Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 9 d.

Komisija siūlo sukurti naują platformą, kuria siekiama veiksmingiau užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir nuo jo atgrasyti

Šiandien Europos Komisija pasiūlė sukurti Europos platformą, skirtą bendradarbiavimui ES lygmeniu gerinti siekiant veiksmingiau užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir nuo jo atgrasyti. Platformoje dalyvautų įvairios nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos, kurios vykdo kovą su nedeklaruojamu darbu – reiškiniu, kuris labai kenkia darbo sąlygoms, sąžiningai konkurencijai ir valstybių biudžetams.

„Nedeklaruojamą darbą dirbantys darbuotojai netenka socialinės apsaugos, rizikuoja savo sveikata ir sauga, jiems taikomi žemesni darbo standartai. Nedeklaruojamas darbas taip pat kenkia įmonių konkurencijai ir viešųjų finansų bei socialinės apsaugos sistemų tvarumui. Galiausiai dėl to nukenčiame visi. Todėl Komisija visapusiškai įsipareigoja remti valstybių narių kovą su šia problema, kad galėtume apsaugoti darbuotojus, užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms ir mokestines pajamas“, – sakė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras.

Naujojoje platformoje bendradarbiautų visos kovoje su nedeklaruojamu darbu dalyvaujančios vykdymo užtikrinimo institucijos, kaip antai darbo ir socialinės apsaugos inspekcijos, mokesčių administratoriai ir migracijos institucijos, taip pat kitos suinteresuotosios šalys – darbdavių ir darbuotojų ES lygmens atstovai. Pasiūlyme numatyta, kad platformos narėmis turėtų būti visos valstybės narės, kadangi visos jos susiduria su nedeklaruojamu darbu, be to, bendras visų ES šalių dalyvavimas yra esminis veiksnys siekiant spręsti tarpvalstybinio pobūdžio klausimus.

Platforma užpildytų ES lygmens spragą, nes iki šiol nedeklaruojamo darbo klausimas buvo nereguliariai ir nekoordinuotai svarstomas įvairiuose komitetuose ir darbo grupėse. Joje galėtų veiksmingiau bendradarbiauti subjektai, kurie kasdien tiesiogiai susiduria su nedeklaruojamu darbu.

Naujojoje platformoje būtų:

suteikta galimybė ekspertams keistis informacija ir geriausia patirtimi, taigi, būtų išplėsti iki šiol riboti ryšiai;

nagrinėjamos galimybės išnaudoti nacionalines ir ES priemones siekiant spręsti tokias bendras problemas, kaip susijusį fiktyvaus savarankiško darbo reiškinį ir nedeklaruojamą darbą subrangos darbų grandinėje;

sprendžiamos su tarpvalstybiniais nedeklaruojamo darbo aspektais susijusios problemos, pvz., nagrinėjant galimybes gerinti nacionalinių administracijų keitimąsi duomenimis;

gerinamas operatyvinis bendradarbiavimas, kaip antai bendri mokymai, keitimasis darbuotojais ir bendri patikrinimai;

nustatomi bendri patikrinimų principai ir gairės, skirti kovoti su nedeklaruojamu darbu;

didinamas informuotumas apie šią problemą vykdant bendrą veiklą, kaip antai Europos kampanijas, ir priimant regionines ar ES masto strategijas.

Sprendimo dėl Europos platformos sukūrimo pasiūlymas bus nusiųstas Europos Parlamentui ir Tarybai priimti.

Pagrindiniai faktai

Nedeklaruojamu darbu laikoma bet kokia apmokama veikla, kuri savo pobūdžiu yra teisėta, tačiau nedeklaruojama viešosioms institucijoms, atsižvelgiant į valstybių narių teisinių sistemų skirtumus. Ši sąvoka buvo įtraukta į Europos užimtumo strategiją ir nuo 2001 m. jai skiriama dėmesio valstybėms narėms skirtose užimtumo gairėse. 2013 m. atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, maždaug vienas iš dešimties europiečių (11 proc.) pripažįsta, kad praėjusiais metais pirko su nedeklaruojamu darbu susijusių prekių arba paslaugų, o 4 proc. pripažįsta patys atlikę nedeklaruojamą darbą (IP/14/298). Iš apklausos rezultatų matyti, kad šis reiškinys yra plačiai paplitęs įvairiausiuose sektoriuose ir įvairiose valstybėse narėse gerokai skiriasi.

2012 m. balandžio mėn. užimtumo srities dokumentų rinkinyje pabrėžta, kad neoficialų arba nedeklaruojamą darbą pavertus teisėtu darbu būtų galima sumažinti nedarbo lygį; taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad būtina pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą.

2013 m. viduryje Komisija surengė pirmąjį konsultacijų su darbdavių ir darbuotojų ES lygmens atstovais dėl galimų būsimų ES priemonių, kuriomis būtų siekiama pagerinti nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų bendradarbiavimą, etapą (IP/13/650).

Po jo 2014 m. pradžioje buvo surengtas antrasis konsultacijų etapas. Abiem atvejais socialiniai partneriai nurodė, kad ES lygmens veiksmais bus suteikta papildomos naudos nacionalinio lygmens veiksmams.

Europos Parlamentas sausio 14 d. rezoliucijoje ragino užtikrinti glaudesnį darbo inspekcijų bendradarbiavimą ir jų stiprinimą kovojant su nedeklaruojamu darbu.

Daugiau informacijos

Naujienos Užimtumo GD svetainėje

„Eurobarometro“ apklausa „Nedeklaruojamas darbas ES“

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83

Visuomenei: „Europe Direct“, telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar