Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2014

EU-kommissionen föreslår nytt EU-forum mot odeklarerat arbete

EU-kommissionen föreslår i dag ett europeiskt forum där EU-länderna tillsammans kan ta krafttag mot odeklarerat arbete. Forumet ska bestå av olika tillsynsorgan i EU-länderna som redan motverkar odeklarerat arbete – ett fenomen som har en mycket skadlig inverkan på arbetsvillkor, konkurrensvillkor och statsbudgetar.

– Odeklarerat arbete leder till att arbetstagarna går miste om sociala förmåner och till att deras hälsa och säkerhet i arbetet äventyras. Det leder också till försämrade arbetsnormer. Odeklarerat arbete innebär dessutom att företagen inte konkurrerar på lika villkor och undergräver de offentliga finanserna och de sociala trygghetssystemens långsiktiga stabilitet. Det förlorar alla på. Därför vill kommissionen hjälpa EU-länderna att motarbeta problemet och på detta sätt skydda arbetstagarna, skapa rättvisa verksamhetsförutsättningar för företagen och trygga skatteintäkterna, säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor.

I det nya forumet ska alla tillsynsmyndigheter som motverkar odeklarerat arbete delta, bl.a. arbetsmiljöinspektioner, skattemyndigheter och migrationsmyndigheter. Även andra berörda parter, t.ex. arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på EU-nivå, kommer att medverka. Utgångspunkten för förslaget är att alla EU-länder kommer att delta i forumet, eftersom odeklarerat arbete förekommer i alla länder och eftersom det krävs att de alla engagerar sig för att man ska kunna komma till rätta med gränsöverskridande problem.

Forumet kommer att fylla ett tomrum i EU. Hittills har odeklarerat arbete bara diskuterats sporadiskt och utan samordning i olika kommittéer och arbetsgrupper. Forumet kommer att möjliggöra ett bättre samarbete mellan de instanser som arbetar med frågan på gräsrotsnivå varje dag.

Det nya forumet har följande syften:

Ge experter möjlighet att utbyta information och erfarenheter så att de begränsade kontaktytor som finns i dag kan breddas.

Utforska de verktyg som finns dels i EU-länderna, dels på EU-nivå för att hantera gemensamma problem, t.ex. det relaterade fenomenet falskt egenföretagande och odeklarerat arbete i underleverantörskedjor.

Behandla gränsöverskridande aspekter, t.ex. utreda sätt att förbättra nationella myndigheters utbyte av uppgifter.

Stärka det operativa samarbetet, t.ex. gemensam utbildning, utbyte av personal och gemensamma inspektioner.

Ta fram gemensamma principer och riktlinjer för inspektioner som syftar till att motverka odeklarerat arbete.

Öka medvetenheten om problemet genom gemensamma insatser som europeiska kampanjer och regionala eller EU-omfattande strategier.

Förslaget till beslut om inrättande av ett europeiskt forum kommer nu att gå vidare till Europaparlamentet och rådet, så att de kan behandla det.

Bakgrund

Odeklarerat arbete definieras som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”. Fenomenet uppmärksammas i den europeiska sysselsättningsstrategin och har sedan 2001 ingått i sysselsättningsriktlinjerna för EU-länderna. I en Eurobarometerundersökning som utfördes 2013 medgav ungefär en av tio i EU (11 %) att de i fjol köpte varor eller tjänster som producerats med hjälp av odeklarerat arbete, medan 4 % erkände att de själva har fått betalt för arbete men inte deklarerat det (IP/14/298). Undersökningen visade att odeklarerat arbete förekommer i en rad olika sektorer, och att det finns betydande skillnader mellan EU-länderna.

I sysselsättningspaketet från april 2012 konstaterades det att arbetslösheten skulle minska om informellt eller odeklarerat arbete omvandlades till reguljär sysselsättning. Ett aktivare samarbete mellan EU-länderna efterlystes också.

I mitten av 2013 höll kommissionen ett första samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå om eventuella framtida EU-åtgärder för att öka samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter (IP/13/650). Detta följdes av ett andra samråd i början av 2014. I båda samråden framhöll arbetsmarknadens parter att EU-insatser skulle skapa ett mervärde jämfört med nationella insatser.

I Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2014 uppmanas till ökat samarbete och förstärkta arbetsmiljöinspektioner för att motverka odeklarerat arbete.

Ytterligare information

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

Eurobarometer om odeklarerat arbete i EU

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Frågor från allmänheten: Europa Direkt tfn00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar