskstoppet har orsakat allvarliga förluster för EU:s jordbruk. Bilaterala samtal med den ryska regeringen har hittills varit resultatlösa. Eftersom ingen lösning tycks vara i sikte, har EU beslutat att använda sig av Världshandelsorganisationens tvislösning och be om formellt samråd med Ryssland.

– Rysslands totalförbud mot europeiskt fläsk är uppenbart oproportionerligt och strider mot Världshandelsorganisationens regler. Det handlade om ett mycket begränsat fall av några infekterade vildsvin vid gränsen till Vitryssland, som genast åtgärdades av de ansvariga myndigheterna i EU. Efter flera veckors förhandlingar med våra ryska kolleger för att försöka lösa frågan, har vi inte gjort några framsteg alls. EU försvarar sina fläskproducenter, och har i den här frågan inget annat val än att ta upp ärendet i Världshandelsorganisationen, säger handelskommissionär Karel De Gucht.

– Trots intensiva förhandlingar avvisar Ryssland vårt förslag om regionindelning, som skulle möjliggöra all svinexport utom från det drabbade området. EU-kommissionen har infört en rad kontroller för att bekämpa det virus som orsakar afrikansk svinpest, som med största sannolikhet kommer från Ryssland, och det är helt i enlighet med Världshandelsorganisationens principer. Ryssland fortsätter dock att helt förbjuda all fläskimport från EU. Detta orimliga förbud drabbar den europeiska svinnäringen hårt och får inte stå oemotsagt, säger hälsokommissionär Tonio Borg.

När Ryssland gick med i Världshandelsorganisationen 2012 åtog man sig att se till att åtgärder till skydd för djurens liv och hälsa är vetenskapligt grundade, inte hindrar handeln mer än nödvändigt och tillämpas utan diskriminering mellan importörer och inhemska producenter.

Ryssland har dock godtagit import från Vitryssland och tills nyligen från Ukraina, trots att det har anmälts fall av afrikansk svinpest i de länderna. Trots de utbrott av sjukdomen som skett många gånger i Ryssland stängde man inte heller hela den ryska marknaden för inhemska produkter. Att stoppa import från sjukdomsfria EU-regioner och behandla EU-produkter annorlunda än andra importerade produkter eller ryska produkter kan inte gärna betraktas som annat än ett exempel på dubbelmoral från Rysslands sida.

I och med att EU begär samråd inleds en tvist formellt inom Världshandelsorganisationen. Samrådet ger EU och Ryssland tillfälle att diskutera frågan och göra upp i godo. Om det inte ger resultat inom 60 dagar kan EU be Världshandelsorganisationen tillsätta en panel för att avgöra om Rysslands förbud är lagligt.

Bakgrund

Fakta om handeln

EU:s fläskexport till Ryssland var 2013 värd 1,4 miljarder euro, omkring 25 % av EU:s totala fläskexport. Förbudet drabbar EU:s svinnäring hårt genom att priserna sjunker och det blir överskott på fläsk på marknaden i EU. Ryssland är EU:s tredje största handelspartner, och EU är Rysslands största exportmarknad. EU exporterade 2013 varor för 123 miljarder euro till Ryssland, och importerade varor för 232 miljarder euro. Den ryska exporten till EU är främst råvaror (80 %), medan EU:s export till Ryssland främst består av fordon, läkemedel, maskiner och transportutrustning, men även jordbruksprodukter.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virusburen, dödlig infektionssjukdom hos svin som inte är farlig för människor eller andra djur. Den virusstam som påträffats i de fyra vildsvinen stämmer överens med den virusstam som är vanlig i Ryssland. Det ryska importstoppet från områden i EU som är fria från sjukdomen kontrasterar tydlig med läget i Ryssland: sedan 2007 har Ryssland anmält omkring 600 fall av afrikansk svinpest hos vildsvin och nära 400 utbrott hos tamsvin på gårdar. Det råder alltså knappast något tvivel om att sjukdomen har spridits från Ryssland till Vitryssland och därifrån till EU. EU uppmanar Ryssland att skyndsamt öka sina inhemska satsningar på att utrota och bekämpa afrikansk svinpest och häva sitt ogrundade handelsförbud mot sjukdomsfria områden i EU.

Mer information

Tvistlösning i Världshandelsorganisationen:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Förhållanden med Ryssland:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

EU:s fläskmarknad:

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

EU:s åtgärder mot afrikansk svinpest:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Tim Peter (+32 2 298 94 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

För allmänheten: Europa direkt, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar