Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 april 2014

Commissievoorstel over nieuw platform voor betere preventie en ontmoediging van zwartwerk

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuw Europees platform ter bevordering van de samenwerking op EU-niveau om zo het zwartwerk efficiënter te voorkomen en te ontmoedigen. Het platform zal verschillende nationale handhavingsinstanties samenbrengen die betrokken zijn bij de bestrijding van zwartwerk, een fenomeen dat ernstige schade berokkent aan de arbeidsomstandigheden, de eerlijke concurrentie en de overheidsbegroting.

Het nieuwe platform zal alle handhavingsinstanties samenbrengen die betrokken zijn bij de bestrijding van zwartwerk, zoals arbeids- en sociale inspectiediensten, belastings- en migratiediensten, en verenigt ook andere belanghebbenden zoals de vertegenwoordigers op EU-niveau van werkgevers en werknemers. Het is de bedoeling dat alle lidstaten lid worden van het platform, aangezien zij allemaal met zwartwerk te kampen hebben, en omdat de samenwerking van alle EU-landen cruciaal is bij grensoverschrijdende situaties.

Dankzij dit platform zal een leemte op EU-niveau worden opgevuld, aangezien zwartwerk tot nu toe enkel sporadisch en op een ongecoördineerde wijze aan de orde komt in verschillende comités en werkgroepen. Degenen die in de praktijk dagelijks met zwartwerk te maken krijgen, zullen zo op een meer doeltreffende manier kunnen samenwerken.

Het nieuwe platform zal:

een forum ter beschikking stellen waar deskundigen informatie en beste praktijken met elkaar kunnen uitwisselen, waardoor de eerder beperkte contacten die tot dusver bestonden, worden uitgebreid;

nationale en EU-hulpmiddelen analyseren om gemeenschappelijk problemen aan te pakken, zoals het aanverwante fenomeen van schijnzelfstandigheid en zwartwerk in onderaannemingsketens;

grensoverschrijdende situaties aanpakken door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe nationale overheidsinstanties makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen;

de operationele samenwerking versterken door bijvoorbeeld gezamenlijke opleidingssessies, personeelsuitwisselingen, en gezamenlijke inspecties te organiseren;

gemeenschappelijke beginselen en richtsnoeren opstellen waarmee inspecteurs zwartwerk kunnen aanpakken;

meer bekendheid geven aan het probleem door gezamenlijke activiteiten zoals Europese campagnes op touw te zetten, en strategieën die op lokaal of op EU-niveau zijn gericht, te ontwikkelen.

Het voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform zal nu ter goedkeuring worden ingediend bij het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Zwartwerk wordt gedefinieerd als alle betaalde werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, maar niet aan de overheid worden gemeld; er moet echter wel rekening worden gehouden met verschillen in de wetgeving van de lidstaten. Dit begrip is in de Europese werkgelegenheidsstrategie opgenomen en wordt sinds 2001 in de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten behandeld. In een Eurobarometer-enquête uit 2013 geeft ongeveer één op de tien Europeanen (11 %) toe dat hij in het afgelopen jaar zwart geproduceerde goederen of diensten heeft gekocht, terwijl 4 % toegeeft zelf voor werk zwart te zijn betaald (IP/14/298). Uit de resultaten van de enquête blijkt dat dit fenomeen in een groot aantal sectoren voorkomt, en dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de lidstaten .

In het werkgelegenheidspakket van april 2012 is er al op gewezen dat de omzetting van zwartwerk in regulier werk kan helpen om de werkloosheid terug te dringen en dat de samenwerking tussen de lidstaten moet worden verbeterd.

Medio 2013 heeft de Commissie een eerste fase georganiseerd van de raadpleging van vertegenwoordigers op EU-niveau van werkgevers en werknemers over mogelijke toekomstige EU-maatregelen ter versterking van de samenwerking tussen de nationale handhavingsautoriteiten (IP/13/650). Hierop volgde begin 2014 een tweede fase van de raadpleging. In beide gevallen gaven de sociale partners aan dat maatregelen op EU-niveau een meerwaarde zullen betekenen voor de inspanningen op nationaal niveau.

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 januari aangedrongen op betere samenwerking en strengere arbeidsinspecties om zwartwerk te bestrijden.

Nadere informatie

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid

Eurobarometer "Zwartwerk in de EU"

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Voor het publiek: Europe Direct: tel. 00 80067891011 of e-mail


Side Bar