Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. apríla 2014

Nelegálna práca: Komisia navrhuje novú platformu na riešenie otázky nelegálnej práce

Európska komisia dnes navrhla vytvorenie európskej platformy na zlepšenie spolupráce na úrovni EÚ v záujme efektívnejšej prevencie nelegálnej práce a odrádzania od nej. Platforma spojí viaceré vnútroštátne orgány na presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa boja proti nelegálnej práci. Ide o fenomén, ktorý vážne poškodzuje pracovné podmienky, spravodlivú hospodársku súťaž a verejné rozpočty.

Nelegálna práca oberá pracovníkov o sociálnu ochranu, ohrozuje ich zdravie a bezpečnosť a zhoršuje pracovné podmienky. Zároveň poškodzuje spravodlivú hospodársku súťaž podnikov a ohrozuje udržateľnosť verejných financií a systémov sociálneho zabezpečenia. V konečnom dôsledku strácame všetci. Preto je Komisia pevne odhodlaná podporiť členské štáty v boji proti tomuto nešváru v záujme ochrany pracovníkov, nastavenia rovnakých podmienok pre podniky a ochrany daňových príjmov“, uviedol v tejto súvislosti komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Nová platforma spojí všetky orgány na presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa boja proti nelegálnej práci, ako sú inšpektoráty práce a sociálneho zabezpečenia, daňové a migračné orgány, ako aj ďalšie zainteresované strany, napríklad zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov. V návrhu sa predpokladá, že členmi platformy budú všetky členské štáty, pretože nelegálna práca sa týka všetkých a na riešenie cezhraničných situácií je nevyhnutné spoločné zapojenie všetkých krajín EÚ.

Platforma vyplní vákuum na úrovni EÚ, kde sa doteraz o nelegálnej práci diskutovalo len sporadicky a nekoordinovane v rôznych výboroch a pracovných skupinách. Zefektívni spoluprácu medzi tými, ktorí riešia problém nelegálnej práce prakticky každodenne.

Nová platforma umožní:

vytvoriť fórum, na ktorom si odborníci budú môcť vymieňať informácie a najlepšie postupy, čím sa rozšíria doteraz obmedzené kontakty,

preskúmať vnútroštátne nástroje a nástroje EÚ na riešenie spoločných problémov, akými sú napríklad existencia nepravých živnostníkov a  nelegálnej práce v rámci subdodávateľských reťazcov,

riešiť cezhraničné aspekty, napríklad skúmať možnosti zlepšenia výmeny údajov medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi,

posilniť operatívnu spoluprácu, napríklad vo forme spoločných školení, výmen pracovníkov a spoločných inšpekcií,

vypracovať spoločné princípy a pokyny pre inšpekcie zamerané na boj proti nelegálnej práci,

zvýšiť informovanosť prostredníctvom spoločných činností, ako sú európske kampane, a prijímať regionálne stratégie alebo stratégie na úrovni EÚ.

Návrh rozhodnutia o ustanovení európskej platformy sa teraz zašle na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

Súvislosti

Nelegálna práca je vymedzená ako platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným úradom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačných systémoch členských štátov. Tento pojem bol začlenený do európskej stratégie zamestnanosti a od roku 2001 sa uvádza v usmerneniach politík zamestnanosti pre členské štáty. Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v roku 2013, približne každý desiaty Európan (11 %) pripustil, že si v predchádzajúcom roku zakúpil tovar alebo služby, ktorých súčasťou bola nelegálna práca, pričom 4 % uviedli, že nelegálnu prácu sami vykonávali (IP/14/298). Prieskum odrážal výskyt tohto javu v širokej škále odvetví a tiež značné rozdiely medzi členskými štátmi.

V balíku opatrení pre zamestnanosť z apríla 2012 sa zdôraznilo, že zmena neformálnej alebo nelegálnej práce na riadne zamestnanie by mohla pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti. Takisto sa zdôraznila potreba zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi.

V polovici roku 2013 uskutočnila Komisia prvú fázu konzultácií so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov na úrovni EÚ o možných budúcich opatreniach EÚ na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie právnych predpisov (IP/13/650). Začiatkom roku 2014 nasledovala druhá etapa konzultácií. Sociálni partneri v oboch prípadoch naznačili, že činnosť na úrovni EÚ bude pre úsilie na vnútroštátnej úrovni prínosom.

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. januára vyzval na užšiu spoluprácu a posilnenie inšpektorátov práce v boji proti nelegálnej práci.

Ďalšie informácie

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť

Eurobarometer „Nelegálna práca v EÚ“

Webová stránka komisára Andora

Sledujte komisára Andora na Twitteri

Ak si želáte bezplatne odoberať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na tejto stránke:

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar