Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 9. aprīlī

Komisija ierosina izveidot jaunu platformu nedeklarētā darba novēršanai un atturēšanai no tā

Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar ierosinājumu izveidot Eiropas mēroga platformu, lai uzlabotu ES līmeņa sadarbību, kas ļaus efektīvāk novērst nedeklarēto darbu un atturēt no tā. Minētā platforma apvienos dažādas dalībvalstu izpildiestādes, kas iesaistītas cīņā pret nedeklarēto darbu – parādību, kas būtiski pasliktina darba apstākļus, grauj godīgu konkurenci un negatīvi ietekmē valstu budžetu.

Nedeklarētā darba rezultātā pasliktinās darbinieku sociālā aizsardzība, tiek apdraudēta viņu veselība un drošība un pazeminās darba apstākļu standarti. Tas arī grauj godīgu konkurenci starp uzņēmumiem un apdraud valsts finanšu un sociālā nodrošinājuma sistēmu ilgtspēju. Tā rezultātā zaudētāji ir visi. Tādēļ Komisija ir pilnībā apņēmusies atbalstīt dalībvalstis, lai risinātu šo problēmu tā, ka tiek aizsargāti darbinieki, radīti līdzvērtīgi konkurences apstākļi uzņēmumiem un nosargāti fiskālie ieņēmumi", sacīja ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors.

Jaunā platforma apvienos visas tādas cīņā pret nedeklarēto darbu iesaistītās izpildiestādes kā darba un sociālās drošības inspekcijas, nodokļu un migrācijas iestādes, kā arī citas ieinteresētās personas, piemēram, darba devēju un darbinieku ES līmeņa pārstāvjus. Priekšlikums paredz, ka platformā būs jāpiedalās visām dalībvalstīm, jo tās visas sastopas ar nedeklarētā darba radītajām problēmām, un kopīga visu ES valstu dalība šajā platformā ir būtiska pārrobežu situāciju risināšanai.

Minētā platforma aizpildīs tukšumu, kas līdz šim ES līmenī bija vērojams nedeklarētā darba jomā, kur tas neregulāri nesaskaņotā veidā tika apspriests dažādās komitejās un darba grupās. Tā ļaus efektīvāk sadarboties iestādēm, kuras ikdienā uz vietas ir iesaistītas nedeklarētā darba izskaušanā.

Jaunā platforma:

būs forums, kur eksperti varēs apmainīties ar informāciju un paraugpraksi, tādējādi paplašinot kontaktus, kas līdz šim bijuši diezgan ierobežoti,

piedāvās valsts un ES mēroga rīkus tādu kopēju problēmu risināšanai kā nedeklarētais darbs apakšlīgumu ķēdē un ar to saistītā fiktīvā pašnodarbinātība,

palīdzēs risināt pārrobežu aspektus, piemēram, meklējot veidus, kā uzlabot datu apmaiņu starp dalībvalstu pārvaldes iestādēm,

stiprinās operatīvo sadarbību, piemēram, kopīgas mācības, darbinieku apmaiņu un kopīgas pārbaudes,

palīdzēs izstrādāt kopīgus principus un pamatnostādnes, kas jāievēro, veicot pārbaudes nedeklarētā darba jomā,

pateicoties tādiem kopīgiem pasākumiem kā Eiropas kampaņas un reģionālo vai ES mēroga stratēģiju pieņemšana, vairos izpratni par šo problēmu.

Priekšlikums lēmumam par Eiropas platformas izveidi tagad tiks nosūtīts pieņemšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

Vispārīga informācija

Nedeklarēts darbs ir jebkādas apmaksātas darbības, kas pēc sava rakstura ir likumīgas, bet ko nedeklarē valsts iestādēm, ņemot vērā dalībvalstu tiesiskā regulējuma sistēmas atšķirības. Šis jēdziens ir iekļauts Eiropas Nodarbinātības stratēģijā un kopš 2001. gada –arī dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēs. Saskaņā ar 2013. gadā veikto Eurobarometer aptauju aptuveni katrs desmitais eiropietis (11 %) atzina, ka iepriekšējā gadā ir iegādājies preces vai pakalpojumus, kas saistīti ar nedeklarēto darbu, savukārt 4 % aptaujāto atzina, ka paši ir veikuši šādu darbu (IP/14/298). Aptaujā atklājās, ka nedeklarētais darbs sastopams dažādās nozarēs, un situācija dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras.

2012. gada aprīlī publiskotajā Nodarbinātības paketē uzsvērts, ka neoficiāla vai nedeklarēta darba pārveidošana par oficiālu nodarbinātību palīdzēs samazināt bezdarbu, un tajā akcentēta vajadzība uzlabot dalībvalstu savstarpējo sadarbību.

2013. gada vidū Komisija pirmajā apspriešanās posmā ar darba devēju un darbinieku pārstāvjiem apsprieda iespējamos turpmākos ES līmeņa pasākumus, kas veicami, lai uzlabotu sadarbību starp valstu izpildiestādēm (IP/13/650). 2014. gada sākumā tam sekoja otrais apspriešanās posms. Abos posmos sociālie partneri norādīja, ka ES līmeņa rīcība pastiprinās katras valsts īstenoto pasākumu nozīmi.

Eiropas Parlaments šā gada 14. janvāra rezolūcijā aicināja ciešāk sadarboties un pastiprināt darba inspekciju nozīmi cīņā pret nedeklarēto darbu.

Papildu informācija

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Eirobarometra pētījums „Nedeklarēts darbs Eiropas Savienībā”

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Lāslo Andora “Twitter” konts

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību!

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Sabiedrībai: Europe Direct tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11, e-pasts e­mail


Side Bar