Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 kwietnia 2014 r.

Praca na czarno: Komisja proponuje utworzenie nowej platformy w celu skuteczniejszego zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Komisja Europejska wystąpiła dziś z propozycją utworzenia europejskiej platformy w celu usprawnienia współpracy na szczeblu UE, tak aby skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do takiej działalności. Platforma skupiać będzie różne krajowe organy egzekwowania prawa zaangażowane w walkę z pracą nierejestrowaną – zjawiskiem, które poważnie szkodzi warunkom pracy, uczciwej konkurencji oraz budżetom publicznym.

„Praca na czarno pozbawia pracowników ochrony socjalnej, naraża ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz obniża normy pracy. Podważa także uczciwą konkurencję przedsiębiorstw oraz zagraża stabilności finansów publicznych i systemów zabezpieczenia społecznego. W ostatecznym rozrachunku wszyscy na tym tracą. Dlatego Komisja w pełni angażuje się w pomoc państwom członkowskim w zwalczaniu tej plagi, tak aby chronić pracowników, zapewnić równe warunki działania przedsiębiorstwom oraz zabezpieczyć dochody z podatków” – powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Nowa platforma gromadzić będzie wszystkie organy egzekwowania prawa zaangażowane w zwalczanie pracy nierejestrowanej, takie jak inspektoraty pracy i ochrony socjalnej oraz organy podatkowe i migracyjne, a także inne zainteresowane podmioty, w tym przedstawicieli pracodawców i pracowników na szczeblu UE. Propozycja Komisji zakłada, że członkami platformy powinny być wszystkie państwa członkowskie, ponieważ praca nierejestrowana dotyczy wszystkich państw UE i ich wspólny udział jest niezwykle istotny w rozwiązywaniu sytuacji transgranicznych.

Platforma wypełni pewną pustkę na szczeblu UE, gdzie dotychczas rzadko poruszano kwestię pracy nierejestrowanej, a dyskusje na ten temat odbywały się w sposób nieskoordynowany w różnych komitetach i grupach roboczych. Inicjatywa ta umożliwi bardziej efektywną współpracę między podmiotami, które na co dzień zajmują się pracą nierejestrowaną w praktyce.

Nowa platforma:

będzie stanowić forum, na którym eksperci będą mogli wymieniać się informacjami i najlepszymi praktykami, rozwijając w ten sposób istniejące dotychczas ograniczone kontakty;

podda analizie krajowe i unijne narzędzia służące rozwiązywaniu wspólnych problemów, takich jak powiązane zjawisko pozorowanego samozatrudnienia oraz pracy nierejestrowanej w łańcuchach podwykonawstwa;

zajmie się transgranicznymi aspektami problemu, na przykład przez rozważenie możliwych sposobów usprawnienia wymiany danych między krajowymi administracjami;

wzmocni współpracę operacyjną w postaci np. wspólnych sesji szkoleniowych, wymian personelu i wspólnych inspekcji;

opracuje wspólne zasady i wytyczne prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej;

zwiększy świadomość problemu dzięki wspólnym działaniom, takim jak kampanie europejskie, oraz przyjęciu strategii regionalnych lub unijnych.

Wniosek w sprawie decyzji ustanawiającej europejską platformę zostanie teraz skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przyjęcia.

Kontekst

Pracę nierejestrowaną definiuje się jako wszelką działalność zarobkową zgodną z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszoną organom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich. Pojęcie to zostało włączone do europejskiej strategii zatrudnienia, a od 2001 r. problem pracy nierejestrowanej jest podejmowany w wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia kierowanych do państw członkowskich. W badaniu Eurobarometru przeprowadzonym w 2013 r. co dziesiąty Europejczyk (11 proc.) zadeklarował, że w ostatnim roku dokonał zakupu towarów lub usług powstałych w wyniku pracy na czarno, zaś 4 proc. przyznało się do wykonywania takiej pracy (IP/14/298). Badanie ujawniło występowanie tego zjawiska w wielu różnych sektorach oraz wykazało istotne różnice między państwami członkowskimi.

W pakiecie dotyczącym zatrudnienia z kwietnia 2012 r. podkreślono, że przekształcenie pracy nieformalnej lub nierejestrowanej w legalne zatrudnienie może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia; zaznaczono też, że konieczne jest usprawnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

W połowie 2013 r. Komisja przeprowadziła pierwszy etap konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników na szczeblu UE na temat możliwych przyszłych działań Unii mających na celu zacieśnienie współpracy między krajowymi organami egzekwowania prawa (IP/13/650). Drugi etap konsultacji odbył się na początku 2014 r. W obu przypadkach partnerzy społeczni stwierdzili, że działania na szczeblu UE przyniosą wartość dodaną w stosunku do wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym.

W rezolucji z dnia 14 stycznia Parlament Europejski wezwał do ściślejszej współpracy inspektoratów pracy i zwiększenia ich skuteczności w zwalczaniu pracy nierejestrowanej.

Dodatkowe informacje

Wiadomości na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia

Badanie Eurobarometru na temat pracy nierejestrowanej w UE

Strona internetowa komisarza László Andora

László Andor na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Informacje dla obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pod adresem e­mail


Side Bar