Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. aprila 2014

Evropska komisija: nova platforma za izboljšanje preprečevanja in odvračanja od dela na črno

Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev evropske platforme za izboljšanje sodelovanja na ravni EU za učinkovitejše preprečevanje in odvračanje od dela na črno. Delo na črno negativno vpliva na delovne pogoje, pošteno konkurenco in javne proračune, zato naj bi platforma povezala različne nacionalne izvršilne organe, ki sodelujejo pri preprečevanju tega pojava.

„Pri delu na črno delavci niso deležni socialnega varstva, prav tako pa trpijo njihovo zdravje, varnost in delovni standardi. Ogroženi sta tudi poštena konkurenca za podjetja ter vzdržnost javnih financ in sistemov socialne varnosti. Na koncu smo vsi na slabšem. Zato se je Komisija v celoti zavezala podpirati države članice pri preprečevanju tega škodljivega pojava, da bomo lahko zaščitili delavce, enake konkurenčne pogoje za podjetja in davčne prihodke,“ je povedal evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor.

Nova platforma naj bi povezala izvršilne organe, ki sodelujejo pri preprečevanju dela na črno, kot so inšpektorati za delo in socialno varnost ter davčni in migracijski organi, ter druge deležnike, kot so predstavniki delodajalcev in delavcev na ravni EU. Po predlogu naj bi bile članice platforme vse države članice, saj delo na črno zadeva celotno EU, za reševanje čezmejnih težav pa je ključnega pomena sodelovanje vseh.

Platforma naj bi zapolnila vrzel na ravni EU, saj se je do zdaj o delu na črno razpravljalo le občasno in na neusklajen način v različnih odborih in delovnih skupinah. Omogočila bi učinkovitejše sodelovanje med tistimi, ki se na terenu vsak dan ukvarjajo z delom na črno.

Na novi platformi naj bi:

zagotovili forum, na katerem bi si strokovnjaki lahko izmenjevali dobre prakse in tako pridobili nove stike,

iskali orodja na nacionalni ravni in ravni EU za reševanje skupnih težav, kot sta navidezna samozaposlitev in delo na črno v podizvajalskih verigah,

reševali čezmejne vidike dela na črno, na primer s preučevanjem načinov za boljšo izmenjavo podatkov med nacionalnimi upravami,

okrepili operativno sodelovanje, kot so skupna usposabljanja, izmenjava osebja in skupni pregledi,

razvili skupna načela in smernice za preglede za preprečevanje dela na črno,

povečali ozaveščenost o problemu z izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so evropske kampanje, in sprejeli strategije na regionalni ravni ali na ravni EU.

Predlog za sklep o vzpostavitvi evropske platforme bo zdaj za sprejetje predložen Evropskemu parlamentu in Svetu.

Ozadje

Delo na črno je opredeljeno kot vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim organom, pri čemer je treba upoštevati razlike v zakonski ureditvi posameznih držav članic. Ta pojem je bil vključen v evropsko strategijo zaposlovanja in se od leta 2001 obravnava v okviru smernic za zaposlovanje za države članice. V študiji Eurobarometer iz leta 2013 je približno desetina Evropejcev (11 %) priznala, da so v preteklem letu plačali za blago ali storitve, ki so vključevale delo na črno, 4 % pa jih je priznalo, da so opravljali delo na črno (IP/14/298). Študija je pokazala, da se delo na črno pojavlja v najrazličnejših sektorjih in da so med državami članicami velike razlike.

V svežnju o zaposlovanju iz aprila 2012 je bilo poudarjeno, da bi prehod z neformalnega dela ali dela na črno na redne oblike zaposlitve lahko pomagal zmanjšati brezposelnost ter da je potrebno boljše sodelovanje med državami članicami.

Sredi leta 2013 je Komisija izvedla prvo fazo posvetovanja s predstavniki delavcev in delodajalcev na ravni EU o možnih prihodnjih ukrepih EU za okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi izvršilnimi organi (IP/13/650). Temu je sledila druga faza posvetovanja na začetku leta 2014. Pri obeh so socialni partnerji menili, da bo ukrepanje na ravni EU prineslo dodano vrednost prizadevanjem na nacionalni ravni.

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. januarja 2014 pozval k tesnejšemu sodelovanju in krepitvi inšpektoratov za delo za boj proti delu na črno.

Več informacij

Članek na spletišču GD za zaposlovanje

Eurobarometer „Delo na črno v EU“ („Undeclared work in the EU“)

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Za javnost: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e–pošta


Side Bar