Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. april 2014

EU udfordrer Rusland i WTO om importforbud for svin

EU indbragte i dag det russiske forbud mod import af svin, fersk svinekød og visse svineprodukter fra EU for Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Rusland lukkede sit marked for EU – og skar dermed næsten 25 % af EU's samlede eksport – i slutningen af januar 2014. Beslutningen byggede på fire isolerede tilfælde af afrikansk svinepest (ASF) i vildsvinebestanden ved Litauens og Polens grænser til Hviderusland.

Importforbuddet har betydet store tab for EU's landbrugssektor. Bilaterale forhandlinger med Moskva har indtil videre ikke ført til noget resultat. Da der ikke synes at være udsigt til nogen løsning, har EU besluttet at ty til WTO's tvistbilæggelsesprocedure ved at anmode om formelle konsultationer med Rusland.

"Ruslands totalforbud mod europæiske svin er klart ude af proportioner og strider mod WTO's regler. Dette var et meget lille tilfælde af nogle få inficerede vildsvin ved grænserne til Hviderusland, som straks blev inddæmmet af de relevante europæiske myndigheder. Efter flere ugers samtaler med vore russiske partnere for at løse dette problem er der absolut ingen fremskridt sket. Europa ønsker at forsvare sine svineproducenter og har derfor ikke længere noget andet valg end at fortsætte sagen i WTO", siger EU's handelskommissær Karel De Gucht.

Sundhedskommissær Tonio Borg, udtaler: "Trods intense forhandlinger fortsætter vore russiske partnere med at afvise vores forslag om regional afgrænsning, som ville muliggøre svineeksport fra alle andre områder end det ramte. Kommissionen har iværksat en række bekæmpelsesforanstaltninger for at inddæmme ASF-virusset – som højst sandsynligt stammer fra Rusland selv -, hvilket er i overensstemmelse med WTO's principper. Rusland fortsætter derimod med at anvende et totalforbud mod svineeksporten fra EU. Dette uforholdsmæssige indgreb har stor økonomisk betydning for europæisk svineindustri og kalder på et modtræk."

Efter sin tilslutning til WTO i 2012 forpligtede Rusland sig til at sikre, at dets foranstaltninger til beskyttelse af dyreliv og sundhed er forankret videnskabeligt, ikke begrænser samhandelen mere end højst nødvendigt og anvendes uden at diskriminere landets forskellige handelspartnere og indenlandske producenter.

Imidlertid accepterer Rusland for eksempel import fra Hviderusland og indtil for nylig Ukraine trods anmeldte tilfælde af afrikansk svinepest i disse lande. Det lukkede heller ikke hele sit hjemmemarked for alle indenlandske produkter trods talrige udbrud af sygdommen i Rusland. Ved at forbyde import fra regioner i EU, som ikke er ramt af sygdommen, kan Rusland derfor siges at operere med dobbelte standarder og behandle produkter fra EU anderledes end hjemmeproduktionen og varer fra andre handelspartnere.

Ved at anmode om konsultationer indleder EU formelt en tvist i WTO. Konsultationerne giver EU og Rusland mulighed for at drøfte sagen og finde en tilfredsstillende løsning uden at anlægge sag. Hvis ikke konsultationerne fører til en tilfredsstillende løsning inden for 60 dage, kan EU anmode WTO om nedsættelse af et panel til at træffe afgørelse om lovligheden af Ruslands foranstaltning.

Baggrund

Samhandelen i tal og fakta

I 2013 nåede værdien af EU's svineeksport til Rusland op på 1,4 mia. EUR, hvilket svarede til ca. 25 % af den samlede EU-eksport. Forbuddet har alvorlige følger for EU's svineindustri med prisfald og overudbud af svin i EU til følge. Rusland er EU's tredjestørste handelspartner og EU er Ruslands største eksportmarked. I 2013 eksporterede EU for 123 mia. EUR varer til Rusland og importerede for 232 mia. EUR. Mens Ruslands eksport til EU primært består af råmaterialer (80 %), udgør køretøjer, medicin, maskiner og transportudstyr, men også landbrugsprodukter, hovedparten af eksporten fra EU til Rusland.

Afrikansk svinepest

Den afrikanske svinepest-virus er en dødelig smitsom sygdom hos svin, som er uskadelig for mennesker eller andre dyr. Virusstammen, som blev fundet hos de fire vildsvin, svarer til den stamme, som er fremherskende i Rusland. Det russiske importforbud, som omfatter områder i EU, der ikke er ramt af sygdommen, står i skærende kontrast til den indenlandske situation i Rusland. Siden 2007 har Rusland anmeldt omkring 600 tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin og omtrent 400 udbrud hos indenlandske besætninger. På denne baggrund er der næppe tvivl om, at sygdommen har spredt sig fra Rusland til Hviderusland og derfra videre til EU. EU opfordrer Rusland til omgående at øge de indenlandske bestræbelser på at udrydde og bekæmpe ASF og til at hæve sit uberettigede handelsforbud over for ikke-ramte områder i EU.

Yderligere oplysninger:

Tvistbilæggelse i WTO:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Forbindelserne med Rusland:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

Svinemarkedet i EU:

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

EU's foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Henvendelser fra pressen:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Tim PETER (+32 2 29 89419)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail


Side Bar